270.5

Capital - - СЕДМИЦАТА -

млн. лв. дос­ти­гат при­хо­ди­те от но­щув­ки в ту­рис­ти­чес­кия сек­тор през пър­ви­те пет ме­се­ца на 2018 г., ко­е­то е с 16.1% над ми­на­ло­го­диш­на­та су­ма.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.