Но­ва­та иг­ра на Ко­вач­ки

P Ком­па­ния без ис­то­рия, но свър­за­на с Хрис­то Ко­вач­ки и бор­со­вия ба­лон “Енер­го­ни”, ку­пи елек­т­ри­чес­т­во за над 150 млн. лв., ве­ро­ят­но от топ­ло­фи­ка­ции на Ко­вач­ки. P Про­пус­ки в пра­ви­ла­та на енер­гий­на­та бор­са поз­во­ля­ват ано­ним­ни сдел­ки меж­ду пред­ва­ри­тел­но до­го

Capital - - СЪДЪРЖАНИЕ #27 - ав­тор Ивай­ло Стан­чев | ivaylo.stanchev@capital.bg

Ком­па­ния без ис­то­рия, но свър­за­на с Хрис­то Ко­вач­ки и “Енер­го­ни”, ку­пи елек­т­ри­чес­т­во за над 150 млн. лв.

ДД­ни пре­ди енер­гий­на­та бор­са да бъ­де тес­т­ва­на ка­то за­дъл­жи­тел­на за поч­ти всич­ки про­из­во­ди­те­ли на ток, ед­на го­ля­ма стран­на сдел­ка сму­ти учас­т­ни­ци­те на па­за­ра. На 27 и 28 юни чрез ед­на от плат­фор­ми­те на Бъл­гар­с­ка­та не­за­ви­си­ма енер­гий­на бор­са по съм­ни­те­лен на­чин в два па­ке­та е про­да­де­на елек­т­ро­е­нер­гия за над 150 млн. ле­ва. Офер­та­та ку­пу­ва е от но­вия тър­го­вец на ток “Юро­пи­ан трейд оф енер­джи”, а пред­ло­же­на­та це­на е под па­зар­на­та в срав­не­ние с дру­ги сдел­ки със съ­щия срок на дос­тав­ка - от 1 юли 2018 г. до 30 юни 2019 г. Въп­ре­ки то­ва се явя­ват про­да­ва­чи, ко­и­то да оси­гу­рят въп­рос­но­то ко­ли­чес­т­во елек­т­ро­е­нер­гия. Име­на­та им ос­та­ват скри­ти, тъй ка­то то­ва е до­пус­ти­мо от пра­ви­ла­та на бор­са­та. Но фак­ти­те и из­точ­ни­ци на „Ка­пи­тал“на­соч­ват към Хрис­то Ко­вач­ки как­то при про­да­ва­чи­те, та­ка и при ку­пу­ва­ча.

Сдел­ка­та е за­кон­на, но по­каз­ва про­пуск в пра­ви­ла­та за бор­со­ва търговия, кой­то поз­во­ля­ва ано­ним­на търговия меж­ду пред­ва­ри­тел­но до­го­во­ри­ли се кон­т­ра­ген­ти. И на прак­ти­ка из­к­ри­вя­ва сво­бод­ния па­зар.

Но­ва­та бор­со­ва схе­ма Ми­на­ли­ят ав­густ АЕЦ „Коз­ло­дуй“склю­чи ги­ган­т­с­ка сдел­ка за ток - за бли­зо 100 млн. лв., при съм­ни­тел­ни ус­ло­вия - ма­со­во тър­гов­ци­те не бя­ха ос­ве­до­ме­ни за нея и съ­от­вет­но не бя­ха внес­ли не­об­хо­ди­ми­те га­ран­ции, а са­мо не­из­вес­т­ни прос­ве­те­ни фир­ми ус­пя­ха да ку­пят ко­ли­чес­т­ва на мно­го из­год­ни це­ни. За да не се пов­то­ри та­зи прак­ти­ка, бя­ха нап­ра­ве­ни про­ме­ни в За­ко­на за енер­ге­ти-

ка­та, а през яну­а­ри бя­ха из­ме­не­ни и пра­ви­ла­та на бор­са­та за търговия с елек­т­ри­чес­ка енер­гия чрез двус­т­ран­ни до­го­во­ри - имен­но те се из­пол­з­ват за та­ки­ва дъл­гос­роч­ни сдел­ки.

Въп­ре­ки то­ва с из­вес­т­ни из­ме­не­ния се­га схе­ма­та от­но­во се пов­та­ря - то­зи път ини­ци­а­тор на тър­га е свър­за­ни­ят с Хрис­то Ко­вач­ки и фа­ли­ра­ло­то бор­со­во дру­жес­т­во “Енер­го­ни“тър­го­вец “Юро­пи­ан трейд оф енер­джи” (виж ка­ре­то), а про­да­ва­чът ос­та­ва ано­ни­мен,

въп­ре­ки че сдел­ка­та е за над 150 млн. ле­ва.

От­п­ра­ве­на­та офер­та от тър­го­ве­ца е с, об­раз­но ка­за­но, аб­сур­д­ни па­ра­мет­ри. Ос­вен че пред­ло­же­на­та це­на от 71 лв./ мВтч е със 7 лв. (9%) по-нис­ка от пос­тиг­на­та­та при дру­ги сдел­ки от края на юни със съ­щия срок на дос­тав­ка (ко­е­то зна­чи око­ло 14 млн. лв. за­гу­ба за про­да­ва­ча), са за­ло­же­ни и вну­ши­тел­ни ме­сеч­ни от­к­ло­не­ния на дос­тав­ки­те. Те ва­ри­рат от +50% до -90%, ко­е­то е дос­та- тъч­но ос­но­ва­ние да се смя­та, че та­къв про­дукт е неп­ро­да­ва­ем.

“То­ва ос­та­вя мно­жес­т­во съм­не­ния за неп­роз­рач­ност и пред­ва­ри­тел­на до­го­во­ре­ност меж­ду тър­гов­с­ки­те учас­т­ни­ци и вме­ша­тел­с­т­во в тех­ни­чес­ко­то из­пъл­не­ние на склю­че­ни­те сдел­ки”, каз­ва пред­се­да­те­лят на асо­ци­а­ци­я­та „Сво­бо­ден енер­ги­ен па­зар“Со­ня Ка­ди­е­ва.

Про­даж­ба­та е нап­ра­ве­на на бор­со­ва­та платформа „Цен­т­ра­ли­зи­ран па­зар“чрез двус­т­ран­ни до­го­во­ри, къ­де­то ра­бо­тят два ек­ра­на - “Неп­ре­къс­на­та търговия” (IBEX Continuous Trading) и “Тър­го­ве” (IBEX Auctions). При пър­вия всич­ки про­дук­ти са стан­дар­ти­зи­ра­ни - фик­си­ра­ни са раз­лич­ни пе­ри­о­ди на дос­тав­ка, про­фи­ли, на­чи­ни на обез­пе­че­ние и сро­ко­ве на пла­ща­не. При вто­рия ини­ци­а­то­рът на търг (за по­куп­ка или за про­даж­ба) има въз­мож­ност да оп­ре­де­ли всич­ки па­ра­мет­ри, по ко­и­то да се про­ве­де про­це­ду­ра­та.

Имен­но не­го из­би­ра “Юро­пи­ан трейд оф енер­джи”.

“Име­то на ини­ци­а­то­ра е ви­ди­мо за всич­ки па­зар­ни учас­т­ни­ци, за да мо­гат те да пре­це­нят да­ли да учас­т­ват в тър­га и евен­ту­ал­но да склю­чат сдел­ка за точ­но то­зи про­дукт с точ­но то­зи

Q Със сдел­ка­та Ко­вач­ки си га­ран­ти­ра пла­ща­ния още за пър­вия ме­сец, а съм­не­ни­я­та са, че мо­же да дек­ла­ри­ра по-го­ля­мо про­из­вод­с­т­во | сним­ка Ге­ор­ги Ко­жу­ха­ров

ини­ци­а­тор”, обяс­ня­ва ди­рек­то­рът на БНЕБ Кон­с­тан­тин Кон­с­тан­ти­нов. По то­зи на­чин спо­ред не­го се га­ран­ти­ра проз­рач­ност­та на про­це­са, от ед­на стра­на, и от дру­га, ано­ним­ност­та на тър­гов­с­ки­те па­ра­мет­ри за вся­ка кон­к­рет­на сдел­ка. “Учас­т­вай­ки на ек­ран “Тър­го­ве”, все­ки ини­ци­а­тор и ос­та­на­ли­те тър­гов­с­ки учас­т­ни­ци из­би­рат кон­к­рет­на­та си стра­те­гия за по­куп­коп­ро­даж­ба. Ето за­що всич­ки па­ра­мет­ри, оп­ре­де­ле­ни от ини­ци­а­то­ра, как­то и па­ра­мет­ри­те на по­да­де­ни­те офер­ти са из­ця­ло в за­ви­си­мост от па­зар­на­та стра­те­гия на все­ки от­де­лен тър­гов­с­ки учас­т­ник”, каз­ва той.

Ко­вач­ки в дейс­т­вие

При въп­рос­на­та сдел­ка оба­че ни­то стра­те­ги­я­та е па­зар­на, ни­то тър­гов­с­ки­те учас­т­ни­ци - не­за­ви­си­ми ед­но от дру­го дру­жес­т­ва. Ня­кол­ко из­точ­ни­ка пот­вър­ди­ха пред “Ка­пи­тал”, че не са­мо ку­пу­ва­чът “Юро­пи­ан трейд оф енер­джи” е свър­зан с Хрис­то Ко­вач­ки, но и про­да­ва­чи­те на елек­т­ро­е­нер­ги­я­та са част от биз­нес гру­па­та му. Ста­ва въп­рос за топ­ло­фи­ка­ци­о­ни­те дру­жес­т­ва с ком­би­ни­ра­но про­из­вод­с­т­во, зад ко­и­то стои Хрис­то Ко­вач­ки - в Сли­вен, Пер­ник, Бур­гас, Вра­ца, Пле­вен, Ве­ли­ко Тър­но­во, Габ­ро­во и Ру­се, как­то и “Бри­кел”. До­се­га тех­ни­ят ток се из­ку­пу­ва­ше на пре­фе­рен­ци­ал­ни це­ни от НЕК, но с пос­лед­ни­те про­ме­ни в За­ко­на за енер­ге­ти­ка­та те бя­ха за­дъл­же­ни да про­да­ват елек­т­ро­е­нер­ги­я­та си през бор­са­та. За ком­пен­са­ция на при­хо­ди­те е пред­ви­де­но ко­ге­не­ра­ци­и­те да по­лу­чат фик­си­ра­ни пре­мии от фон­да “Си­гур­ност на енер­гий­на­та сис­те­ма” (ФСЕС) над су­ма­та, взе­та от бор­са­та. Гру­бо мо­же да се из­чис­ли, че за гру­па­та на

Ко­вач­ки та­зи гор­ни­ца е око­ло 150 млн. ле­ва. И имен­но по­лу­ча­ва­не­то на те­зи пари е при­чи­на­та за въп­рос­на­та сдел­ка.

Фор­мал­но про­да­ва­чът и ку­пу­ва­чът не са свър­за­ни - соб­с­т­ве­ност­та на топ­ло­фи­ка­ци­и­те е раз­пи­ля­на в раз­лич­ни оф­шор­ни фир­ми и със сдел­ка­та дру­жес­т­ва­та из­пъл­ня­ват за­ко­но­ви­те раз­по­ред­би.

Ре­ал­но със сдел­ка­та Ко­вач­ки си га­ран­ти­ра пла­ща­ния от фон­да още за пър­вия ме­сец, а съм­не­ни­я­та са, че мо­же да се проб­ва да дек­ла­ри­ра по-го­ля­мо про­из­вод­с­т­во още през ля­то­то. Ос­вен то­ва, раз­по­ла­гай­ки с те­зи го­ле­ми ко­ли­чес­т­ва елек­т­ро­е­нер­гия за го­ди­на нап­ред, “Юро­пи­ан трейд оф енер­джи” мо­же да се пре­вър­не в един от го­ле­ми­те тър­гов­ци на ток на па­за­ра.

Дъм­пинг или не

“Сдел­ки­те са на под­па­зар­ни це­ни”, ка­те­го­рич­на е Со­ня Ка­ди­е­ва. Ме­ни­джъ­рът на бор­са­та Кон­с­тан­ти­нов оба­че из­тък­ва, че ни­то бор­со­ви­ят опе­ра­тор, ни­то кой­то и да би­ло па­за­рен учас­т­ник е в със­то­я­ние да оп­ре­де­ля коя е па­зар­на­та це­на. Спо­ред дру­ги про­из­во­ди­те­ли на елек­т­ро­е­нер­гия, с ко­и­то “Ка­пи­тал” раз­го­ва­ря, ня­ма как да се го­во­ри за под­па­зар­ни ни­ва при дъл­гос­роч­ни­те до­го­во­ри, тъй ка­то там има мно­го ин­ди­ви­ду­ал­ни осо­бе­нос­ти на офер­ти­те.

Ре­ал­но в сдел­ки­те на “Юро­пи­ан трейд оф енер­джи” са спа­зе­ни прог­но­зи­те за ре­фе­рен­т­на па­зар­на це­на на КЕВР - око­ло 70 лв./мВтч.

Са­мо за из­б­ра­ни Проб­ле­мът е, че сдел­ки­те пос­та­вят в не­рав­нос­той­но по­ло­же­ние ос­та­на­ли­те тър­гов­ци, ко­и­то не са има­ли дос­тъп до то­ка от свър­за­ни­те с Ко­вач­ки цен­т­ра­ли. Вяр­но, че в слу­чая

ини­ци­а­тор на тър­га са не про­из­во­ди­те­ли­те, а “Юро­пи­ан трейд оф енер­джи”, ко­е­то об­ръ­ща мо­де­ла и из­к­люч­ва от иг­ра­та ос­та­на­ли­те тър­гов­ци. Но до­ри да бе при­ло­же­на об­рат­на схе­ма - про­из­во­ди­те­ли­те да обя­вят търг за то­ка си, кон­ку­рен­ци­я­та при ку­пу­ва­чи­те пак мо­же­ше да е ог­ра­ни­че­на. При­чи­на за то­ва е изис­к­ва­не­то за пред­ва­ри­тел­но под­пис­ва­не на двус­т­ра­нен Стан­дар­ти­зи­ран до­го­вор за по­куп­ко-про­даж­ба на елек­т­ри­чес­ка енер­гия (СДППЕЕ) меж­ду кон­т­ра­ген­ти­те, ко­е­то ог­ра­ни­ча­ва рав­ния дос­тъп на чле­но­ве на бор­са­та до тър­го­ве­те на цен­т­ра­ли­зи­ра­ния па­зар чрез двус­т­ран­ни до­го­во­ри. “Та­ка се съз­да­ват пред­пос­тав­ки да­ден ку­пу­вач/про­да­вач да ре­а­ли­зи­ра ог­ра­ни­чен брой, до­ри и са­мо един СДППЕЕ, ко­е­то ав­то­ма­тич­но му да­ва въз­мож­ност пред­ва­ри­тел­но да из­бе­ре с кой да тър­гу­ва, кои учас­т­ни­ци да из­к­лю­чи, га­ран­ти­рай­ки си пред­ва­ри­тел­но оп­ре­де­ле­на це­на на сдел­ка­та.

Пра­ви­ла­та поз­во­ля­ват и за­паз­ва­не на ано­ним­ност­та на про­да­ва­ча, ко­е­то е още ед­на пред­пос­тав­ка за из­вър­ш­ва­не на зло­у­пот­ре­би, ко­га­то има свър­за­ност меж­ду тър­гов­с­ки учас­т­ни­ци”, обяс­ня­ва Со­ня Ка­ди­е­ва.

Още от яну­а­ри тър­гов­ци­те на ток алар­ми­рат за то­зи про­пуск в пра­ви­ла­та на БНЕБ и нас­то­я­ват за про­ме­ни в пра­ви­ла­та, ка­то да­ват при­мер с ру­мън­с­ка­та енер­гий­на бор­са (OPCOM), ко­я­то е най-сход­на с бъл­гар­с­ка­та. Там е въ­ве­де­но изис­к­ва­не към па­зар­ни­те учас­т­ни­ци да имат до­го­во­ри с ми­ни­мум 8 кон­т­ра­ген­ти.

Как­во мо­же да се нап­ра­ви Спо­ред асо­ци­а­ци­я­та „Сво­бо­ден енер­ги­ен па­зар“ре­ше­ни­е­то за пре­дот­в­ра­тя­ва­не на

бъ­де­що не­па­зар­но по­ве­де­ние на тър­гов­с­ки учас­т­ни­ци е въ­веж­да­не­то на по-го­лям ре­гу­ла­то­рен кон­т­рол над дей­ност­та и пра­ви­ла­та на БНЕБ. Сд­ру­же­ни­е­то нас­то­я­ва да се от­с­т­ра­нят всич­ки про­пус­ки, поз­во­ля­ва­щи ма­ни­пу­ла­ции в бор­со­ва­та търговия, и да се въ­ве­дат ин­с­т­ру­мен­ти за не­до­пус­ка­не на пуб­ли­ку­ва­не на офер­ти с 20% от­к­ло­не­ние от па­зар­на­та це­на.

“За да се га­ран­ти­ра пъл­на проз­рач­ност, си­гур­ност и ано­ним­ност, БНЕБ е в про­це­ду­ра по из­бор на ново кли­рин­го­во ре­ше­ние на цен­т­ра­ли­зи­ра­ния па­зар за двус­т­ран­ни до­го­во­ри, ко­е­то ще на­ло­жи и съ­от­вет­ни ак­ту­а­ли­за­ции на пра­ви­ла­та”, ко­мен­ти­ра Кон­с­тан­ти­нов.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.