Вкус­на­та би­о­коз­ме­ти­ка

P Ос­но­ва­те­ли­те на ком­па­ни­я­та Сил­вия Пав­ло­ва, съп­ру­гът й Пла­мен Пав­лов и Яни Дра­гов чер­та­ят пла­но­ве за соб­с­т­ве­на фаб­ри­ка. ав­тор P Бъл­гар­с­ка­та „Орен­да груп“про­да­ва би­о­коз­ме­ти­ка в над 30 дър­жа­ви по све­та.

Capital - - СЪДЪРЖАНИЕ #27 - Ма­ра Ге­ор­ги­е­ва | marageorgieva@capital.bg

Бъл­гар­с­ка­та „Орен­да груп“про­да­ва би­о­коз­ме­ти­ка в над 30 дър­жа­ви по све­та

„Ако не мо­жеш да изя­деш коз­ме­тич­ния крем, не го сла­гай на ко­жа­та си.“То­ва е япон­с­ка по­го­вор­ка, ко­я­то съз­да­те­ли­те на “Орен­да груп” оби­чат да ци­ти­рат. Ком­па­ни­я­та е про­из­во­ди­тел на ръч­но про­из­ве­де­на би­о­коз­ме­ти­ка с мар­ка­та Wooden Spoon (ан­гл. - дър­ве­на лъ­жи­ца), ко­я­то ня­кол­ко го­ди­ни след стар­та си се про­да­ва в над 30 дър­жа­ви по све­та. Съд­руж­ни­ци във фир­ма­та са Сил­вия Пав­ло­ва, съп­ру­гът й Пла­мен Пав­лов и Яни Дра­гов (виж ка­ре­то), а бран­дът е на па­за­ра от 1 де­кем­в­ри 2014 г.

Бу­мът в Шве­ция

От де­кем­в­ри 2016 г. бъл­гар­с­ко­то дру­жес­т­во про­из­веж­да слън­це­за­щит­на се­рия за соб­с­т­ве­ни­те мар­ки (Private Labels) на швед­с­ка ком­па­ния.

В на­ча­ло­то ис­ка­не­то на чуж­дес­т­ран­ния пар­т­ньор е за два про­дук­та. През 2017 г. оба­че след по­се­ще­ние в Бъл­га­рия той

не са­мо уве­ли­ча­ва по­ръч­ки­те си, но до­ри се от­каз­ва от сво­я­та про­из­вод­с­т­ве­на фор­му­ла и за­поч­ва да из­пол­з­ва пред­ло­же­на­та от „Орен­да груп“, след ка­то се уве­ря­ва, че е по-доб­ра.

Ос­вен про­дук­ти по по­ръч­ка, през юни ми­на­ла­та го­ди­на бъл­гар­с­ка­та фир­ма нав­ли­за на швед­с­кия па­зар и с мар­ка­та си

Wooden Spoon. В на­ча­ло­то сре­ща ад­ми­нис­т­ра­тив­ни спън­ки. Слън­це­за­щит­на­та се­рия е спря­на от про­даж­ба за ня­кол­ко ме­се­ца, до­ка­то швед­с­ка­та стра­на й нап­ра­ви до­пъл­ни­тел­ни тес­то­ве. В край­на смет­ка след не­за­ви­си­ми­те из­с­лед­ва­ния всич­ки твър­де­ния за съ­дър­жа­ни­е­то и ефек­тив-

ност­та на би­о­коз­ме­ти­ка­та на „Орен­да груп“са до­ка­за­ни и пот­вър­де­ни офи­ци­ал­но. И от сре­да­та на март та­зи го­ди­на ид­ва бу­мът на про­даж­би­те не са­мо в Шве­ция. “Ми­на­ла­та го­ди­на зад гра­ни­ца про­да­дох­ме 5300 броя слън­це­за­щит­ни про­дук­ти. Са­мо през март та­зи го­ди­на и са­мо в Шве­ция

сме про­да­ли 17 хил.

Очак­ва­ни­я­та са до края на се­зо­на да про­да­дем 110 хил. брой­ки в цял свят”, от­чи­та Сил­вия Пав­ло­ва.

Слън­це­за­щит­на­та се­рия Wooden Spoon съ­дър­жа се­дем про­дук­та – че­ти­ри за бе­бе­та и де­ца и три за въз­рас­т­ни.

Един от тях е стик в хар­ти­е­на опа­ков­ка, с кой­то се на­маз­ват от­к­ри­ти­те час­ти на тя­ло­то, без да се на­ла­га втри­ва­не на мас­ло­то с ръ­це. Спо­ред Сил­вия Пав­ло­ва то­ва е “ре­во­лю­ци­о­нен про­дукт”, с кой­то фир­ма­та ще кан­ди­дат­с­т­ва за наг­ра­да за ино­ва­ции.

Да нах­ра­ниш клет­ка­та Ком­па­ни­я­та има пре­тен­ции за но­вост и към още ед­на се­рия - се­ру­ми про­тив ста­ре­е­не Super S e e d s .“По­тър­сих­ме от­го­вор­на въп­ро­са как да нах­ра­ним клет­ка­та на ко­жа­та най-доб­ре.

Ако из­пол­з­ва­ме са­мо ко­ко­со­во мас­ло нап­ри­мер, то не мо­же да да­де нуж­но­то раз­но­об­ра­зие от нут­ри­ен­ти за ко­жа­та. Ос­вен то­ва тряб­ва да втри­еш ог­ром­ни ко­ли­чес­т­ва от мас­ло­то, ако ис­каш да пос­тиг­неш тър­се­ния ефект. За­то­ва се до­пи­тах­ме до ек­с­пер­ти и ре­ших­ме, че ще ра­бо­тим със су­пер­х­ра­ни. Те се на­ри­чат та­ка, за­що­то съ­дър­жат оп­ре­де­ле­ни еле­мен­ти, в ко­и­то са ли­де­ри. Чер­ве­на­та бо­ро­вин­ка нап­ри­мер съ­дър­жа ог­ром­ни ко­ли­чес­т­ва оме­га 7, си­ня­та е с ви­сок ан­ти­ок­си­дан­тен ефект, чер­ни­ят ки­ми­он е бо­гат на кал­ций, маг­не­зий и цинк, го­джи бе­ри съ­дър­жа 18 ами­но­ки­се­ли­ни, су­са­мът из­важ­да ток­си­ни­те и т.н.”, обяс­ня­ва Сил­вия Пав­ло­ва. Фир­ма­та ин­вес­ти­ра 100 хил. лв. в из­с­лед­ва­ния и про­из­вод­с­т­во, за да по­лу­чи микс от се­ме­на, да­ващ она­зи „кап­ка, ко­я­то най-доб­ре под­х­ран­ва ко­жа­та“. Днес 50% от про­даж­би­те на „Орен­да груп“ид­ват от се­ру­ми­те про­тив

ста­ре­е­не и от про­дук­ти­те за слън­це­за­щи­та, по­каз­ва фир­ме­на­та ста­тис­ти­ка.

До­ка­то се за­вър­ти ко­ле­ло­то Пър­ви­те 10 ви­да би­оп­ро­дук­ти Wooden Spoon – мас­ло за тя­ло, бал­сам за ус­т­ни, олио за тя­ло, са на па­за­ра от 1 де­кем­в­ри 2014.

Пър­ва­та по­ръч­ка е по 20 броя от 10-те ар­ти­ку­ла.“Из­пъл­них­ме я за час и два­де­сет ми­ну­ти.

Пос­ле це­лия ме­сец се­дях­ме в очак­ва­не на но­ви кли­ен­ти”, спом­ня си Сил­вия Пав­ло­ва.

Пър­во­на­чал­на­та ин­вес­ти­ция е 30 хил. лв. соб­с­т­ве­ни спес­тя­ва­ния. Съд­руж­ни­ци­те на­е­мат и ре­мон­ти­рат ла­бо­ра­то­рия в Со­фия, ку­пу­ват су­ро­ви­ни, наз­на­ча­ват три­ма хи­ми­ци на ра­бо­та. За ди­зай­на на опа­ков­ки­те обя­вя­ват меж­ду­на­ро­ден кон­курс с па­рич­на наг­ра­да.

По­лу­ча­ват над 150 пред­ло­же­ния от над 30 дър­жа­ви. Пе­че­ли про­ек­тът на рус­ка ав­тор­ка, с ко­я­то ра­бо­тят и до днес.

На­ча­ло­то е труд­но - до­ка­то “се за­вър­ти ко­ле­ло­то”, до­ка­то прис­тиг­нат пър­ви­те пос­тъп­ле­ния, до­ка­то спе­че­лят кли­ен­ти. Труд­нос­ти­те про­дъл­жа­ват и след то­ва, тъй ка­то по пра­ви­ло дис­т­ри­бу­то­ри­те ра­бо­тят със за­ба­ве­но пла­ща­не. Про­даж­би­те рас­тат, нуж­да­та от все по­ве­че пари в брой за су­ро­ви­ни, ма­те­ри­а­ли, опа­ков­ки - съ­що. Съд­руж­ни­ци­те ба­лан­си­рат ус­пеш­но, раз­чи­тай­ки на “хит­рия ме­ни­дж­мънт на фи­нан­со­ви­те по­то­ци“.

През ми­на­ла­та го­ди­на „Орен­да груп“ин­вес­ти­ра 60 хил. лв. в но­ва ла­бо­ра­то­рия и обо­руд­ва­не плюс 50 хил. лв. в раз­ра­бот­ва­не на но­ва се­рия про­дук­ти. Ре­зул­та­тът е че­ти­ри пъ­ти по-го­ля­ма про­из­вод­с­т­ве­на площ, 20 пъ­ти по­го­ля­ма про­из­во­ди­тел­ност и нав­ли­за­не в но­ва за ком­па­ни­я­та про­дук­то­ва ка­те­го­рия

- Из­мив­на коз­ме­ти­ка за ко­са без из­кус­т­ве­ни пе­ни­те­ли и аро­ма­ти, би­о­сер­ти­фи­ци­ра­на, с об­що 17 про­дук­та – шам­по­а­ни, бал­са­ми, душ ел. 63 про­дук­та в над 30 дър­жа­ви

Днес мар­ка­та пред­ла­га 63 про­дук­та коз­ме­ти­ка. Wooden Spoon се про­да­ва зад гра­ни­ца чрез дис­т­ри­бу­то­ри, вно­си­те­ли или ди­рек­т­но в ма­га­зи­ни в над 30 дър­жа­ви – в поч­ти ця­ла Ев­ро­па, в Ру­сия, САЩ, Япо­ния, Ма­лай­зия, Пе­ру, Фи­ли­пи­ни­те, Хонг конг, Юж­на Ко­рея. Съд­руж­ни­ци­те на­ми­рат част от пар­т­ньо­ри­те по вре­ме на зад­г­ра­нич­ни из­ло­же­ния, а дру­ги пра­вят пър­ва крач­ка към бъл­гар­с­ка­та ком­па­ния чрез фир­ме­ния й сайт. В стра­на­та коз­ме­ти­ка­та мо­же да бъ­де за­ку­пе­на в би­о­ма­га­зи­ни, ап­те­ки, ма­га­зи­ни за здра­ве в го­ле­ми­те гра­до­ве.

През 2015 г. ново ре­гис­т­ри­ра­но­то дру­жес­т­во„ Орен да груп“има три­ма на­е­ти слу­жи­те­ли ос­вен съд­руж­ни­ци­те и 88 хил. лв. обо­рот. През 2016 г. за­е­ти­те се уве­ли­ча­ват с още два­ма, про­даж­би­те се уд­во­я­ват (до 187 хил. лв.), а пе­чал­ба­та е 24 хил. лв. Спо­ред дан­ни­те от Тър­гов­с­кия ре­гис­тър при­хо­ди­те на ком­па­ни­я­та за 2017 г. се уве­ли­ча­ват с поч­ти 60%, а пе­чал­ба­та дос­ти­га 30 хил. лв.

Обо­ро­тът до юни та­зи го­ди­на ве­че е над­х­вър­лил це­лия ми­на­ло­го­ди­шен, а за­е­ти­те са де­вет, по ин­фор­ма­ция от фир­ма­та.

Се­га дру­жес­т­во­то въз­на­ме­ря­ва да пус­не в про­даж­ба три ви­да фло­рал­ни во­ди – от ро­за, ла­ван­ду­ла и лай­ка. Пла­но­ве­те за та­зи го­ди­на включ­ват съ­що об­но­вя­ва­не на про­дук­ти­те, фор­му­ли­те и ре­цеп­ту­ри­те, по-до­бър ди­зайн на ети­ке­ти­те, но­ви опа­ков­ки.

“Ис­кам до ед­на-две го­ди­ни да има­ме соб­с­т­ве­на фаб­ри­ка”, каз­ва Сил­вия Пав­ло­ва.

>

Q В Wooden spoon ня­ма грам во­да, коз­ме­тич­ни­те про­дук­ти сдър­жат из­ця­ло 100% кон­цен­т­рат и са су­ро­ви, мас­ла­та са ме­ха­нич­но пре­со­ва­ни и фил­т­ри­ра­ни, каз­ва Сил­вия Пав­ло­ва | сним­ка Ане­лия Ни­ко­ло­ва

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.