Дой­де но­во­то вре­ме

Capital - - NEWS -

П“Про­мя­на­та в кли­ма­та е ка­то гла­ва­та на все­ки чо­век, гла­си ед­но от по­пу­ляр­ни­те обяс­не­ния за гло­бал­но­то за­топ­ля­не - не я виж­да­те неп­ре­къс­на­то, но ня­как си зна­е­те, че е там.“

Про­лив­ни­те дъж­до­ве от пос­лед­ни­те сед­ми­ци из­не­со­ха наг­ле­ден урок за то­ва как­во ще се случ­ва през след­ва­щи­те го­ди­ни. Не че ви­на­ги ще ва­ли, но ще се за­си­лят край­ни­те про­я­ви на кли­ма­та и пос­лед­с­т­ви­я­та от тях - на­вод­не­ния, су­ши, гор­с­ки по­жа­ри, го­ре­щи въл­ни. То­ва ще про­ме­ни жи­во­та на всич­ки, до­ри и на те­зи, ко­и­то се­га не ис­кат да ви­дят как­во се случ­ва.

Иде­а­лис­ти­те ре­а­ги­рат на то­ва, ка­то се опит­ват да на­ма­лят чо­веш­кия при­нос за из­ме­не­ни­е­то в кли­ма­та и тех­ни­те уси­лия зас­лу­жа­ват ува­же­ние. Твър­де ве­ро­ят­но е оба­че про­це­сът да е труд­но об­ра­тим и един­с­т­ве­на­та със си­гур­ност пра­вил­на ре­ак­ция е адап­ти­ра­не­то към но­ви­те ус­ло­вия.

Те­ма­та от ко­ри­ца­та в то­зи “Ка­пи­тал” взи­ма за по­вод се­ри­оз­ни­те ва­ле­жи от пос­лед­ни­те сед­ми­ци и раз­каз­ва за пос­лед­с­т­ви­я­та от про­ме­не­ния кли­мат в ня­кол­ко раз­лич­ни по­со­ки и как­во тряб­ва да се нап­ра­ви, за да се ми­ни­ма­ли­зи­рат не­га­тив­ни­те пос­лед­с­т­вия (виж­те я на стр. 12 - 20).

Един от ми­нор­ни­те из­во­ди от те­ма­та е, че бъл­гар­с­ка­та дър­жа­ва ед­ва ли ще нап­ра­ви нуж­но­то, ка­то пред­ви­ди проб­ле­ми­те и пред­ло­жи ре­ше­ния. По­ли­ти­ци­те тук не гле­дат тол­ко­ва на­да­ле­че, а мо­ти­ва­ци­я­та им за дейс­т­вие обик­но­ве­но е раз­лич­на. Неп­ри­лич­но чес­то те ра­бо­тят са­мо в един ин­те­рес - ко­руп­ци­я­та.

Два тек­с­та в то­зи брой се за­ни­ма­ват с нея. Еди­ни­ят е за дон­ки­хо­тов­с­ка­та бор­ба на Ни­ко­лай Ко­лев-Бо­сия сре­щу ко­руп­ци­я­та в ав­то­мо­бил­на­та ад­ми­нис­т­ра­ция. Веч­ни­ят ди­си­дент обя­ви пре­ди ме­сец глад­на стач­ка в знак на про­тест сре­щу случ­ва­що­то се в тран­с­пор­т­но­то ми­нис­тер­с­т­во, но в лич­на­та му ак­ция има мно­го по­ве­че (виж­те на стр. 32).

Дру­ги­те при­ме­ри за ко­руп­ция са свър­за­ни с два тра­гич­ни слу­чая от сед­ми­ца­та - за­ги­на­ли­ят ох­ра­ни­тел в сгра­да­та на На­род­но­то съб­ра­ние и пос­т­ра­да­ли­ят ра­бот­ник при стро­еж на жи­лищ­на сгра­да в не­пос­ред­с­т­ве­на бли­зост до ви­со­ко­вол­тов да­ле­коп­ро­вод (виж­те ко­мен­тар за тях на стр. 6).

И тъй ка­то, раз­би­ра се, жи­во­тът не е са­мо на­вод­не­ния и ко­руп­ция, мо­же да проб­ва­те да си оп­ра­ви­те вку­са с тек­с­та за па­за­ра на сла­до­лед в Бъл­га­рия (стр. 42) или да ви­ди­те как­во пред­ла­га един от со­фийс­ки­те ту­ро­ве за улич­но из­кус­т­во (стр. 66).

И по­не­же на­пос­ле­дък све­тът е фут­бол, “Ка­пи­тал” из­ли­за в пе­тък, a все още не зна­ем кой е ста­нал све­то­вен шам­пи­он, ре­ших­ме все пак да не про­пус­ка­ме спор­т­на­та те­ма. На стр. 44 ще ви­ди­те как из­г­леж­да от биз­нес глед­на точ­ка тран­с­фе­рът на зна­ме­ни­тия Ро­нал­до в Бар­се­ло­на.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.