При вто­рия опит за кон­це­си­о­ни­ра­не на ле­ти­ще Со­фия дър­жа­ва­та тър­си по­ве­че па­ри и ще ис­ка стро­еж на тре­ти тер­ми­нал. То­зи път ин­те­ре­сът мо­же да е по-го­лям

P Есен­та дър­жа­ва­та ще преб­рои ин­вес­ти­то­ри­те, ко­и­то ис­кат да взе­мат обек­та. P Пла­нът е по­бе­ди­те­лят да пла­ти по­не 1 мл­рд. лв. за 35 го­ди­ни и да ин­вес­ти­ра 600 млн. ев­ро в нов тер­ми­нал и евен­ту­ал­но но­ва пис­та. P За­се­га ин­те­ре­сът е от TAV, Fraport в ком­би­нац

Capital - - FRONT PAGE - ав­тор Ка­ли­на Го­ра­но­ва | kalina.goranova@capital.bg

ЛЛ­е­ти­ще Со­фия от­но­во се под­гот­вя за из­ли­та­не към бъ­де­щия си час­тен сто­па­нин. След ня­кол­ко фал­с­тар­та на про­це­ду­ра­та по кон­це­си­о­ни­ра­не то­зи път уп­рав­ля­ва­щи­те из­г­леж­дат ре­ше­ни да я до­ве­дат док­рай. Най­мал­ко­то след ка­то дър­жа­ва­та от­пус­на 104 млн. лв. на БДЖ, а тран­с­пор­т­ни­ят ми­нис­тър Ивай­ло Мос­ков­с­ки обяс­ни, че ком­пен­са­ци­я­та за то­ва тряб­ва да дой­де от сек­то­ра, кой­то уп­рав­ля­ва.

Гла­со­ве про­тив про­це­ду­ра­та ид­ват по ли­ния на БСП, ко­и­то спря­ха и пред­ход­на­та про­це­ду­ра по вре­ме на пос­лед-

но­то слу­жеб­но пра­ви­тел­с­т­во.

То­га­ва ар­гу­мен­ти­те бя­ха, че про­це­ду­ра­та се гот­ви за кан­ди­дат с про­из­ход Тур­ция. Се­га са, че път­ни­ци­те на ае­ро­га­ра­та се уве­ли­ча­ват, как­то и че ле­ти­ще­то е на пе­чал­ба и ня­ма нуж­да от час­т­на на­ме­са, т.е. кла­си­чес­ки ле­ви пос­ту­ла­ти.

Де­пу­та­ти­те от „БСП за Бъл­га­рия“до­ри вне­со­ха за­ко­но­ви про­ме­ни, с ко­и­то да се заб­ра­ни от­да­ва­не­то на кон­це­сия на обек­ти, при­ва­ти­за­ци­я­та на ко­и­то не е раз­ре­ше­на. Сред тях е и ле­ти­ще Со­фия. То­ва оба­че ня­ма да спре про­це­са, ка­то Мос­ков­с­ки, кой­то е и прин­ци­пал на ле­ти­ще­то, на свой ред за­я­ви пред де­пу­та­ти, че дър­жа­ва­та е по­ка­за­ла, че не

го уп­рав­ля­ва доб­ре. Кан­ди­да­ти­те очак­ват ско­ро да бъ­де от­к­ри­та ин­фор­ма­ци­он­на­та за­ла, в ко­я­то да за­поч­нат да се раз­ме­нят въп­ро­си и от­го­во­ри и да про­уч­ват биз­не­са на дру­жес­т­во­то.

В срав­не­ние с пре­диш­ни­те ус­ло­вия на тър­га, ко­га­то и път­ни­ци­те, пре­ми­на­ва­щи през ле­ти­ще­то, бя­ха по-мал­ко, се­га тран­с­пор­т­но­то ми­нис­тер­с­т­во е за­ви­ши­ло су­ми­те, ко­и­то ис­ка да по­лу­чи от от­да­ва­не­то на то­зи ак­тив във вре­ме­то. Към мо­мен­та ус­ло­ви­я­та не из­г­леж­дат ог­ра­ни­ча­ва­щи за един или друг кан­ди­дат. На­ред с ком­па­ни­и­те, за­я­ви­ли не­о­фи­ци­ал­но ин­те­рес още при пре­диш­на­та про­це­ду­ра, се­га има и но­ви.

Кой ис­ка ле­ти­ще­то

Към мо­мен­та спо­ред не­о­фи­ци­ал­на­та ин­фор­ма­ция най­за­ин­те­ре­со­ва­на­та бъл­гар­с­ка ком­па­ния към кон­це­си­я­та е „Хи­мим­порт“. Част от вар­нен­с­ка­та гру­па е „Бъл­га­рия ер“, ко­я­то от го­ди­ни има за­дъл­же­ния към ае­ро­га­ра­та за ле­тищ­ни так­си. За­ед­но с гер­ман­с­ка­та Fraport ком­па­ния от гру­па­та на „Хи­мим­порт“

дър­жи кон­це­си­я­та на ле­ти­ща­та във Вар­на и Бур­гас. Про­це­ду­ра­та бе­ше спе­че­ле­на от опе­ра­то­ра на ле­ти­ще­то във Фран­к­фурт през 2006 г., ка­то „Хи­мим­порт“се по­я­ви на по­къ­сен етап. Сам бъл­гар­с­ки­ят хол­динг не от­го­ва­ря на ус­ло­ви­я­та, за­то­ва му е нуж­но пар­т­ньор­с­т­во с гер­ман­с­кия опе­ра­тор. Спо­ред из­точ­ни­ци оба­че все още не е 100% си­гур­но да­ли Fraport ще се вклю­чи, тъй ка­то ком­па­ни­я­та ве­че опе­ри­ра дос­та ак­ти­ви в ре­ги­о­на. Съв­мес­т­но с гръц­ка­та Stantel, част от хол­дин­га Copelouzos на Ди­мит­рис Ко­пе­лу­зос, тя опе­ри­ра 14 ле­ти­ща в Гър­ция. Уп­рав­ля­ва и ле­ти­ще­то в Люб­ля­на.

Ин­те­рес има и от тур­с­ка­та TAV, в ко­я­то ве­че 46% учас­тие има френ­с­ка­та Aéroports de Paris Group. TAV е опе­ра­тор на се­гаш­но­то го­ля­мо ле­ти­ще в Ис­тан­бул Ataturk. Ком­па­ни­я­та уп­рав­ля­ва и дру­ги ле­ти­ща в Тур­ция, в Гру­зия, Ту­нис, Са­у­дит­с­ка Ара­бия. През 2011 г. тя вле­зе за 20 го­ди­ни в ма­ке­дон­с­ки­те ле­ти­ща в Ско­пие и Ох­рид, а през 2013 г. с ан­га­жи­мен­та за ин­вес­ти­ции от 331 млн. ев­ро и на ле­ти­ще­то

Q Очак­ва се кон­це­си­о­не­рът да по­лу­чи бли­зо 6.7 мл­рд. лв. при­хо­ди за пе­ри­о­да на кон­це­си­я­та | снимка На­деж­да Чи­пе­ва

в Заг­реб, ко­е­то е с ка­па­ци­тет на­по­ло­ви­на на то­зи на со­фийс­ко­то. Там пар­т­ньо­ри на ком­па­ни­я­та са Aе­roports de Paris Management, IFС и др.

Ин­те­рес има и от ев­ро­пейс­ки фонд, кой­то ис­ка да учас­т­ва съв­мес­т­но с ле­ти­ще­то в Цю­рих, ка­то, ако ле­тищ­ни­ят опе­ра­тор се от­ка­же, фи­нан­со­ви­ят ин­вес­ти­тор ве­ро­ят­но ще тър­си друг пар­т­ньор. Ин­те­рес има и от ле­ти­ще­то в Ман­чес­тър и ко­ле­ба­ния от стра­на на то­ва в Мюн­хен, обоб­ща­ват из­точ­ни­ци на „Ка­пи­тал“.

Как­во ще по­лу­чи дър­жа­ва­та

При то­зи опит за кон­це­сия ана­ли­зи бя­ха по­ис­ка­ни от Све­тов­на­та бан­ка и Ев­ро­пейс­ка­та бан­ка за въз­с­та­но­вя­ва­не и раз­ви­тие. От до­ку­мен­та­ци­я­та по про­це­ду­ра­та ста­ва яс­но, че дър­жа­ва­та смя­та, че ще по­лу­чи 2.2 мл­рд. лв. от кон­це­си­я­та за 35 го­ди­ни. В нея вли­за пър­во­на­чал­на­та су­ма, ко­я­то се ис­ка от кон­це­си­о­не­ра. Тя тряб­ва да е ми­ни­мум 550 млн. лв. без ДДС. Още ми­ни­мум 525 млн. лв. ще дой­дат по ли­ния на кон­це­си­он­но­то пла­ща­не на го­ди­на, ко­е­то тряб­ва да е по­не 15 млн. лв., или 10% от об­щи­те при­хо­ди, в за­ви­си­мост от то­ва кое е по-го­ля­мо. Тре­то­то пе­ро са ис­ка­ни­те 600 млн. ев­ро ин­вес­ти­ции. С по-го­ля­ма те­жест при из­бо­ра на опе­ра­тор ще е кон­це­си­он­но­то въз­наг­раж­де­ние - 55%. Оцен­ка­та на тех­ни­чес­ко­то пред­ло­же­ние ще е с от­но­си­тел­на те­жест 45%.

По от­но­ше­ние на то­ва, ко­е­то ис­ка да по­лу­чи дър­жа­ва­та, има за­ви­ша­ва­не на ми­за­та спря­мо пре­диш­на­та про­це­ду­ра. То­га­ва же­ла­ни­е­то бе­ше дър­жа­ва­та да по­лу­чи съ­щи­те 550 млн. лв. без ДДС в на­ча­ло­то, ко­и­то да оти­дат за дър­жав- ни­те жп ком­па­нии. Про­мя­на има оба­че при тър­се­на­та кон­це­си­он­на так­са на го­ди­на, ка­то пре­ди бе­ше за­ло­жен ми­ни­мум от 9.9 млн. лв.

Как­во тряб­ва да се строи Най-го­лям ръст - чет­во­рен, има при ин­вес­ти­ци­и­те. Пре­ди от кан­ди­да­ти­те се тър­се­ха 306 млн. лв., ко­и­то да оти­дат за ре­монт на ста­рия тер­ми­нал. От нас­то­я­ща­та до­ку­мен­та­ция се виж­да, че от кан­ди­да­ти­те ще се изис­к­ва да пос­т­ро­ят нов, тре­ти, тер­ми­нал до края на де­се­та­та го­ди­на на кон­це­си­я­та. Той тряб­ва да е в не­пос­ред­с­т­ве­на бли­зост до мет­рос­тан­ци­я­та и свър­зан с Тер­ми­нал 2. След не­го­во­то пос­т­ро­я­ва­не Тер­ми­нал 1 тряб­ва да бъ­де из­ве­ден от ек­с­п­ло­а­та­ция.

Ос­та­на­ли­те ин­вес­ти­ции в раз­ши­ря­ва­не­то на ин­ф­рас­т­рук­ту­ра­та ще са свър­за­ни с рас­те­жа на тра­фи­ка, ка­то кан­ди­да­ти­те тряб­ва да пред­с­та­вят прог­ра­ма за раз­ви­тие на мре­жа­та от мар­ш­ру­ти. В до­ку­мен­та­ци­я­та е раз­пи­са­но и раз­ши­ря­ва­не на Тер­ми­нал 2 и след из­вър­ш­ва­не на до­пъл­ни­тел­ни про­уч­ва­ния при не­об­хо­ди­мост да се пос­т­рои и но­ва пис­та, ка­то про­уч­ва­не­то за то­ва тряб­ва да се нап­ра­ви в рам­ки­те на 5 го­ди­ни от на­ча­ло­то на кон­це­си­я­та.

Съ­щес­т­ву­ва­ща­та пис­та пък тряб­ва да бъ­де ре­ха­би­ли­ти­ра­на, без то­ва да поп­ре­чи на опе­ра­тив­на­та дей­ност. Не е мно­го яс­но оба­че в как­во ще оти­дат всич­ки те­зи ог­ром­ни ин­вес­ти­ции. Пос­т­ро­я­ва­не­то на от­к­ри­тия през 2006 г. нов Тер­ми­нал 2, как­то и на пис­та­та, стру­ва­ше 210 млн. ев­ро.

Как­во ще по­лу­чи кон­це­си­о­не­рът

То­ва, ко­е­то се очак­ва да по­лу­чи са­ми­ят кон­це­си­о­нер, са бли­зо 6.7 мл­рд. лв. при­хо­ди без ДДС. То­ва е прог­ноз­на­та мак­си­мал­на стой­ност на кон­це­си­я­та с всич­ки въз­мож­ни удъл­жа­ва­ния. При­хо­ди­те ще бъ­дат ге­не­ри­ра­ни от кон­це­си­о­не­ра под фор­ма­та на ле­тищ­ни так­си, ко­и­то ще се съ­би­рат от не­го, так­си за раз­лич­ни ус­лу­ги, пред­ла­га­ни на ави­о­ком­па­ни­и­те (т.е. на­зем­но­то об­с­луж­ва­не), и при­хо­ди­те от тър­гов­с­ка дей­ност. Су­ма­та е из­чис­ле­на с при­ла­га­не­то на дис­кон­тов про­цент от 4%.

Ос­та­ва важ­ни­ят за всич­ки път­ни­ци и тра­фи­ка на ле­ти­ще­то въп­рос как­во ще се слу­чи с ле­тищ­ни­те так­си, след ка­то в та­зи връз­ка е раз­пи­са­но са­мо, че за пър­ва­та го­ди­на се пред­виж­да да се за­па­зи дейс­т­ва­ща­та струк­ту­ра на так­си­те, ко­и­то са факт към мо­мен­та.

И още мал­ко ус­ло­вия

От кан­ди­да­ти­те ще се изис­к­ва да опе­ри­рат по­не ед­но меж­ду­на­род­но ле­ти­ще с над 10 млн. път­ни­ци на го­ди­на.

Ин­ди­ви­ду­ал­ни­те кандидати тряб­ва да раз­по­ла­гат с нет­на стой­ност на ак­ти­ви­те за вся­ка от пос­лед­ни­те три го­ди­ни ми­ни­мум 200 млн. ев­ро. При кон­сор­ци­у­ми­те, при ко­и­то един от чле­но­ве­те тряб­ва да е ле­ти­щен опе­ра­тор, тя тряб­ва да е ми­ни­мум 300 млн. ев­ро. Учас­т­ни­ци­те тряб­ва да по­ка­жат опит при на­би­ра­не­то на сред­с­т­ва, ка­то тряб­ва да са фи­нан­си­ра­ли по­не един про­ект, над­ви­ша­ващ 400 млн. ев­ро, за пос­лед­ни­те 10 го­ди­ни.

При кон­сор­ци­у­ми­те ле­тищ­ни­ят опе­ра­тор тряб­ва да дър­жи ми­ни­мум 20% дру­жес­т­вен дял до пе­та­та го­ди­на на кон­це­си­я­та и по­не 10% до от­к­ри­ва­не­то на Тер­ми­нал 3.

То­ва, ко­е­то при­тес­ня­ва ня­кои от кон­сул­тан­ти­те на кандидати, про­уч­ва­щи кон­це­си­я­та, са теж­ки­те изис­к­ва­ния по от­но­ше­ние на от­го­вор­ност­та - ин­вес­ти­то­ри­те в про­ек­т­на­та ком­па­ния ще от­го­ва­рят за всич­ко, а прак­ти­ка­та по све­та е рис­кът да се но­си от спе­ци­ал­но съз­да­де­на­та ком­па­ния, а са­мо фи­нан­со­ви­те от­го­вор­нос­ти да се га­ран­ти­рат. Изис­к­ва­не­то е за­пи­са­но в бъл­гар­с­кия за­кон за кон­це­си­и­те и спо­ред кон­сул­тан­ти над­пис­ва ев­ро­ди­рек­ти­ва­та. Дру­го при­тес­ни­тел­но за­ко­но­во ус­ло­вие е, че не се пред­виж­да обез­ще­те­ние на кон­це­си­о­не­ра за нап­ра­ве­ни­те ин­вес­ти­ции в слу­чай на фор­с­ма­жор­ни об­с­то­я­тел­с­т­ва, спо­ле­те­ли ле­ти­ще­то.

30 | K1 |

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.