На­ча­ло­то

Capital - - K2 -

Сил­вия Пав­ло­ва е за­вър­ши­ла меж­ду­на­ро­ден биз­нес в аме­ри­кан­с­ко биз­нес учи­ли­ще в Па­риж. Пла­мен Пав­лов е ин­же­нер по ком­пю­тър­ни тех­но­ло­гии и съ­що е учил в Па­риж. Яни Дра­гов е ма­гис­тър по икономика от уни­вер­си­тет в Мюн­хен и ос­но­ва­тел на ве­ри­га­та ма­га­зи­ни „Зе­лен“- най-го­ле­ми­ят дис­т­ри­бу­тор на би­ох­ра­ни и на­пит­ки в Бъл­га­рия. То­ва, ко­е­то ги обе­ди­ня­ва, е ин­те­ре­сът им към ор­га­нич­ни­те про­дук­ти и на­чи­на на жи­вот „бли­зо до при­ро­да­та“. В Бъл­га­рия Сил­вия Пав­ло­ва за­поч­ва ра­бо­та в го­ля­ма ком­па­ния, къ­де­то тру­па опит в съз­да­ва­не и на­ла­га­не на мар­ки. Оби­ча да ек­с­пе­ри­мен­ти­ра и в сво­бод­но­то си вре­ме при­гот­вя­ла в до­маш­ни ус­ло­вия коз­ме­тич­ни про­дук­ти от ес­тес­т­ве­ни със­тав­ки. В на­ча­ло­то то­ва е са­мо хо­би. С вре­ме­то по­ръч­ки­те се уве­ли­ча­ват - за мо­мин­с­ко пар­ти, за жен­с­ко пи­жа­ма пар­ти, за при­я­те­ли на при­я­те­ли. Ед­на ве­чер, ко­га­то се­мей­на­та кух­ня от­но­во би­ла зад­ръс­те­на с ма­те­ри­а­ли за по­ред­на­та се­рия се­рум про­тив бръч­ки, пос­лед­вал съ­вет от Пла­мен: „Нап­ра­ви си свой биз­нес от то­ва.“На въп­ро­са на Сил­вия „кой ще ку­пу­ва мо­и­те про­дук­ти“пос­лед­вал фи­ло­соф­с­ки от­го­вор: „Вся­ка же­на има скъ­по хо­би. То­ва ще е тво­е­то.“

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.