Изос­та­ва­не

Capital - - КОМПАНИИ -

Ита­ли­ан­с­ки­ят шам­пи­о­нат изос­та­ва зна­чи­тел­но от ан­г­лийс­ка­та Вис­ша ли­га и ис­пан­с­ка­та Ла Ли­га по при­хо­ди от про­даж­ба­та на те­ле­ви­зи­он­ни пра­ва, а то­ва пря­ко вли­яе вър­ху стой­ност­та на клу­бо­ве­те и въз­мож­нос­ти­те им да ин­вес­ти­рат в иг­ра­чи. През фев­ру­а­ри под­к­ре­пя­на­та от ки­тайс­ки ка­пи­та­ли ис­пан­с­ка ком­па­ния Mediapro спе­че­ли те­ле­ви­зи­он­ни­те пра­ва за мес­т­ния пазар с це­на от мал­ко над 1 ми­ли­ард ев­ро, но не ус­пя да пред­с­та­ви бан­ко­ви га­ран­ции и тър­гът бе­ше ану­ли­ран. Ми­на­ла­та сед­ми­ца ита­ли­ан­с­ко­то пра­ви­тел­с­т­во заб­ра­ни рек­ла­ми­те на ха­зар­т­ни ком­па­нии, ко­е­то мес­т­ни­те клу­бо­ве оп­ре­де­лят ка­то „кон­ку­рен­т­но изос­та­ва­не“в срав­не­ние с ос­та­на­ли­те го­ле­ми пър­вен­с­т­ва.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.