От­чет­ност и в Бъл­га­рия

Capital - - K3 -

До края на ме­се­ца ин­ди­ви­ду­ал­ни­те си от­че­ти за вто­ро­то три­ме­се­чие тряб­ва да пуб­ли­ку­ват и бъл­гар­с­ки­те пуб­лич­ни ком­па­нии. В по­ве­че­то слу­чаи оба­че то­ва не ста­ва по пред­ва­ри­тел­но обя­вен ка­лен­дар, а в пос­лед­ния въз­мо­жен мо­мент. Мал­ко са дру­жес­т­ва­та, ко­и­то спаз­ват доб­ро кор­по­ра­тив­но уп­рав­ле­ние и се от­чи­тат на по­со­че­на от тях кон­к­рет­на да­та. Ре­зул­та­ти­те тряб­ва да по­ка­жат как се дви­жат про­даж­би­те в стра­на­та и чуж­би­на на фо­на на ня­кои при­тес­не­ния за ох­лаж­да­не на ев­ро­пейс­ка­та икономика, ко­я­то е най-го­ле­ми­ят па­зар за Бъл­га­рия. Ефек­тът вър­ху це­ни­те на ак­ци­и­те мо­же и да е спо­рен, тъй ка­то в мо­мен­та ка­пи­та­ло­ви­ят па­зар е в дос­та не­за­вид­но със­то­я­ние, а ин­дек­сът Sо­fix е на ед­но от най-нис­ки­те си ни­ва за пос­лед­ни­те 12 ме­се­ца.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.