СДЕЛ­КИ & ПРО­ЕК­ТИ

Capital - - СЕДМИЦАТА -

P Про­из­во­ди­те­лят на оп­тич­ни ка­бе­ли „Райф­ле и Де-Ма­са­ри Бъл­га­рия пръ­дак­шън“раз­ши­ря­ва про­из­вод­с­т­во­то си в Со­фия. Ком­па­ни­я­та, ко­я­то е част от швей­цар­с­ка­та гру­па Reichle & De-Massari (R&M), пла­ни­ра да ин­вес­ти­ра 5 млн. лв. през след­ва­щи­те две го­ди­ни, ка­то та­ка уве­ли­чи ка­па­ци­те­та и про­из­вод­с­т­ве­на­та си лис­та и до­ба­ви но­ви 100 слу­жи­те­ли към се­гаш­ни­те 350.

P Ин­дийс­ка­та Varroc ку­пу­ва соб­с­т­ве­ни­ка на за­во­да за фа­ро­ве край Ди­мит­ров­г­рад - тур­с­ка­та ком­па­ния Sa-ba Automotive. Та­ка ку­пу­ва­чът при­до­би­ва про­из­вод­с­т­ва­та на Sa-ba как­то в Тур­ция, та­ка и в Бъл­га­рия. Сдел­ка­та е фи­на­ли­зи­ра­на на 2 юли и е за 10% от ка­пи­та­ла, но це­на­та не се съ­об­ща­ва. За­во­дът край Ди­мит­ров­г­рад е в про­цес на из­г­раж­да­не, с площ 20 хил. кв. мет­ра и въз­мож­ност за раз­ши­ря­ва­не.

P Най-бър­за­та връз­ка за шо­фьо­ри­те от об­ласт Вар­на с ма­гис­т­ра­ла „Тра­кия“ще бъ­де ре­мон­ти­ра­на сре­щу 19 млн. лв. До края на 2019 г. 33-ки­ло­мет­ро­ви­ят Ай­тос­ки про­ход ще ос­та­не в ло­шо със­то­я­ние, но об­но­вя­ва­не­то му ще е го­то­во през 2020 г. То­ва ста­ва яс­но от стар­ти­ра­на­та от АПИ тръж­на про­це­ду­ра за из­бор на фир­ми, ко­и­то да из­вър­шат ре­ха­би­ли­та­ция на тра­се­то. Офер­ти се по­да­ват до 10 сеп­тем­в­ри та­зи го­ди­на, а сро­кът за из­пъл­не­ние е 15 ме­се­ца.

P Бри­тан­с­ка­та ком­па­ния Rolls-Royce про­да­ва ко­раб­ния си биз­нес на нор­веж­ка­та тех­но­ло­гич­на гру­па Kongsberg за 661 млн. до­ла­ра. По­де­ле­ни­е­то за про­из­вод­с­т­во на ко­ра­би ра­бо­ти на за­гу­ба. Сдел­ка­та е част от стра­те­ги­я­та за прес­т­рук­ту­ри­ра­не на из­пъл­ни­тел­ния ди­рек­тор на Rolls-Royce Уо­рън Ийст. От Kongsberg счи­тат, че при­до­би­ва­не­то ще им по­мог­не да се кон­ку­ри­рат в сил­но гло­ба­ли­зи­ра­на­та ин­дус­т­рия, а RollsRoyce ще мо­же да по­га­си дъл­га на ди­ви­зи­я­та с част от па­ри­те от сдел­ка­та.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.