Къ­ща за пар­ки­ра­не

Capital - - СЪДЪРЖАНИЕ #27 - ав­тор Ни­ко­лай Ней­чев | nikolay.neychev@capital.bg

Всич­ко, ко­е­то тряб­ва да зна­е­те, пре­ди да ку­пи­те или на­е­ме­те кем­пер

Са­мо пре­ди ед­на го­ди­на так­си­те за ро­у­минг в стра­ни­те от ЕС, вклю­чи­тел­но Швей­ца­рия, Нор­ве­гия и Ис­лан­дия, от­пад­на­ха. Да­леч не та­ка сто­ят не­ща­та с раз­го­во­ри­те от съ­сед­ни­те ни дър­жа­ви, ко­и­то не са част от Ев­ро­пейс­кия съ­юз. Кол­ко важ­но е то­ва? Спо­ред дан­ни­те на НСИ за пър­ви­те 5 ме­се­ца на го­ди­на­та над 1/3 от всич­ки пъ­ту­ва­ния на бъл­гар­с­ки граж­да­ни в чуж­би­на са би­ли имен­но в три­те ни съ­сед­ни стра­ни, ко­и­то не са част от Ев­ро­пейс­кия съ­юз. Съ­от­вет­но 7% от всич­ки пъ­ту­ва­щи по­се­ща­ват Ма­ке­до­ния, 8% - Сър­бия, и 22% - Тур­ция. Но по­ра­ди не­из­год­ни­те це­ни пот­реб­ле­ни­е­то на мобилни услуги при тях е сил­но ог­ра­ни­че­но.

По дан­ни от бъл­гар­с­ки­те мобилни опе­ра­то­ри, ко­и­то бя­ха обя­ве­ни от ми­нис­тъ­ра на тран­с­пор­та Ивай­ло Мос­ков­с­ки, са­мо в рам­ки­те на пос­лед­ния един ме­сец 300 000 бъл­гар­с­ки пот­ре­би­те­ли са из­пол­з­ва­ли ро­у­минг услуги при пъ­ту­ва­не в за­пад­ни­те ни съ­сед­ки. Те оба­че са про­ве­ли ед­ва 180 000 раз­го­во­ра, ко­е­то пра­ви по мал­ко над

1 раз­го­вор на все­ки два­ма пот­ре­би­те­ли. Дру­ги 120 000 ду­ши са пред­по­че­ли прос­то да из­п­ра­тят sms. Ако се вър­нем на­зад във вре­ме­то, ще ви­дим, че от­па­да­не­то на ро­у­мин­га в рам­ки­те на ЕС има­ше за цел най-ве­че да пре­бо­ри имен­но то­зи проб­лем – ав­то­ма­тич­ния реф­лекс на пот­ре­би­те-

ли­те да ог­ра­ни­ча­ват мак­си­мал­но пот­реб­ле­ни­е­то си на мобилни услуги, ко­га­то се на­ми­рат зад гра­ни­ца. Спо­ред то­га­ваш­ния ко­ми­сар по циф­ро­ви­за­ци­яа Не­ли Крус ЕС ня­ма как да бъ­де кон­ку­ре­нен на САЩ и Япо­ния в развитието на но­ви ди­ги­тал­ни услуги, ако пот­реб­ле­ни­е­то им е ор­га­ни­ча­ва­но от ви­со­ки­те ро­у­минг так­си.

В мо­мен­та стан­дар­т­на­та це­на на ро­у­мин­га за стра­ни из­вън ЕС дос­ти­га 7 ле­ва за ед­на ми­ну­та раз­го­вор и 25 ле­ва за един ме­га­байт мо­би­лен ин­тер­нет и при та­ки­ва та­ри­фи же­ла­ни­е­то да ог­ра­ни­чиш раз­го­во­ри­те е съв­сем ес­тес­т­ве­но. Ето за­що Бъл­га­рия ка­то част от по­ли­ти­ка­та си по при­об­ща­ва­не на За­пад­ни­те Бал­ка­ни по вре­ме на прик­лю­чи­ло­то не­от­дав­на ев­ро пред­се­да­тел­с­т­во ини­ци­и­ра меж­ду пра­ви­тел­с­т­ве­ни раз­го­во­ри за въ­веж­да­не на ор­га­ни­че­ния по ро­у­минг та­ри­фи­те. Как­во мис­лят оба­че бъл­гар­с­ки­те те ле­ко ми­за меж­ду пра­ви­тел­с­т­ве­ни­те уси­лия по по­ни­жа­ва­не на так­си­те за ро­у­мин­га? На въп­ро­си на “Ка­пи­тал” ко­га ре­ал­но ще се усе­ти на­ма­ле­ни­е­то на та­ри­фи­те БТК пред­по­че­то­ха да не ко­мен­ти­рат, а от „А1 Бъл­га­рия“спо­де­ли­ха, че ве­че от 2 го­ди­ни пред­ла­гат спе­ци­а­лен па­кет за по-из­год­ни раз­го­во­ри. От “Те­ле­нор Бъл­га­рия” обяс­ни­ха, че с но­вия им до­пъл­ни­те­лен па­кет це­ни­те па­дат до 2.7 сто­тин­ки на ме­га­байт мо­би­лен ин­тер­нет, ко­е­то е по-нис­ко от пред­ла­га­но­то от ко­ми­сар Ма­рия Габ­ри­ел 70 ев­ро­цен­та на ме­га­байт от ля­то­то на 2019 г.

Тряб­ва да се има пред­вид, че из­вън спе­ци­ал­ни­те па­ке­ти ро­у­мин­гът из­вън

Бъл­гар­с­ки­те опе­ра­то­ри имат пре­по­ръ­чи­тел­ни те­ле­ко­ми в чуж­би­на, с ко­и­то са склю­чи­ли до­го­во­ри за пре­фе­рен­ци­ал­ни це­ни на ус­лу­ги­те. Ма­кар и до­сад­но, е пре­по­ръ­чи­тел­но пот­ре­би­те­ли­те да про­ве­рят кой е въп­рос­ни­ят чуж­дес­т­ра­нен опе­ра­тор и да го въ­ве­дат ръч­но в нас­т­рой­ки­те на мо­бил­ния си те­ле­фон. В про­ти­вен слу­чай е въз­мож­но апа­ра­тът ав­то­ма­тич­но да се свър­же с друг те­ле­ком, ко­е­то да до­ве­де до на­чис­ля­ва­не на в пъ­ти по-ви­со­ки так­си от пред­ва­ри­тел­но уре­де­ни­те спря­мо до­пъл­ни­тел­ния па­кет. Съ­що та­ка е доб­ре да се про­ве­рят ус­ло­ви­я­та по прек­ра­тя­ва­не­то на до­пъл­ни­тел­ния па­кет. По­ня­ко­га то ста­ва след из­рич­но опо­вес­тя­ва­не от стра­на на пот­ре­би­те­ля, ка­то в про­ти­вен слу­чай на­чис­ля­ва­не­то про­дъл­жа­ва да се так­су­ва ежед­нев­но, до­ри и без да има пот­реб­ле­ние.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.