Но­ви по­пъл­не­ния

Capital - - СВЯТ -

Пре­го­во­ри­те на Ве­ли­коб­ри­та­ния с ЕС се по­е­мат от До­ми­ник Ра­аб, кой­то е под­дръж­ник на на­пус­ка­не­то на съ­ю­за и до­се­га бе ми­нис­тър по жи­лищ­но­то стро­и­тел­с­т­во, ре­ги­о­ни­те и мес­т­но­то са­мо­уп­рав­ле­ние. Дже­ре­ми Хънт пък е но­ви­ят ми­нис­тър на вън­ш­ни­те ра­бо­ти. Той бе ми­нис­тър на здра­ве­о­паз­ва­не­то и на ре­фе­рен­ду­ма през 2016 г. се обя­ви за ос­та­ва­не на Ве­ли­коб­ри­та­ния в съ­ю­за, но от­то­га­ва се пре­о­ри­ен­ти­ра към ка­у­за­та за Brexit. Се­га ко­мен­ти­ра: „Тряб­ва да пос­тиг­нем спо­ра­зу­ме­ние с ЕС, ба­зи­ра­но на то­ва, ко­е­то бе до­го­во­ре­но от ка­би­не­та в Чекърс.”

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.