Ин­тер­на­ци­о­нал на по­пу­лис­ти­те

Capital - - КОМЕНТАРИ & АНАЛИЗИ - Бар­ба­ра Ве­зел „Дой­че ве­ле“

ЕЕв­ро­пейс­ки­ят съ­юз дъл­го вре­ме фун­к­ци­о­ни­ра­ше, во­ден от убеж­де­ни­е­то, че всич­ки кри­зи мо­гат да се ре­ша­ват с ком­п­ро­ми­си, ко­и­то не урон­ват де­мок­ра­тич­ни­те ус­тои на об­щ­ност­та. Се­га оба­че е при­ну­ден да за­бе­ле­жи как та­зи смя­та­на дос­ко­ро за не­пок­ла­ти­ма мак­си­ма е по­ме­те­на от съ­би­ти­я­та и как са­ми­ят той е из­п­ра­вен пред не­об­хо­ди­мост­та от­но­во да до­каз­ва сво­я­та иден­тич­ност.

А нас­ре­ща му се е из­п­ра­вил мла­ди­ят ав­с­т­рийс­ки кан­ц­лер Се­бас­ти­ан Курц, убе­ден, че тряб­ва да из­мес­ти по­ли­ти­ка­та на це­лия съ­юз на­дяс­но. Уп­рав­ля­ва­ща­та във Ви­е­на ко­а­ли­ция с дяс­но­по­пу­лис­т­ка­та Пар­тия на сво­бо­да­та, ко­я­то в ид­ни­те шест ме­се­ца ще пред­се­да­тел­с­т­ва Съ­ве­та на ЕС, по осо­бен на­чин въп­лъ­ща­ва оно­ва, ко­е­то ня­кои смя­тат за но­вия дух в Ев­ро­па – от­ка­зът от ли­бе­рал­на­та де­мок­ра­ция. Проп­ра­вя си път ня­ка­къв нов Ин­тер­на­ци­о­нал на по­пу­лис­ти­те, а кан­ц­ле­рът Курц ста­ра­тел­но се пра­ви, че не за­бе­ляз­ва ни­що, пов­та­ряй­ки все ед­ни и съ­щи ба­нал­нос­ти за Ев­ро­па.

С то­ва той до­пус­ка фун­да­мен­тал­на по­ли­ти­чес­ка греш­ка, про­пи­ля­вай­ки до­ве­ри­е­то на ев­ро­пей­ци­те още от са­мо­то на­ча­ло. Но Курц не е един­с­т­ве­ни­ят, кой­то иг­рае в то­зи от­бор. Пър­во­то му гре­хо­па­де­ние бе­ше, че за­поч­на да се умил­к­ва око­ло Вик­тор Ор­бан – чо­ве­кът, кой­то ис­ка да из­ка­ра прес­тъп­ни­ци всич­ки, ко­и­то по­ма­гат на миг­ран­ти­те в Ун­га­рия. В съ­щия от­бор по­па­да и ця­ла­та кон­сер­ва­тив­на Ев­ро­пейс­ка на­род­на пар­тия, ко­я­то от го­ди­ни ти­хо­мъл­ком то­ле­ри­ра ав­то­ри­тар­ния курс на Ор­бан, до­ка­то про­из­на­ся ли­це­мер­ни мо­рал­ни при­зи­ви.

Се­бас­ти­ан Курц пък ис­ка да ни убе­ди, че мо­же хем да се под­х­ран­ва на­ци­о­на­лиз­мът, хем Ев­ро­па да си ос­та­не ця­ла. В край­на смет­ка мал­ка Ав­с­т­рия из­в­ли­ча пол­зи тък­мо от бла­га­та на та­зи Ев­ро­па.

Са­мо че ед­но­то из­к­люч­ва дру­го­то: или във Ви­е­на ще се кре­щи "Ав­с­т­рия пър­ва!", или кан­ц­ле­рът ще ра­бо­ти за об­щ­ност­та. Съ­що­то ва­жи и за Ита­лия, къ­де­то Ма­тео Сал­ви­ни зат­ва­ря прис­та­ни­ща­та на стра­на­та, но в съ­що­то вре­ме при­зо­ва­ва ЕС към со­ли­дар­ност. А оно­ва, ко­е­то се ра­зиг­ра през пос­лед­ни­те дни в Бер­лин и Мюн­хен, съм­ни­тел­но при­ли­ча на "Гер­ма­ния над всич­ко" и ся­каш е про­дукт на съ­щия мо­зъ­чен тръст. Оно­ва, ко­е­то се опит­ват да ни про­да­ват се­га, е чис­та по­ли­ти­чес­ка из­ма­ма! Или на­ци­о­на­ли­зъм, или Ев­ро­па: пра­ви­тел­с­т­ве­ни­те и пар­тий­ни­те ли­де­ри ще тряб­ва да ре­шат на коя стра­на зас­та­ват. Ли­це­мер­ни­ят дво­ен курс са­мо на­сър­ча­ва въз­хо­да на дес­ни­те и раз­п­ръс­к­ва ви­ру­са на ев­ро­пейс­ко­то раз­ру­ше­ние.

Ав­с­т­рийс­ки­ят кан­ц­лер пос­та­вя в цен­тъ­ра през ид­ни­те шест ме­се­ца миг­ра­ци­он­на­та по­ли­ти­ка. И на­ис­ти­на има още как­во да се вър­ши, за­що­то от го­ди­ни ЕС не мо­же да се спо­ра­зу­мее око­ло ра­зум­ни ре­ше­ния. Са­мо че най-важ­ни­те те­ми на Ев­ро­па по­нас­то­я­щем са раз­па­да­не­то на за­пад­на­та цен­нос­т­на об­щ­ност, тър­гов­с­ки­те вой­ни на До­налд Тръмп и очак­ва­на­та му ата­ка сре­щу НАТО. Мо­жем да до­ба­вим и же­ла­ни­е­то на пре­зи­ден­та Пу­тин да се ме­си в ра­бо­та­та на ев­ро­пей­ци­те и не­го­ва­та жаж­да за власт. То­ва са дейс­т­ви­тел­ни­те зап­ла­хи за всич­ки нас, а не оне­зи бли­зо 40 хил. миг­ран­ти, ко­и­то през та­зи го­ди­на са стиг­на­ли до ев­ро­пейс­ки­те бре­го­ве. Ев­ро­па ня­ма нуж­да от „Про­ек­та страх", чрез кой­то миг­ран­ти­те да бъ­дат прев­ръ­ща­ни в из­ку­пи­тел­ни жер­т­ви за по­ли­ти­чес­ки­те про­пус­ки на стра­ни­те от ЕС. Ня­ма­ме нуж­да от на­ци­о­нал­ни со­ло­ви ак­ции, за­що­то те пре­чат да се на­ме­рят ху­ман­ни и чес­т­ни ре­ше­ния на све­тов­ния проб­лем с миг­ра­ци­я­та.

От ис­то­ри­я­та на ХХ век всич­ки ние зна­ем как­ви са пос­ле­ди­ци­те, ко­га­то мно­зин­с­т­во­то под­к­лаж­да ом­ра­за и страх към мал­цин­с­т­ва­та. А не­ма­лък брой ев­ро­пейс­ки по­ли­ти­ци ся­каш от­но­во из­пит­ват же­ла­ни­е­то да над­зър­нат имен­но в та­зи без­д­на. Те си иг­ра­ят с огъня и за­ла­гат на кар­та бъ­де­ще­то на ця­ла Ев­ро­па.

Тър­гов­с­ки­те вой­ни на Тръмп и на­ме­са­та на Пу­тин са ис­тин­с­ки­те зап­ла­хи за Ев­ро­па.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.