Как­во ви от­ли­ча­ва?

Capital - - K2 -

>Ман­та­ли­те­тът ни е раз­ли­чен. Все­ки във фир­ма­та зас­та­ва зад то­ва, ко­е­то пра­ви. Ня­ма ком­п­ро­ми­си с ка­чес­т­во, съ­дър­жа­ние, опа­ков­ки, ди­зайн. Ко­га­то има проб­лем с ня­ка­къв про­дукт – нап­ри­мер не ра­бо­ти доб­ре пом­па­та на фла­кон­че­то, ние не про­из­веж­да­ме пом­пи, ку­пу­ва­ме от дос­тав­чи­ци, но въп­ре­ки то­ва не прос­то за­ме­ня­ме про­дук­та, а из­п­ра­ща­ме бла­го­дар­с­т­ве­но пис­мо на кли­ен­та за то­ва, че ни е сиг­на­ли­зи­рал за проб­лем. Мно­го важ­но е да се ра­бо­ти в сре­да без стрес. Ра­бо­тим до 16.00 ча­са, 35 ча­са на сед­ми­ца, има­ме по 30 де­на го­ди­шен от­пуск. В офи­са е нон­с­топ смях и глъч­ка. Ця­ла­та фир­ма бе­ше на из­ло­же­ни­е­то за би­оп­ро­дук­ти BIOFACH в Гер­ма­ния. То­ва е важ­но, за­що­то чо­век тряб­ва да усе­ти, че е част от ко­ле­ло­то, да се до­кос­не до ма­ги­я­та на хо­ра­та в би­об­ран­ша. На ра­бот­но­то място си зат­во­рен, но ка­то ви­диш, че си част от ед­на про­мя­на, от не­що, ко­е­то те за­вих­ря, ти се връ­щаш и пе­еш.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.