Ме­дий­на­та кло­у­на­да на Пе­ев­с­ки

P Но­ви­те про­ме­ни в гла­су­ва­ния на пър­во че­те­не про­ек­то­за­кон на ДПС за ме­ди­и­те са про­дъл­же­ние на по­диг­рав­ка­та с пар­ла­мен­та и офи­ци­ал­на­та власт. P Пред­ла­га се ме­ди­и­те да дек­ла­ри­рат бан­ко­ви кре­ди­ти, как­то и фи­нан­си­ра­не от дър­жа­ва­та и от ев­ро­фон­до­ве­те, но сам

Capital - - ПОЛИТИКА И ИКОНОМИКА - ав­тор Ве­сис­ла­ва Ан­то­но­ва | vesislava.antonova@capital.bg

AДД­е­пу­та­тът от

ДПС Де­лян Пе­ев­с­ки поч­ти не стъп­ва в пар­ла­мен­та, но ина­че ак­тив­но се за­ни­ма­ва със за­ко­нот­во рчес­т­во. И ма­кар да не сре­ща опо­зи­ция от­ни­къ­де, из­г­леж­да, че все не­що не му дос­ти­га, за да се по­чув­с­т­ва на­пъл­но спо­ко­ен за ими­джа си на биз­нес­мен и из­да­тел.

Вне­се­ни­те от де­пу­та­ти от ДПС про­ме­ни в За­ко­на за за­дъл­жи­тел­но­то де­по­зи­ра­не на пе­чат­ни и дру­ги про­из­ве-

де­ния (ЗЗДПДП) бя­ха гла­су­ва­ни на пър­во че­те­не ми­на­ла­та сед­ми­ца. За­ко­ноп­ро­ек­тът на Пе­ев­с­ки, как­то е на­ри­чан, ми­на ско­рос­т­но с под­к­ре­па­та на ГЕРБ, ДПС и т.нар. пат­ри­о­ти. Очак­ва се то­ва да се слу­чи и с пред­ло­же­ни­те от съ­ща­та гру­па но­ви про­ме­ни пре­ди вто­ро­то че­те­не. В съ­що­то вре­ме ос­та­ва не­яс­на съд­ба­та на пра­ви­тел­с­т­ве­ния про­ект, за чи­е­то из­ра­бот­ва­не пре­ми­е­рът Бо­ри­сов на­ре­ди на три­ма ми­нис­т­ри да сфор­ми­рат ра­бот­на гру­па.

Да заб­ра­вим за КТБ и за всич­ко

В мо­ти­ви­те към но­ви­те тек­с­то­ве вно­си­те­ли­те Йор­дан Цо­нев, Ве­лис­ла­ва Кръс­те­ва, Ха­мид Ха­мид и Де­лян Пе­ев­с­ки по­соч­ват, че цел­та им е „всич­ки фак­ти от­нос­но соб­с­т­ве­ност­та и фи­нан­си­ра­не­то на ме­ди­и­те в Бъл­га­рия да бъ­дат мак­си­мал­но проз­рач­ни за об­щес­т­во­то чрез дек­ла­ри­ра­не на съ­щес­т­ве­ни об­с­то­я­тел­с­т­ва, свър­за­ни с дейс­т­ви­тел­ния соб­с­т­ве­ник на дос­тав­чи­ка

на ме­дий­ни­те ус­лу­ги - да­ли е ли­це, за­е­ма­що пуб­лич­на длъж­ност, осъж­да­но ли е с вляз­ла в си­ла при­съ­да за из­вър­ше­но прес­тъп­ле­ние, как­ви до­го­во­ри с дър­жа­ва­та и об­щи­ни­те е склю­чи­ла съ­от­вет­на­та ме­диа, как­то и фи­нан­си­ра­на ли е съ­ща­та чрез бан­ко­ви кре­ди­ти

или на фон­до­ве на Ев­ро­пейс­кия съ­юз, или в ре­зул­тат на об­щес­т­ве­ни по­ръч­ки“.

Дос­тав­чи­ци­те на ме­дий­ни ус­лу­ги, в т.ч. пе­чат­ни, елек­т­рон­ни и он­лайн ме­дии, се за­дъл­жа­ват да дек­ла­ри­рат до 30 юни вся­ко по­лу­че­но фи­нан­си­ра­не в пред­ход­на­та ка­лен-

дар­на го­ди­на, в т.ч. за­е­ми от час­т­ни ли­ца и бан­ко­ви кре­ди­ти, как­то и без­въз­мез­д­но по­лу­ча­ва­не на па­рич­ни сред­с­т­ва и иму­щес­т­во. Пред­виж­да се да се дек­ла­ри­рат раз­ме­рът на фи­нан­си­ра­не­то, ос­но­ва­ни­е­то, как­то и дан­ни за ли­це­то, ко­е­то го е пре­дос­та­ви­ло.

В дек­ла­ра­ци­я­та ще се по­соч­ва стой­ност­та на всич­ки до­го­во­ри, склю­че­ни в пред­ход­на­та го­ди­на с дър­жав­ни и об­щин­с­ки уч­реж­де­ния и дру­жес­т­ва с та­ко­ва учас­тие, с по­ли­ти­чес­ки пар­тии, в ре­зул­тат на об­щес­т­ве­ни по­ръч­ки, как­то и рек­лам­ни до­го­во­ри с ли­ца, осъ­щес­т­вя­ва­щи дей­ност, под­ле­жа­ща на ре­гу­ла­ция.

Пред­виж­да се още да бъ­де дек­ла­ри­ра­но и фи­нан­си­ра­не от ев­ро­пейс­ки­те фон­до­ве.

Всич­ки те­зи изис­к­ва­ния оба­че ще ва­жат за ед­на го­ди­на на­зад от вли­за­не­то на за­ко­на в си­ла. Пред „Днев­ник“Ха­мид Ха­мид пот­вър­ди, че не се пред­виж­да дек­ла­ри­ра­не на фи­нан­си­ра­не със зад­на да­та.

Та­ка ме­ди­и­те, соб­с­т­ве­ност на Пе­ев­с­ки или свър­з­ва­ни с не­го, ще се отър­ват от ими­джо­вия то­вар на ми­ли­о­ни­те кре­ди­ти от КТБ, за ко­и­то про­ку­ра­ту­ра­та та­ка и не се по­ин­те­ре­су­ва да­ли не са по­га­ся­ва­ни с дру­ги па­ри от фа­ли­ра­ла­та бан­ка.

Съ­що­то се от­на­ся и за до­го­во­ри­те за по­пу­ля­ри­зи­ра­не на дей­ност­та на пра­ви­тел­с­т­во­то и по ко­му­ни­ка­ци­он­ни прог­ра­ми на ев­ро­пейс­ки фон­до­ве, с ко­и­то власт­та от го­ди­ни си оси­гу­ря­ва ме­ди­ен ком­форт.

Пре­ди ня­кол­ко дни в сек­то­рен ана­лиз, по­ис­кан от ра­бот­на­та гру­па към Ми-

нис­тер­с­кия съ­вет, Ко­ми­си­я­та за за­щи­та на кон­ку­рен­ци­я­та пот­вър­ди, че го­ле­ми­те рек­лам­ни бю­дже­ти се на­соч­ват към го­ле­ми­те ме­дий­ни гру­пи и то­ва пос­та­вя пред из­пи­та­ние по-мал­ки­те учас­т­ни­ци, но без да по­соч­ва име­на. Ко­ми­си­я­та пре­по­ръ­ча вся­ко фи­нан­си­ра­не с пуб­лич­ни сред­с­т­ва да се из­вър­ш­ва при яс­ни пра­ви­ла и стрик­тен кон­т­рол.

Ан­ти­мо­но­пол­ни­ят ор­ган съ­що по­ис­ка ре­гис­тър, то­зи път за край­ни­те соб­с­т­ве­ни­ци на всич­ки ме­дии - те­ле­ви­зии, ра­дио, пе­чат­ни из­да­ния, он­лайн но­ви­нар­с­ки из­да­ния и соб­с­т­ве­ни­ци­те на раз­п­рос­т­ра­ни­те­ли­те (дис­т­ри­бу­то­ри­те) на ме­дий­но съдържание, но ка­то ця­ло не ви­дя осо­бен проб­лем на ме­дий­ния пазар.

И дру­ги осо­бе­ни идеи Въ­веж­да се и стран­но­то за­дъл­же­ние да се дек­ла­ри­ра ли­це­то, ко­е­то фак­ти­чес­ки кон­т­ро­ли­ра съ­от­вет­но­то ме­дий­но съдържание, ако то­ва ли­це не съв­па­да с дейс­т­ви­тел­ния соб­с­т­ве­ник. Ве­ро­ят­но от ДПС пред­ла­гат то­зи текст на ба­за­та на раз­ли­чен от кла­си­чес­ки­те стан­дар­ти на жур­на­лис­ти­ка­та опит.

Вно­си­те­ли­те са пред­ви­ди­ли и сан­к­ции за не­из­пъл­не­ние на раз­по­ред­би на за­ко­на - гло­би от 10 до 15 хил. лв., ко­и­то при пов­тор­но на­ру­ше­ние се уд­во­я­ват.

Част от тек­с­то­ве­те пред­виж­дат раз­п­рос­т­ра­ни­те­ли­те на пе­чат­ни из­да­ния да дек­ла­ри­рат в Ми­нис­тер­с­т­во­то на кул­ту­ра­та дейс­т­ви­тел­ния си соб­с­т­ве­ник, как­то и броя на обек­ти за про­даж­ба на дреб­но. Ако пос­лед­ни­те са 1/3 от всич­ки обек­ти, ще се пра­ща ин­фор­ма­ция в КЗК. Имен­но то­ва е ед­но от пред­ло­же­ни­я­та, сре­щу ко­и­то се про­ти­во­пос­та­вя Ми­нис­тер­с­т­во­то на

кул­ту­ра­та в ста­но­ви­ще­то си от март.

Пуб­ли­чен ре­гис­тър за соб­с­т­ве­ност­та на пе­чат­ни­те ме­дии съ­щес­т­ву­ва от 2011 г. към ми­нис­тер­с­т­во­то и соб­с­т­ве­ни­ци­те са за­дъл­же­ни вся­ка го­ди­на да дек­ла­ри­рат ак­ту­ал­ни дан­ни в не­го. Съ­ве­тът за елек­т­рон­ни ме­дии съ­що под­дър­жа ана­ло­ги­чен ре­гис­тър за ра­дио- и те­ле­ви­зи­он­ни­те опе­ра­то­ри, та­ка че ня­ма един­с­т­ве­но за он­лайн из­да­ни­я­та.

Дър­жа­ва­та до­се­га се е въз­дър­жа­ла да гло­бя­ва оне­зи, ко­и­то не спаз­ват пра­ви­ла­та, сред ко­и­то през го­ди­ни­те са би­ли и Де­лян Пе­ев­с­ки и май­ка му Ире­на Кръс­те­ва.

СБЖ: За­ко­ноп­ро­ек­тът е на­гъл

Пре­ди дни и Съ­ю­зът на бъл­гар­с­ки­те жур­на­лис­ти (СБЖ) се при­съ­е­ди­ни към кри­тич­ни­те ста­но­ви­ща на ек­с­пер­ти и ор­га­ни­за­ции за за­ко­ноп­ро­ек­та на ДПС. Спо­ред СБЖ той „не по­каз­ва ро­ля­та на власт­та при раз­п­ре­де­ля­не­то на дър­жав­ни и ев­ро­пейс­ки сред­с­т­ва за кон­т­ро­ли­ра­ни­те от нея ме­дии, про­дъл­жа­ва да крие не­па­зар­но­то им кре­ди­ти­ра­не през бан­ки, ос­та­вя на тъм­но на­ме­са­та на уп­рав­ля­ва­щи­те в рек­лам­ния пазар и раз­п­рос­т­ра­не­ни­е­то на пе­ча­та“.

От съ­ю­за каз­ват, че са омер­зе­ни от наг­лост­та на вно­си­те­ли­те и без­раз­ли­чи­е­то на де­пу­та­ти­те, ко­и­то си зат­ва­рят очи­те, че за­ко­ноп­ро­ек­тът се про­кар­ва при явен кон­ф­ликт на ин­те­ре­си в из­го­да на Де­лян Пе­ев­с­ки, и

То­зи за­кон е схо­ден на за­ко­ни­те, ко­и­то виж­да­ме в Ру­сия и дру­ги стра­ни. Го­во­ри се за проз­рач­ност, но в край­на смет­ка не ме­дий­ни­ят биз­нес на то­зи гос­по­дин, а сво­бод­ни­те ме­дии ще са за­сег­на­ти от не­го. Да­ни­ел Ка­дик, ре­ги­о­на­лен ди­рек­тор на гер­ман­с­ка­та фон­да­ция „Фрид­рих На­у­ман“

до­пъл­ват, че „по то­зи на­чин не слу­жат на об­щес­т­ве­ния ин­те­рес и уни­жа­ват жур­на­лис­ти­чес­ка­та про­фе­сия“.

В пре­да­ва­не­то „Де­нят с Ве­се­лин Дрем­джи­ев“по TV+ ди­рек­то­рът на гер­ман­с­ка­та фон­да­ция „Фрид­рих На­у­ман“Да­ни­ел Ка­дик съ­що ко­мен­ти­ра те­ма­та. „Бъл­га­рия е на 111о мяс­то по ме­дий­на сво­бо­да и то­зи за­кон вло­ша­ва не­ща­та.

Той е схо­ден на за­ко­ни­те, ко­и­то виж­да­ме в Ру­сия и дру­ги стра­ни. Го­во­ри се за проз­рач­ност, но в край­на смет­ка то­ва, ко­е­то ис­кат да пос­тиг­нат с не­го, е да ка­жат, че ако да­де­на ме­диа по­лу­ча­ва фи­нан­си­ра­не от меж­ду­на­род­на ор­га­ни­за­ция, зна­чи ра­бо­ти в чужд ин­те­рес. В съ­що­то вре­ме оф­шор­ни ком­па­нии не вли­зат в об­се­га на за­ко­на, за­що­то по­па­дат в т.нар. нор­мал­ни биз­нес от­но­ше­ния. Ав­то­ри­те се кри­ят зад та­зи фра­за, та­ка че ме­дий­ни­ят биз­нес на то­зи гос­по­дин (Де­лян Пе­ев­с­ки - бел. ред.) ня­ма да по­пад­не в за­ко­на за проз­рач­ност­та, но сво­бод­ни­те ме­дии ще са за­сег­на­ти от не­го“, ка­за Ка­дик.

Опъл­чен­ци­те на Пе­ев­с­ки Ми­на­ла­та сед­ми­ца в пар­ла­мен­та един­с­т­вен де­пу­та­тът от БСП Ан­тон Ку­тев се из­ка­за ос­т­ро сре­щу про­ек­та на Пе­ев­с­ки, оп­ре­де­ляй­ки го ка­то „из­на­сил­ва­не на об­щес­т­ве­но­то мне­ние“и „след­ва­ща­та крач­ка към раз­г­раж­да­не на дър­жав­ност­та“. По ду­ми­те му с под­пи­са на Пе­ев­с­ки за­ко­нът е де­мон­с­т­ра­ция пред ця­ла Бъл­га­рия, че ни­кой ни­що не мо­же да му нап­ра­ви. „Ня­ма да го под­к­ре­пя не за­ра­ди съ­дър­жа­ни­е­то, а за­ра­ди то­ва, че са­мо­то при­със­т­вие на Де­лян Пе­ев­с­ки е пре­диз­ви­ка­тел­с­т­во към об­щес­т­во­то“, ка­за Ку­тев.

В реп­ли­ка на Ку­тев и ка­то пот­вър­ж­де­ние на ду­ми­те му Йор­дан Цо­нев от ДПС за­я­ви,

че всич­ки про­ек­ти, вне­се­ни от Пе­ев­с­ки, „са би­ли в пол­за на бъл­гар­с­ко­то об­щес­т­во, а не в не­гов ли­чен ин­те­рес“. От своя стра­на Ку­тев го по­пи­та: „За­кон­но ли е пре­ди че­ти­ри го­ди­ни да ня­ма ни­що в дек­ла­ра­ци­я­та за пуб­лич­ност на до­хо­ди­те и иму­щес­т­во, а след то­ва да се по­я­вят сто­ти­ци ми­ли­о­ни? Си­гур­но е за­кон­но. За то­ва го­во­ря - че та­ки­ва за­ко­ни го поз­во­ля­ват, и то­ва, ко­е­то пра­вим се­га, е съ­що­то.“„ Бор­ба­та за из­с­вет­ля­ва­не на ими­джа на Пе­ев­с­ки да не ми­на­ва през пар­ла­мен­та“, при­зо­ва той за­ла­та.

Веж­ди Ра­ши­дов оба­че, ка­то пред­с­та­ви­тел на уп­рав­ля­ва­щи­те, уточ­ни: „Про­ек­тът не е са­мо на Пе­ев­с­ки. Пре­ми­е­рът раз­по­ре­ди три ми­нис­тер­с­т­ва да ра­бо­тят по не­го. Има и мно­го пос­тъ­пи­ли пред­ло­же­ния от неп­ра­вит ел­с­т­ве­ни ор­га­ни­за­ции. Из­чак­вах­ме и док­ла­да на КЗК.“

Ли­де­рът на „Ата­ка“Во­лен Си­де­ров съ­що се обоз­на­чи сред апо­ло­ге­ти­те на про­ек­та. И в край­на смет­ка про­ме­ни­те ми­на­ха с гла­со­ве­те на ГЕРБ, ДПС и „Обе­ди­не­ни­те пат­ри­о­ти“.

Пър­во­на­чал­на­та идея на уп­рав­ля­ва­щи­те за соб­с­т­вен за­кон из­г­леж­да в пъ­лен зас­той, а под­к­реп­та на ГЕРБ за про­ек­та на Пе­ев­с­ки по­ка­за на прак­ти­ка, че дър­жа­ва­та ра­бо­ти по днев­ния ред на де­пу­та­та от ДПС. В иг­ра­та учас­т­ват всич­ки ин­с­ти­ту­ции. Но­ва­та ан­ти­ко­руп­ци­он­на ко­ми­сия не от­к­ри ли­чен ин­те­рес на де­пу­та­та от ДПС зад вна­ся­не­то на за­ко­ноп­ро­ек­та. КЗК не от­к­ри проб­лем с до­ми­на­ци­я­та в пе­чат­ни­те ме­дии и раз­п­рос­т­ра­не­ни­е­то му. Един­с­т­ве­но­то, ко­е­то ос­та­ва да ви­дим, е да­ли ще се ока­же прав пар­ла­мен­тар­ни­ят „ди­си­дент“Ан­тон Ку­тев, че „та­зи енер­гия, ко­я­то се съ­би­ра сре­щу не­го, ра­но или къс­но ще да­де ре­зул­тат“.

Под­к­ре­па­та на ГЕРБ за спор­ния за­ко­ноп­ро­ект по­ка­за на прак­ти­ка, че дър­жа­ва­та ра­бо­ти по днев­ния ред на де­пу­та­та от ДПС.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.