Го­рещ се­зон за съ­би­ра­чи­те на дъл­го­ве

След сил­ни­те ре­зул­та­ти за 2017 г., ком­па­ни­и­те в сек­то­ра се под­гот­вят за ре­кор­д­но го­ле­ми сдел­ки

Capital - - СВЯТ - ав­тор Гер­га­на Ми­хай­ло­ва | gergana.mihaylova@capital.bg

След сил­ни­те ре­зул­та­ти за 2017 г. ком­па­ни­и­те в сек­то­ра се под­гот­вят за ре­кор­д­но го­ле­ми сдел­ки

ПП­рос­ро­че­ни­те­за­дъл­же­ния имат стой­ност­та на це­нен ак­тив, кой­то прив­ли­ча ин­вес­ти­то­ри и мо­же да но­си пе­чал­би. То­ва не бе та­ка доп­ре­ди 7 го­ди­ни, ко­га­то ин­дус­т­ри­я­та на ко­лек­тор­с­ки­те аген­ции про­хож­да­ше в Бъл­га­рия. Плав­но от­но­ше­ни­е­то към ло­ши­те дъл­го­ве от не­що срам­но, за ко­е­то не е доб­ре да се шу­ми, се пре­вър­на в не­що на­пъл­но ес­тес­т­ве­но, от ко­е­то мо­же да се пра­ви при­ли­чен биз­нес. За ми­на­ла­та го­ди­на той е до­не­съл над 35 млн. лв. чис­та пе­чал­ба на ком­па­ни­и­те, ко­и­то ра­бо­тят по съ­би­ра­не на взе­ма­ния, по­каз­ва ана­ли­зът на фи­нан­со­ви­те ре­зул­та­ти. То­ва пра­ви ак­ци­о­не­ри­те им склон­ни да ре­ин­вес­ти­рат в раз­ви­тие.

Доб­ра­та кон­ди­ция на ко­лек­то­ри­те поз­во­ля­ва да се сключ­ват все по-го­ле­ми и слож­ни сдел­ки с пор­т­фей­ли от ло­ши дъл­го­ве, ка­то по ни­що не из­г­леж­да то­ва раз­ви­тие да е зас­т­ра­ше­но в близ­ки­те 1-2 го­ди­ни. До­ри нап­ро­тив - прог­но­зи­те са за не­виж­да­но сил­на ак­тив­ност през след­ва­щи­те ме­се­ци, ко­е­то да до­ве­де до над­с­ка­ча­не на до­се­гаш­ни­те ре­кор­ди и мно­го по-ско­рос­т­но раз­то­вар­ва­не на ка­ма­ри­те от дъл­го­ве, ко­е­то ще об­лек­чи и кре­ди­то­ри, и длъж­ни­ци.

Обоб­ще­ни­те дан­ни за 15-те най-го­ле­ми в ко­лек­тор­с­кия бранш за 2017 г. по­каз­ват над 15% рас­теж на ак­ти­ви­те, ста­бил­ност на при­хо­ди­те и ле­ко сви­ва­не на пе­чал­би­те. Рен­та­бил­ност­та ос­та­ва впе­чат­ля­ва­ща с дву­циф­рен про­цент - сред­но 14%, по­каз­ва ана­ли­зът на дан­ни­те от от­че­ти­те (виж таб­ли­ца­та на стр. 50).

Па­за­рът е до­ми­ни­ран от

мес­т­ни­те по­де­ле­ния на мул­ти­на­ци­о­нал­ни иг­ра­чи ка­то „Аген­ция за съ­би­ра­не на взе­ма­ни­я­та“(АСВ) (соб­с­т­ве­ност на нор­веж­ка­та B2Hold), „ЕОС Мат­рикс“, зад ко­я­то стои ед­но­и­мен­на­та гер­ман­с­ка ком­па­ния, пол­с­ка­та „Кре­дит ин­ка­со“. Те имат дос­тъп до ев­ти­но фи­нан­си­ра­не от ком­па­ни­и­те май­ки и за­то­ва са ос­нов­ни­те учас­т­ва­щи на го­ле­ми­те тър­го­ве за кре­дит­ни пор­т­фей­ли. В сред­ния еше­лон са „Фрон­текс“, ко­я­то се об­ля­га на ин­с­ти­ту­ци­о­нал­ни ин­вес­ти­то­ри ка­то Ев­ро­пейс­ка­та бан­ка за въз­с­та­но­вя­ва­не и раз­ви­тие (ЕБВР) и свър­за­ни с бан­ко­ви гру­пи дру­жес­т­ва ка­то „ОТП Фак­то­ринг“. По-на­зад са ком­па­нии на мес­т­ни ин­вес­ти­то­ри, ко­и­то раз­чи­тат на соб­с­т­вен ре­сурс и то­ва ги ог­ра­ни­ча­ва в по-обем­ни по­куп­ки. За смет­ка на то­ва спе­ци­а­ли­зи­рат в об­ра­бот­ка­та на за­дъл­же­ния към дру­жес­т­ва­та за бър­зи кре­ди­ти, те­ле­ко­ми, юти­ли­ти ком­па­нии.

Наб­лю­де­ни­я­та на ек­с­пер­ти от ин­дус­т­ри­я­та са, че при та­ко­ва раз­п­ре­де­ле­ние на пазар-

ни­те по­зи­ции тен­ден­ци­я­та е го­ле­ми­те да ста­ват още по­го­ле­ми, а мал­ки­те да се мар­ги­на­ли­зи­рат. Има ин­ди­ка­ции, че през та­зи го­ди­на в Бъл­га­рия ще стъ­пи и швед­с­ка­та Intrum, ко­е­то ще ста­не чрез по­куп­ка на мес­т­на ком­па­ния, и та­ка по­тен­ци­а­лът за но­ви иг­ра­чи на па­за­ра ще бъ­де из­чер­пан и ще за­поч­не кон­со­ли­да­ция.

Не всич­ко е ро­зо­во

Ако има не­що, ко­е­то е не­о­чак­ва­но в ре­зул­та­ти­те на ко­лек­то­ри­те, то­ва е сви­ва­не­то на пе­чал­би­те за ми­на­ла­та го­ди­на. Обяс­не­ни­е­то е в на­рас­т­ва­щи­те раз­хо­ди за зап­ла­ти на слу­жи­те­ли­те, по-го­ле­ми­те раз­нос­ки за кон­сул­тан­ти по учас­тия в тър­го­ве­те, уве­ли­ча­ва­щи­те се съ­деб­ни раз­нос­ки и вло­же­ни­я­та, ко­и­то се пра­вят, за да се от­го­во­ри на но­ви­те ре­гу­ла­ции. Ина­че биз­не­сът е дос­та­тъч­но доб­ре оп­ти­ми­зи­ран, смя­тат ме­ни­джъ­ри в бран­ша.

Фак­тор, кой­то усил­ва на­тис­ка вър­ху пе­чал­би­те, е ръс­тът на це­ни­те, на ко­и­то се из­ку­пу­ват пор­т­фей­ли, об­ръ­ща вни­ма­ние Алек­сан­дър Гри­ли­хес от „Фрон­текс“. „Има сил­на кон­ку­рен­ция в биз­не­са, ко­е­то се от­ра­зя­ва във ви­со­ки­те це­ни за по­куп­ка на пор­т­фей­ли. То­ва ло­гич­но сви­ва пе­чал­ба­та“, пот­вър­ж­да­ва и Рай­на Мит­ко­ва-То­до­ро­ва от „ЕОС Мат­рикс“.

Тя до­ба­вя, че вся­ка по­куп­ка на дълг или лип­са­та на та­ка­ва сдел­ка вли­яе на при­хо­ди­те на ком­па­ни­и­те.

Илюс­т­ра­ция на пос­лед­но­то са са­ми­те от­че­ти - след ка­то ми­на­ла­та го­ди­на при­до­би два го­ле­ми пор­т­фей­ла на Уник­ре­дит Бул­банк, АСВ мо­мен­тал­но вди­га с 18% при­хо­ди­те, до­ка­то при ЕОС ре­зул­та­тът от при­до­би­ва­не­то на ре­кор­д­ния пор­т­фейл от 460 млн. лв. на ОББ в на­ча­ло­то на та­зи > 50

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.