Те ще вля­зат в ис­то­ри­я­та

Capital - - #40 -

П3П­рез 1952 г. цен­тъ­рът на Лон­дон по­тъ­ва в гъс­та мъг­ла. То­зи път при­чи­на­та за нея не е влаж­ни­ят кли­мат в Ан­г­лия, а пу­ше­ци­те от сто­ти­ци хи­ля­ди ко­ми­ни. Сто­ли­ца­та на Ве­ли­коб­ри­та­ния се отоп­ля­ва с въг­ли­ща и ком­би­на­ци­я­та от сту­де­но вре­ме плюс лип­са на вя­тър во­ди до съ­би­тие, ко­е­то от­не­ма жи­во­та на 4000 ду­ши съ­ща­та сед­ми­ца и още тол­ко­ва през след­ва­щи­те ме­се­ци. “Ве­ли­ки­ят смог”, как­то ос­та­ва в ис­то­ри­я­та, оба­че во­ди и до не­що дру­го - ряз­ко­то из­чис­т­ва­не на въз­ду­ха над Лон­дон. Са­мо за ня­кол­ко го­ди­ни пар­ла­мен­тът, пра­ви­тел­с­т­во­то и мес­т­на­та власт ус­пя­ват да на­ма­лят за­мър­ся­ва­не­то двой­но. След още ня­кол­ко го­ди­ни въз­ду­хът в гра­да ве­че е 10 пъ­ти по-чист от фа­тал­ния де­кем­в­ри.

Из­во­дът от та­зи ис­то­рия е, че кой­то ис­ка - ус­пя­ва. Днес въз­ду­хът в Со­фия е три пъ­ти по-мръ­сен от Лон­дон, a в ця­ла Бъл­га­рия за ед­на го­ди­на пра­хът уби­ва око­ло 4000 ду­ши. До мо­мен­та оба­че дейс­т­вия за спра­вя­не с проб­ле­ма ня­ма. Се­зо­нът на мръс­ния въз­дух тук е пре­дим­но зи­ма­та и всич­ки раз­го­во­ри/обе­ща­ния по те­ма­та свър­ш­ват, ка­то дой­дат щър­ке­ли­те. Та­зи го­ди­на оба­че е по-раз­лич­но.

Под зап­ла­ха­та от ев­ро­сан­к­ции и мо­же би но­ва въл­на не­до­вол­с­т­во пра­ви­тел­с­т­во­то нае Све­тов­на­та бан­ка да нап­ра­ви план за из­чис­т­ва­не­то на въз­ду­ха. В близ­ки­те сед­ми­ци той ще бъ­де при­ет от пра­ви­тел­с­т­во­то и ако се из­пъл­ни, след ня­кол­ко го­ди­ни ще спа­си жи­во­та на сто­ти­ци хо­ра. То­ва оба­че ще има це­на - виж­те це­лия ана­лиз на стр. 12 - 18.

Ос­нов­ни­ят риск пред пла­на е, че по­ли­ти­ци­те не оби­чат слож­ни­те дейс­т­вия, ко­и­то да­ват ре­зул­тат след ня­кол­ко го­ди­ни. Те пред­по­чи­тат бър­зи сдел­ки ка­то та­зи за “Дуп­ка­та” във Вар­на - те­рен на БСП биз­нес­ме­на Ге­ор­ги Гер­гов, кой­то

мес­т­на­та власт ку­пу­ва за не­ре­ал­но мно­го па­ри (виж­те на стр. 30). То­ва за щас­тие не зна­чи, че бит­ка­та сре­щу мръс­ния въз­дух е за­гу­бе­на.

В дър­жав­на­та ад­ми­нис­т­ра­ция - ос­нов­но на сред­но и нис­ко ни­во, има поч­те­ни хо­ра, ко­и­то се опит­ват ра­бо­та­та им да во­ди до смис­ле­ни ре­зул­та­ти. На­деж­да­та е то­зи път те за­ра­ди се­бе си, се­мейс­т­ва­та си и всич­ки нас да из­пъл­нят пла­на за чис­тия въз­дух. Кой­то го нап­ра­ви, ще спе­че­ли не­що дос­та по-цен­но от мно­го па­ри в тай­на смет­ка - мяс­то в ис­то­ри­я­та.

Кол­ко из­год­ни сдел­ки мо­гат да сключ­ват по­ли­ти­ци­те ще си про­ли­чи и по про­це­ду­ра­та за кон­це­си­я­та на со­фийс­ко­то ле­ти­ще (стр. 46). За­ло­гът там е да се из­бе­ре ком­па­ния, ко­я­то да го уп­рав­ля­ва доб­ре и да го раз­ви­ва ум­но, за­що­то то в мо­мен­та ве­че се за­дъх­ва от пре­ка­ле­но мно­го по­ле­ти и път­ни­ци.

До­бър при­мер е и опи­тът на дър­жа­ва­та да ку­пи но­ви из­т­ре­би­те­ли, къ­де­то ре­ше­ни­е­то за ку­пу­ва­ча за­ви­си кол­ко­то от це­на­та на са­мо­ле­ти­те, тол­ко­ва и от (гео)по­ли­ти­чес­ки ар­гу­мен­ти (стр. 22).

И до­ка­то в сдел­ки­те и про­ек­ти­те, в ко­и­то е за­ме­се­на дър­жа­ва­та, ре­зул­та­тът ви­на­ги по­тъ­ва в гъс­та мъг­ла, све­тът на биз­не­са е дос­та по-ясен:

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.