Пор­т­рет на един ау­то­бан

Ма­гис­т­ра­ла „Тра­кия“се пре­вър­на в ин­ф­рас­т­рук­тур­ния гръб­нак на Бъл­га­рия. Ефек­тът от то­ва не е по­ви­ше­на си­гур­ност, а по­ве­че ка­тас­т­ро­фи

Capital - - СЪДЪРЖАНИЕ #27 - ав­тор Йо­во Ни­ко­лов | yovo.nikolov@capital.bg

Ма­гис­т­ра­ла „Тра­кия“се пре­вър­на в ин­ф­рас­т­рук­тур­ния гръб­нак на Бъл­га­рия. Ефек­тът от то­ва не е по­ви­ше­на си­гур­ност, а по­ве­че ка­тас­т­ро­фи

УУ­се­ща­не­то, осо­бе­но през ля­то­то, е ка­то за бяг­с­т­во.

За­дър­жаш пе­да­ла на газ­та, до­ка­то след­ваш ог­ра­ни­че­ни­я­та на края на „Ца­риг­рад­с­ко шо­се“, и вед­на­га след ка­ра­ул­ка­та на Пър­ви ки­ло­ме­тър ряз­ко го на­тис­каш, до­ка­то ки­ло­мет­ра­жът за­ко­ве на 140 км/ч. След то­ва ав­то­мо­би­лът за­поч­ва да се из­кач­ва и ос­та­вя шум­ния град на­зад. До­ри не е не­об­хо­ди­мо да се об­ръ­щаш. До от­бив­ка­та за Ва­ка­рел ко­ла­та все още се опит­ва да се ос­во­бо­ди от нап­ре­же­ни­е­то, но вед­на­га след то­ва, ко­га­то ид­ва на­на­дол­ни­ще­то, до­ри опит­ни­те шо­фьо­ри ня­как не­у­сет­но пре­ми­на­ват ог­ра­ни­че­ни­е­то на ско­рост­та и дос­ти­гат до 150160 км/ч, ко­е­то спеш­но на­ла­га да от­пус­неш газ­та.

След­ва ново из­кач­ва­не след Их­ти­ман и от­но­во на­на­дол­ни­ще, за да се за­си­лиш към хъл­ма на ту­не­ла „Тра­я­но­ви вра­та“.

От­там до раз­к­ло­на за Па­зар­джик е все на­до­лу. До 119 км, къ­де­то пъ­тят от­но­во се раз­де­ля към Плов­див. Тра­фи­кът на­ма­ля­ва, но ис­тин­с­ко­то об­лек­че­ние е 40 км по-къс­но, къ­де­то е де­те­ли­на­та за Сви­лен­г­рад. ТИР-ове­те и ав­то­мо­би­ли­те с нем­с­ка, хо­лан­д­с­ка, ав­с­т­рийс­ка и френ­с­ка ре­гис­т­ра­ция на тур­с­ки­те гас­тар­бай­те­ри из­чез­ват и до Бур­гас пъ­тят е сво­бо­ден. След­ва­що­то из­пи­та­ние ве­че не са ко­ли­те, а дяс­на­та лен­та до Ста­ра За­го­ра, ко­я­то е тол­ко­ва наб­раз­де­на, че труд­но се удър­жа во­ла­нът при ско­рост над 110 км/ч.

Ис­то­ри­я­та

То­ва е „Тра­кия“. Дъл­га око­ло 360 км, тя е един­с­т­ве­на­та из­ця­ло за­вър­ше­на ма­гис­т­ра­ла в Бъл­га­рия. Поз­во­ля­ва раз­с­то­я­ни­е­то от Со­фия до Бур­гас да се ми­не за по-мал­ко от 3 ча­са,

ако се спаз­ва ог­ра­ни­че­ни­е­то от 140 км/ч.

Ней­на­та ис­то­рия оба­че е мно­о­ого по-дъл­га. За­мис­ле­на е през да­леч­на­та 1964 го­ди­на ка­то част от ма­гис­т­рал­ния пръс­тен на Бъл­га­рия. Той включ­ва още „Хе­мус“и „Чер­но мо­ре“, чи­е­то стро­и­тел­с­т­во и до мо­мен­та е до­ни­къ­де.

Ина­че „Тра­кия“е част от Па­нев­ро­пейс­кия тран­с­пор­тен ко­ри­дор №8.

Стро­и­тел­с­т­во­то й за­поч­ва през 1973 г. и пет го­ди­ни по­къс­но сти­га до... Но­ви хан. Ед­ва през 1984 е от­к­рит учас­тъ­кът до Плов­див. Па­да­не­то на То­дор Жив­ков за из­вес­т­но вре­ме пос­та­вя про­ек­та на труп­че­та.

В пър­ви­те го­ди­ни на пре­хо­да тем­по­ве­те на стро­и­тел­с­т­во­то спа­дат в пъ­ти. Чак през 1995 г. ма­гис­т­ра­ла­та сти­га

до Ори­зо­во, през 2006 г. тя е за­вър­ше­на в учас­тъ­ка до Чир­пан и от Кар­но­бат до Бур­гас, а през след­ва­ща­та - и до Ста­ра За­го­ра. През 2012 г. е от­к­рит учас­тъ­кът Ям­бол - Кар­но­бат, а през 2013 г. е окон­ча­тел­но за­вър­ше­на с от­к­ри­ва­не­то на от­сеч­ка­та Но­ва За­го­ра - Ям­бол.

Ма­гис­т­ра­ла­та си има сво­и­те

Не съв­сем бе­зо­пас­ни осо­бе­нос­ти

За­ра­ди дъл­го­го­диш­но­то стро­и­тел­с­т­во, до­ка­то ед­ни учас­тъ­ци се из­г­раж­дат, дру­ги ве­че тряб­ва се ре­мон­ти­рат. Пос­лед­ни­ят ре­монт на ед­на от най-ста­ри­те от­сеч­ки за­вър­ши то­ку-що - на 15 юни та­зи го­ди­на. То­ва пра­ви пъ­ту­ва­не­то на „Тра­кия“дос­та раз­но­об­раз­но и по­ня­ко­га опас­но. Раз­ли­ка­та в учас­тъ­ци­те се усе­ща до­ри

по шу­ма от сцеп­ле­ни­е­то на гу­ми­те с ас­фал­та. Под­дър­жа­не­то на пос­то­ян­на „кру­из­на“ско­рост е поч­ти не­въз­мож­но, и то не са­мо за­ра­ди нас­тил­ка­та, а и за­ра­ди за­во­и­те и ня­кои обър­на­ти ви­ра­жи.

Най-вни­ма­тел­но тряб­ва да се шо­фи­ра меж­ду Со­фия и Плов­див. На то­зи учас­тък има е най-мно­го мес­та с „ак­вап­ла­нинг“- то­ва е съз­да­ва­не на во­ден фил­тър вър­ху ас­фал­та при про­ли­вен дъжд. Той драс­тич­но на­ма­ля­ва сцеп­ле­ни­е­то меж­ду гу­ми­те и пъ­тя и мо­же да нап­ра­ви ко­ла­та труд­но уп­рав­ля­е­ма. За­ра­ди ак­вап­ла­нинг ста­ват мно­го ка­тас­т­ро­фи.

Те­зи мес­та са обоз­на­че­ни със знак за ог­ра­ни­че­ние до 90 км/ч и обяс­ни­тел­на­та та­бел­ка „при дъжд“. В две­те по­со­ки меж­ду Со­фия и Плов­див та­ки­ва има на по­не 5-6 мес­та, ка­то осо­бе­но на­си­те­ни са око­ло ту­не­ла „Тра­я­но­ви вра­та“и Их­ти­ман.

Въп­ре­ки че ма­гис­т­ра­ла­та е за­вър­ше­на през 2013 г. и то­ва би след­ва­ло да по­ви­ши си­гур­ност­та по пъ­тя, за пос­лед­ни­те ня­кол­ко го­ди­ни

Ка­тас­т­ро­фи­те поч­ти са се уд­во­и­ли, а за­ги­на­ли­те са се ут­ро­и­ли (виж гра­фи­ка­та). При­чи­на е как­то ви­со­ка­та раз­ре­ше­на ско­рост от 140 км/ч, та­ка и ма­со­во­то й нес­паз­ва­не въп­ре­ки все по­ве­че­то със­та­ве­ни ак­то­ве за то­ва на­ру­ше­ние - от 250 хил. през

2010 г. до поч­ти 400 хил. през 2017 г. Спад има са­мо през 2014 г., ко­га­то вли­за в си­ла про­мя­на­та на за­ко­на, спо­ред ко­я­то по­ли­ца­и­те са длъж­ни да пос-

та­вят та­бе­ли, че има мобилни ка­ме­ри. Та­ка че на­ма­ле­ни­е­то е не за­що­то во­да­чи­те са ста­на­ли по-дис­цип­ли­ни­ра­ни, а за­що­то са би­ли пре­дуп­реж­да­ва­ни.

Драс­тич­но­то уве­ли­ча­ва­не на път­ни­те про­из­шес­т­вия по ма­гис­т­ра­ла „Тра­кия“е и фун­к­ция от об­с­то­я­тел­с­т­во­то, че тя се е пре­вър­на­ла в ин­ф­рас­т­рук­тур­ния гръб­нак на дър­жа­ва­та. Тя е пред­по­чи­та­на оп­ция за дос­ти­га­не до по-го­ля­ма­та част от клю­чо­ви­те на­се­ле­ни мес­та. На прак­ти­ка поч­ти це­ли­ят тра­фик в Юж­на Бъл­га­рия, вклю­чи­тел­но теж­ко­то­вар­ни­ят, пре­ми­на­ва от­там.

Лип­са­та на за­вър­ше­на доб­ра ин­ф­рас­т­рук­ту­ра в се­вер­на­та част на стра­на­та по­ня­ко­га при­нуж­да­ва до­ри пъ­ту­ва­щи към гра­до­ве ка­то Вар­на, Шу­мен или до­ри Ве­ли­ко Тър­но­во да

из­бе­рат по-дъ­лъг мар­ш­рут по „Тра­кия“пред не­дос­т­ро­е­на­та „Хе­мус“. Към всич­ко то­ва тряб­ва да се до­ба­ви и тран­зит­ни­ят тра­фик от За­пад­на Ев­ро­па към Близ­кия из­ток, кой­то в мо­мен­та ми­на­ва из­к­лю­чи­тел­но по един­с­т­ве­на­та ни окон­ча­тел­но за­вър­ше­на ма­гис­т­ра­ла.

Край­ни­ят ре­зул­тат е, че в пъ­ти по-ин­тен­зи­вен ав­то­мо­би­лен тра­фик ми­на­ва с ви­со­ка (не)раз­ре­ше­на ско­рост по ау­то­бан са­мо с две лен­ти във вся­ка по­со­ка, кой­то пос­то­ян­но се ре­мон­ти­ра. Та­ка в мо­мен­ти на пи­ко­во на­то­вар­ва­не пъ­те­шес­т­ви­е­то по ма­гис­т­ра­ла­та мо­же да се пре­вър­не в не съв­сем бе­зо­пас­но прик­лю­че­ние. Но то­ва е це­на­та, ко­я­то стра­на­та ни пла­ща за­ра­ди кон­цен­т­ри­ра­не­то на ос­нов­ния си тра­фик през

един-един­с­т­вен път. Ал­тер­на­ти­ви ско­ро не се за­да­ват, та­ка че ка­рай­те вни­ма­тел­но.

Мо­ре­то ще е там и по­ло­вин час по-къс­но.

P Стро­и­тел­с­т­во­то на „Тра­кия“за­поч­ва през 1973 г. и пет го­ди­ни по-къс­но сти­га до... Но­ви хан. Ед­ва през 1984 г. е от­к­рит учас­тъ­кът до Плов­див | БТА

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.