Ст­рийт арт на­сам-на­там

Capital - - СВОБОДНО ВРЕМЕ -

>

>Сред доб­ри­те при­ме­ри за ин­те­рес­но пар­т­ньор­с­т­во меж­ду ст­рийт ар­тис­ти и ин­с­ти­ту­ции е из­ри­су­ва­не­то на са­мо­лет на Lufthansa от Urban Creatures, ко­и­то са не­из­мен­на част от гра­фи­ти сце­на­та в Бъл­га­рия от ве­че се­дем го­ди­ни. По­ве­че за дей­ност­та им на urbancreatures.bg. >Ако сте ми­на­ва­ли по ули­ца “Раз­ви­гор” в кв. “Ло­зе­нец”, със си­гур­ност ра­бо­ти­те на Точ­ка са ви нап­ра­ви­ли впе­чат­ле­ние. “Граф­фо­пост” е ини­ци­а­ти­ва на бъл­гар­с­ка­та илюс­т­ра­тор­ка Точ­ка и про­ек­та Visionary Found. Тя пре­об­ра­зя­ва раз­лич­ни мес­та из гра­да или ло­ка­ции в не­го (най-ско­ро­шен при­мер – ка­фе­не­то на ко­у­ър­кинг прос­т­ран­с­т­во­то betahaus). Обик­но­ве­но ра­бо­ти­те й са свър­за­ни с те­ма­та за опаз­ва- не на окол­на­та сре­да. По­ве­че за нея на facebook.com/tochka. spot, а по­ве­че за са­ма­та ини­ци­а­ти­ва: facebook.com/visionary. found. >Гра­фи­ти из­кус­т­во­то ще е сред ак­цен­ти­те на пред­с­то­я­що­то из­да­ние на Comic Con Bulgaria в “Ин­тер ек­с­по цен­тър” (15-16 сеп­тем­в­ри). >По-ра­но то­зи юни се про­ве­де Меж­ду­на­ро­ден фес­ти­вал за съв­ре­мен­на сте­но­пис и град­с­ко из­кус­т­во в Ах­то­пол. Съ­би­ти­е­то е ор­га­ни­зи­ра­но от еки­па We All Writе, ко­и­то ско­ро ще пре­не­сат дей­ност­та си на но­ва ло­ка­ция. По­ве­че за тях на facebook.com/weallwritetoday. >Кар­тич­ки с твор­би на XPOME, един от най-из­вес­т­ни­те бъл­гар­с­ки гра­фи­ти ар­тис­ти, се пред­ла­гат в ма­га­зи­на Gifted.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.