Пас­ти­ри­те на се­вер­ни­те еле­ни

Capital - - СВЯТ -

Ко­га­то не е в ар­к­ти­чес­ка­та тун­д­ра със сво­и­те 2000 се­вер­ни еле­на и ку­че­то си, Нилс Са­ра пре­кар­ва дос­та вре­ме да обяс­ня­ва как ед­на мед­на ми­на мо­же да зас­т­ра­ши пре­пи­та­ни­е­то му. За­ед­но с дру­ги жи­вот­но­въ­ди и ри­ба­ри от ко­рен­но­то на­се­ле­ние на са­а­ми­те Са­ра е в спор със соб­с­т­ве­ни­ци­те на ми­на­та, нор­веж­ки­те влас­ти и хо­ра­та от гра­до­ве­те око­ло пла­то­то Фин­марк. Кли­ма­тич­ни­те про­ме­ни и тех­но­ло­ги­и­те ве­че поз­во­ля­ват в Ар­к­ти­ка да се из­в­ли­чат при­род­ни ре­сур­си. През 2012 г. мес­т­ни­те влас­ти да­до­ха раз­ре­ше­ние за ек­с­п­ло­а­та­ция на час­т­ния про­ект Nussir, но са­а­ми­те се съп­ро­тив­ля­ват, тъй ка­то се бо­ят, че ми­на­та ще за­мър­си пас­би­ща­та на еле­ни­те им.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.