За­що тряб­ва да ви е гри­жа за НАТО

Capital - - КОМЕНТАРИ & АНАЛИЗИ -

С„ Се­вер­но­ат­лан­ти­чес­ки­ят пакт НАТО е от­жи­ве­ли­ца.“Та­зи ста­ра те­за на аме­ри­кан­с­кия пре­зи­дент Тръмп, от ко­я­то той офи­ци­ал­но още не се е от­ре­къл на­пъл­но, не спи­ра да сму­ща­ва съ­ня на ев­ро­пейс­ки­те по­ли­ти­ци.

И ако ми­на­ла­та го­ди­на на сре­ща­та на вър­ха на НАТО ев­ро­пей­ци­те се тре­во­же­ха да­ли Тръмп ще спо­ме­не чл. 5 от Се­вер­но­ат­лан­ти­чес­кия пакт - кла­у­за­та за вза­им­на за­щи­та при на­па­де­ние (през 2017 г. той про­пус­на да нап­ра­ви то­ва), се­га стра­хът бе­ше да­ли аме­ри­кан­с­ки­ят пре­зи­дент ня­ма да пов­диг­не въп­ро­са за чл. 13 - кла­у­за­та за на­пус­ка­не. Сиг­на­ли­те в та­зи по­со­ка през пос­лед­ни­те сед­ми­ци не лип­с­ва­ха – ка­то се за­поч­не от зап­ла­хи за из­тег­ля­не на аме­ри­кан­с­ка­та ар­мия от Гер­ма­ния и се стиг­не до на­ме­ци за пъл­но из­ли­за­не на САЩ от али­ан­са. В край­на смет­ка и то­зи път си­ту­а­ци­я­та се раз­ми­на с ле­ка уп­ла­ха, сло­вес­ни прес­т­рел­ки и на­пом­ня­не, че Ев­ро­па си пра­ви ог­луш­ки по въп­ро­си­те на си­гур­ност­та. „Мно­го е тъж­но, ко­га­то Гер­ма­ния сключ­ва ог­ром­ни сдел­ки за нефт и газ с Ру­сия... От нас се очак­ва да я па­зим от Ру­сия, а Гер­ма­ния оти­ва и пла­ща на Ру­сия ми­ли­ар­ди до­ла­ри“, кар­тин­но опи­са си­ту­а­ци­я­та Тръмп.

Евен­ту­ал­но­то из­тег­ля­не на САЩ от али­ан­са би би­ло ка­тас­т­ро­фа и би ос­та­ви­ло Ста­рия кон­ти­нент аб­со­лют­но не­за­щи­тен пред ли­це­то на за­о­би­ка­ля­щи­те го зап­ла­хи. И то не прос­то за­що­то во­ен­ни­ят бю­джет на Пен­та­го­на пре­ви­ша­ва двой­но съв­куп­ни­те сред­с­т­ва за въ­о­ръ­же­ни си­ли на всич­ки ос­та­на­ли съ­юз­ни­ци, а за­що­то поч­ти ни­коя дру­га на­тов­с­ка ар­мия (с из­к­лю­че­ние мо­же би на бри­тан­с­ка­та и френ­с­ка­та) не мо­же да се пох­ва­ли със съ­из­ме­рим ре­а­лен бо­ен опит. Су­ро­ва­та ре­ал­ност е, че Ев­ро­па ня­ма ни­то ква­ли­фи­ка­ци­я­та да се от­б­ра­ня­ва са­ма, ни­то ре­сур­си­те за то­ва, ни­то вре­ме­то да си ги на­ба­ви.

В то­зи сми­съл об­ви­не­ни­я­та на Тръмп, че Ев­ро­па от­каз­ва да по­е­ме своя дял от за­щи­та­та на кон­ти­нен­та и да из­пъл­ни ан­га­жи­мен­та си от­п­ре­ди 4 го­ди­ни да да­ва по 2% от БВП за от­б­ра­на, са на­пъл­но ос­но­ва­тел­ни. Ос­вен то­ва те не са осо­бе­но но­ви и са пов­та­ря­ни от все­ки щат­с­ки пре­зи­дент след края на Сту­де­на­та вой­на. Прос­то нас­то­я­щи­ят из­г­леж­да дос­та­тъч­но не­у­рав­но­ве­сен, за да пре­ми­не от зап­ла­хи към дейс­т­вия.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.