Неп­ри­лич­ни­ят ди­си­дент

След пър­вия ме­сец от глад­на­та си стач­ка сре­щу ко­руп­ци­я­та Ни­ко­лай Ко­лев-Бо­сия каз­ва, че ще про­дъл­жи док­рай

Capital - - ПОЛИТИКА И ИКОНОМИКА - ав­тор Пе­тя Вла­ди­ми­ро­ва | petia.vladimirova@dnevnik.bg

ВВ сря­да сут­рин­та, на 28-ия ден от глад­на­та си стач­ка, Ни­ко­лай Ко­лев-Бо­сия е пред пар­ла­мен­та, за­о­би­ко­лен от 30-ина под­дръж­ни­ци. Към не­го приб­ли­жа­ват ле­кар и сес­т­ра, из­п­ра­те­ни от пред­се­да­те­ля на На­род­но­то съб­ра­ние Цве­та Ка­ра­ян­че­ва. След из­мер­ва­не­то на кръв­но­то на­ля­га­не (90 на 65) и кръв­на­та за­хар (в нор­ма), на ко­е­то той не се про­ти­во­пос­та­ви, ле­ка­рят го пи­та да­ли има нуж­да от не­що. "От ед­на мно­го ле­ка кар­теч­ни­ца", от­в­ръ­ща с бла­га ус­мив­ка Бо­сия. Ма­кар че гла­сът е по­из­не­мо­щял, а ръ­ка­та, на ко­я­то ме­ре­ха кръв­но­то му - дос­та из­мър­ша­вя­ла, той се ше­гу­ва­ше, до­ка­то ле­ка­рят и сес­т­ра­та удър­жа­ха мъл­ча­ли­во на об­ви­ни­тел­ни­те под­х­вър­ля­ния от гру­па­та око­ло не­го.

На 12 юни Ни­ко­лай Ко­лев обя­ви на­ча­ло­то на глад­на­та си стач­ка с дек­ла­ра­ция, с ко­я­то по­ис­ка ос­тав­ка­та на ми­нис­тъ­ра на тран­с­пор­та Ивай­ло Мос­ков­с­ки и раз­пус­ка­не на На­род­но­то съб­ра­ние. Мо­ти­ви­те: ко­руп­ци­я­та в Аген­ция "Ав­то­мо­бил­на ад­ми­нис­т­ра­ция" при из­да­ва­не­то на шо­фьор­с­ки книж­ки и сти­му­ли­ра­що­то ко­руп­ция за­ко­но­да­тел ст­ва­не на де­пу­та­ти­те. По­пи­тах го за­що точ­но ос­тав­ка­та на тран­с­пор­т­ния ми­нис­тър, а не на пра­ви­тел­с­т­во­то. За­що­то ис­кам да се ре­ша­ват кон­к­рет­ни въп­ро­си, от­в­ръ­ща Бо­сия. Ако ми­нис­тъ­рът по­да­де ос­тав­ка, но не и На­род­но­то съб­ра­ние, ко­е­то та­ка или ина­че е из­к­лю­че­но, "ще смя­там, че не са из­пъл­не­ни ис­ка­ни­я­та ми". И зна­чи ще про­дъл­жиш? Да.

Не­е­фек­тив­ност на до­ма­те­на­та съпротива

От­ка­зал се от хвър­ля­не­то на до­ма­ти по пар­ла­мен­та за­ра­ди не­е­фек­тив­ност на "кон­вен­ци­о­нал­ни­те сред­с­т­ва" - та­ка той на­ри­ча про­тес­ти­те с из­ди­га­не на ло­зун­ги и граж­дан­с­ко не­под­чи­не­ние. Пър­во го арес­ту­ва­ли чес­то, съ­дът го оне­ви­ня­вал, пос­ле спре­ли да го за­дър­жат - "ве­че не ме за­бе­ляз­ват". Ос­та­на­ли му не­кон­вен-ци­о­нал­ни­те сред­с­т­ва ка­то глад­на­та стач­ка...

"Ве­че не ме за­бе­ляз­ват" - не­вол­но Бо­сия фор­му­ли­ра най-ефек­тив­ния но­мер на вся­ко ста­тук­во, оце­ля­ва­що чрез ома­ло­ва­жа­ва­не на съп­ро­ти­ва­та към не­го: и найг­ран­ди­оз­ни­ят скан­дал, и най-ос­т­ра­та ре­ак­ция от­ми­на­ват без вни­ма­ние, до­ка­то се­ти­ва­та ни за доб­ро и зло за­кър­не­ят.

Меч­та­та на власт­та.

Пря­ко­рът - от ДС

Ро­ден през 1951 г. в Ста­ра За­го­ра, за­вър­шил Рус­ка­та гим­на­зия, учил рус­ка фи­ло­ло­гия, за­вър­нал се в Ста­ра За­го­ра, ра­бо­тил ка­то пре­во­дач, пре­по­да­ва­тел, на­пус­кал, ра­бо­тил в за­вод, връ­щал се пак на кул­тур­но­то поп­ри­ще, пи­сал сти­хо­ве и епиг­ра­ми... И най-ве­че че­тял. "Най-мно­го оби­чах да че­та. Не са­мо ху­до­жес­т­ве­на ли­те­ра­ту­ра,

вся­как­ва. Ба­ща ми бе­ше на­у­чен сът­руд­ник по аг­ро­ном­с­т­во, из­че­тох кни­ги­те му. Пок­рай пър­ва­та ми же­на из­че­тох всич­ки­те й ме­ди­цин­с­ки кни­ги. Че­тях как­во ли не - от ис­то­рия до би­о­ло­гия. И меж­дув­ре­мен­но на­пис­вах по ня­коя по­е­ма и я че­тях пред при­я­те­ли."

Точ­но от са­ти­рич­ни­те сти­хо­ве за­поч­ват проб­ле­ми­те му с власт­та. При­я­те­ли до­на­сят за тях къ­де­то тряб­ва. За пръв път е за­дър­жан от ми­ли­ци­я­та през 1985 г. "Чу­де­ха се как­во да ме пра­вят", каз­ва днес Ко­лев. Изоб­ре­та­те­лен е - из­п­ра­ща след­ва­ща­та си са­ти­рич­на по­е­ма на То­дор Жив­ков с об­рат­на раз­пис­ка и на­ис­ти­на по­лу­ча­ва раз­пис­ка­та. Ко­га­то ми­ли­ци­я­та ид­ва да пра­ви обиск и да тър­си но­ва­та по­е­ма, Бо­сия им каз­ва: "То­дор Жив­ков не ми на­пи­са, че е оби­ден, вие за как­во сте оби­де­ни." При вся­ко за­дър­жа­не го да­ват на съд за на­ру­ша­ва­не на об­щес­т­ве­ния ред (по За­ко­на за На­род­на­та ми­ли­ция), но не мо­гат да го осъ­дят.

През 1988 г. се включ­ва в но­во­съз­да­де­но­то от дъл­го­го­диш­ния по­ли­ти­чес­ки зат­вор­ник Илия Ми­нев Не­за­ви­си­мо дру­жес­т­во за за­щи­та пра­ва­та на чо­ве­ка в

Да бъ­де под­к­ре­пен оз­на­ча­ва под­к­ре­па за не­го­ва­та ка­у­за, не за не­го­ва­та смърт.

гр. Сеп­тем­в­ри. Съз­да­те­лят на та­зи бу­де­ща страх то­га­ва до­ри от про­из­на­ся­не на име­то й но­ва струк­ту­ра е дам­го­сан чо­век, кой­то ще ос­та­не неп­риз­нат и до­ри след 1989 г. През фев­ру­а­ри 1989 Бо­сия съз­да­ва мес­т­ния клон на син­ди­кат "Под­к­ре­па" в Ста­ра За­го­ра и мер­ки­те на власт­та се вт­вър­дя­ват.

Пря­ко­ра му го да­ла ДС. Ко­га­то най­ло­но­ви­те чо­ра­пи за­ле­ли па­за­ра, той по­лу­чил алер­гия и за­поч­нал да хо­ди без чо­ра­пи. До­то­га­ва - сре­да­та на 80-те го­ди­ни, при­я­те­ли­те го на­ри­ча­ли Про­фе­со­ра, по­не­же мно­го че­тял. На ед­на по­ред­на справ­ка в ДС в Ста­ра За­го­ра офи­це­рът му ка­зал, че ве­че му ви­ка­ли Бо­сия и го пи­тал да­ли му ха­рес­ва. Ст­раш­но ми ха­рес­ва, от­вър­нал. Он­зи се за­чу­дил. "Ами про­фе­со­ри под път и над път, а бо­си са­мо Ди­о­ген, Хрис­тос, Айн­щайн и аз", обяс­нил им Ко­лев.

От ки­ли­и­те - за­кал­ка и вид ме­си­ан­с­т­во

Опи­тът да бъ­де да­ден на съд за­ра­ди съз­да­ва­не­то на "Под­к­ре­па" по гла­ва пър­ва от НК - за про­ти­во­дър­жав­на дей­ност, не ус­пя­ва. Осъ­ден е по чл. 40 от За­ко­на за На­род­на­та ми­ли­ция на ин­тер­ни­ра­не в Бо­бов дол за го­ди­на и по­ло­ви­на. Той обя­вя­ва глад­на стач­ка и на 34-ия ден от нея при­съ­да­та му е от­ме­не­на.

В ин­тер­вю пред Ге­ор­ги Стан­ков за ка­на­ла в youtube "Най-доб­ри­те ка­у­зи" Бо­сия каз­ва, че вре­ме­то, пре­ка­ра­но в арес­тант- ски­те ки­лии - в Ста­ро­за­гор­с­кия зат­вор, в Со­фийс­кия и в Глав­но след­с­т­ве­но уп­рав­ле­ние, е из­г­ра­ди­ло не­го­вия съп­ро­ти­ви­те­лен ман­та­ли­тет.

"Не очак­вам бър­зи по­бе­ди, те са пи­ро­ви. Не под­с­т­ре­ка­вам към граж­дан­с­ко не­под­чи­не­ние, не ка­рам ни­ко­го да чу­пи ко­ли и вит­ри­ни. Сла­гам на­ча­ло­то на дъ­лъг про­цес за съз­да­ва­не на об­щес­т­во на граж­да­ни с цен­нос­ти, ос­но­ва­но на вя­ра и чес­т­ност, с ко­е­то бъ­де­щи­те по­ли­ти­ци да се съ­об­ра­зя­ват." И още: "Фи­зи­чес­ки­ят жи­вот не е цен­ност, ако не е ба­за за ду­хов­ност. Тя­ло­то е из­точ­ник на ек­с­к­ре­мен­ти. Ако тя­ло­то бе­ше цен­ност, еги­пет­с­ки­те му­мии щя­ха да са из­вор на идеи. Хрис­тос ни е ос­та­вил идеи, Ма­хат­ма Ган­ди ни е ос­та­вил пос­ла­ния за ду­хов­но из­ви­ся­ва­не...".

Ис­ка­не­то на Бо­сия за ос­тав­ка на тран­с­пор­т­ния ми­нис­тър е обяс­ни­мо и ос­но­ва­тел­но - пуб­лич­на тай­на е не са­мо ор­га­ни­зи­ра­на­та от де­се­ти­ле­тия ко­руп­ция в път­на­та аген­ция, но и то­ва, че па­рич­ни по­то­ци от нея пъл­нят пар­тий­ни­те ка­си на уп­рав­ля­ва­щи­те пар­тии, осо­бе­но пред из­бо­ри. Но жи­во­тът е дар и по­бе­да­та на ду­ха не за­чер­к­ва не­го­ва­та цен­ност. Да бъ­де под­к­ре­пен Бо­сия оз­на­ча­ва под­к­ре­па на не­го­ва­та ка­у­за, не на не­го­ва­та смърт.

И пре­ди, и се­га

То­ва, че не умее да се дър­жи при­лич­но, Ни­ко­лай Ко­лев-Бо­сия го по­ка­за и с ре­ак­ци­я­та си към доб­ро­на­ме­ре­но­то пис­мо на пре­зи­ден­та Ра­дев до не­го. Но и ви­на­ги е бил неп­ри­ви­чен, или нап­ра­во неп­ри­ли­чен, ди­си­дент - и пре­ди, и се­га. Той нап­ри­мер ни­ко­га не мо­же­ше да бъ­де по­ка­нен на про­чу­та­та за­кус­ка с френ­с­кия пре­зи­дент Ми­те­ран през яну­а­ри 1989 г. Ни­то Илия Ми­нев. Ни­то Еду­ард Ге­нов - еди­ни­ят от три­ма­та сту­ден­ти, ко­и­то през 1968 на­пи­са­ха по­зи­ви сре­щу во­ен­на­та ин­ва­зия в Пра­га, ни­то ня­кой от бъл­гар­с­ки­те тур­ци, ко­и­то, ед­ва из­лез­ли от зат­во­ра, се при­съ­е­ди­ня­ва­ха към Не­за­ви­си­мо­то дру­жес­т­во за пра­ва­та на чо­ве­ка... Те бя­ха не­под­хо­дя­щи за та­ка­ва сре­ща. До­ри и след 10 но­ем­в­ри та­ки­ва ка­то Бо­сия бя­ха въз­п­ри­е­ма­ни ка­то род­ни­ни, от ко­и­то се сра­му­ваш и стра­ху­ваш да не из­тър­сят не­що, ко­е­то да на­ру­ши доб­рия тон - то­на, кой­то офи­ци­ал­ни­те ди­си­ден­ти ус­пя­ха да опа­зят до­ри в то­та­ли­тар­ни­те вре­ме­на.

QНа 12 юни из­вес­т­ни­ят бун­тар обя­ви с дек­ла­ра­ция, че ис­ка ос­тав­ка­та на ми­нис­тъ­ра на тран­с­пор­та Ивай­ло Мос­ков­с­ки и раз­пус­ка­не на На­род­но­то съб­ра­ние | снимка Ге­ор­ги ко­жу­ха­ров

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.