През про­зо­ре­ца

Capital - - K2 -

Без про­зор­ци и вра­ти, ко­и­то да от­го­ва­рят на ни­во­то на из­по­ла­ция и на вен­ти­ла­ци­я­та в по­ме­ще­ни­я­та, енер­гий­на­та ефек­тив­ност труд­но мо­же да бъ­де пос­тиг­на­та. А сред ви­ди­ми­те ефек­ти на не­под­хо­дя­ща дог­ра­ма е кон­ден­зът. В сгра­да­та са пос­та­ве­ни про­зор­ци с дво­ен стък­ло­па­кет (три стък­ла) с газ ар­гон меж­ду тях, кой­то по­доб­ря­ва об­щия ко­е­фи­ци­ент на топ­лоп­ре­ми­на­ва­не на дог­ра­ма­та.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.