ДОМАШНО КИ­НО

Capital - - СВОБОДНО ВРЕМЕ -

Япо­ния: Меж­ду зе­мя­та и не­бе­то.

Три се­рии по 60 ми­ну­ти по­каз­ват въз­душ­ни кад­ри на ди­ви и не са­мо мес­та от Япо­ния. Три­те фил­ма са зас­не­ти от се­вер на юг през че­ти­ри­те се­зо­на и раз­к­ри­ват мис­те­ри­и­те на ня­кои от най-прек­рас­ни­те за­бе­ле­жи­тел­нос­ти на стра­на­та. „Япо­ния: меж­ду зе­мя­та и не­бе­то“си пос­та­вя за цел да изу­чи фи­ния ба­ланс меж­ду тра­ди­ци­я­та и съв­ре­ми­е­то.

Пре­ми­е­ра­та е в не­де­ля, 15 юли, от 22:55

How It Ends. Пос­та­по­ка­лип­ти­чен три­лър, в кой­то млад мъж се опит­ва да спа­си бре­мен­на­та си же­на и да оце­ле­ят след мис­те­ри­о­зен апо­ка­лип­сис.

В глав­ни­те ро­ли са Тео Джеймс и Кат Гре­ъм. Фил­мът ще ви е ин­те­ре­сен, ако има­те нуж­да от мал­ко дра­ма и ви е ом­ръз­на­ло от ле­ки­те летни ко­ме­дии.

Пре­ми­е­ра­та на How It Ends по Netflix е на 13 юли

Тай­ни­те на ле­ля Ка­ти.

Пор­ту­гал­ка­та Ка­тя Го­ар­мон е фи­на­лис­т­ка в „Мас­тър шеф“и ве­че се е пре­вър­на­ла в ед­на от лю­би­ми­те те­ле­ви­зи­он­ни во­де­щи за­ра­ди не­ут­рал­ния си стил на пре­зен­ти­ра­не на яс­тия и гот­вар­с­ки­те си пох­ва­ти. Очак­вай­те вкус­на хра­на и ин­те­рес­ни ис­то­рии от лич­ния й жи­вот.

Пре­ми­е­ра­та е на 18 юли от 13 ч. по 24 Kitchen

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.