Ко­мен­та­ри &Ана­ли­зи Двой­ни­ят стан­дарт на Бо­ри­сов А! Ма­но­лев още е за­мес­т­ник-ми­нис­тър

Capital - - Коментари & Анализи -

ПП­ом­ни­те ли Алек­сан­дър Ма­но­лев, кой­то пре­ди по-мал­ко от ме­сец за бро­е­ни ча­со­ве бе­ше кан­ди­дат на ГЕРБ за тран­с­пор­тен ми­нис­тър? Бой­ко Бо­ри­сов го от­тег­ли, след ка­то за не­го се раз­б­ра­ха след­ни­те фак­ти:

> През 1997 г. той е бил съд­руж­ник с пред­с­та­ви­тел на вис­ши­те кръ­го­ве на СИК

> Бил е съд­руж­ник с приб­ли­жен на Зла­то­мир Ива­нов - Ба­ре­та­та

> Бил е съд­руж­ник с ли­це, об­ви­не­но за учас­тие в ор­га­ни­зи­ра­на прес­тъп­на гру­па за да­нъч­ни прес­тъп­ле­ния

> Пе­че­лил е об­щес­т­ве­ни по­ръч­ки на дър­жав­ни­те “Ми­ни “Ма­ри­ца-из­ток” на об­ща стой­ност над 4.4 млн. лв.

> Учас­т­ва в ПТП, при ко­е­то има пос­т­ра­да­ла же­на, но е на­пъл­но оп­рав­дан.

Те­зи фак­ти, раз­би­ра се, опис­ват са­мо част от би­ог­ра­фи­я­та на Ма­но­лев. От­към по­ло­жи­тел­на­та стра­на на ба­лан­са той е ра­бо­тил в ком­па­нии ка­то “Мо­бил­тел” и “Бул­с­т­рад”.

При пре­тег­ля­не­то оба­че на­те­жа­ва оче­вид­но­то схва­ща­не, че той е не­под­хо­дящ за пуб­лич­на длъж­ност. Все пак от из­бо­ри­те, ко­и­то все­ки пра­ви, по­ня­ко­га има по-

след­с­т­вия за дъл­го вре­ме нап­ред. И имен­но то­ва ста­на, ма­кар Ма­но­лев да обяс­ни от­тег­ля­не­то на но­ми­на­ци­я­та си със зло­на­ме­ре­на кам­па­ния.

До­тук - го­ре-до­лу доб­ре.

Проб­ле­мът е, че, по-всич­ко ли­чи, той ще ос­та­не на се­гаш­на­та си по­зи­ция - за­мес­т­ник-ми­нис­тър на ико­но­ми­ка­та. Въз­мож­ни­те обяс­не­ния за то­ва са три. Ед­но­то е, че за ГЕРБ не­го­ва­та ис­то­рия го пра­ви не­под­хо­дящ са­мо за ми­нис­тър. За за­мес­т­ни­ци­те е на­пъл­но ок да са с по­доб­но CV. Вто­ро­то обяс­не­ние е, че при­тес­не­ни­е­то на Бо­ри­сов е би­ло са­мо за учас­ти­е­то му в ПТП с пос­т­ра­да­ла же­на и че то­ва го пра­ви неп­ри­го­ден за ми­нис­тър на тран­с­пор­та. Всич­ко дру­го - СИК, “Ма­ри­ци” си е на­пъл­но в ре­да на не­ща­та, мом­че­то е иг­рач. Тре­ти­ят ва­ри­ант е, че се раз­чи­та, че прос­то всич­ки ще заб­ра­вят - са­ми­ят Ма­но­лев не се е изя­вя­вал пуб­лич­но от сед­ми­ци.

Те­зи пред­по­ло­же­ния мо­же да обяс­ня­ват, но не оп­рав­да­ват ос­та­ва­не­то на Ма­но­лев ка­то за­мес­т­ник-ми­нис­тър на ико­но­ми­ка­та. По­ли­ти­ка­та е иг­ра, в ко­я­то, ако те хва­нат, гу­биш всич­ко. Ако не за­гу­биш ти, фа­са­да­та на прин­цип­ност, ко­я­то ГЕРБ се опит­ва да па­зи, за­поч­ва да при­до­би­ва все по-гро­зен вид. “Тран­с­кон­султ - БГ”, как­то и свър­за­ни­те с не­го “Тран­с­кон­султ - 21” и “Тран­с­кон­султ - 22” (фир­ми­те спо­де­лят един офис и те­ле­фо­ни, а соб­с­т­ве­ни­ци­те им са в род­нин­с­ки

Та­зи сед­ми­ца от­но­во ста­нах­ме сви­де­те­ли на по­ред­на­та ек­с­п­ло­зия на не­до­вол­с­т­во от ре­мон­ти­те в сто­ли­ца­та. То­зи път въз­му­ще­ни­е­то се из­ля по по­вод раз­к­ри­ла­та се пред пуб­ли­ка­та мал­ка част от про­ме­ни­те на „Граф Иг­на­ти­ев“, но при­чи­ни­те са все съ­щи­те - кал­па­ви, не­ка­дър­но из­пъл­не­ни и оче­вид­но не­дог­ле­да­ни и не­до­мис­ле­ни стро­и­тел­ни дей­нос­ти.

Фан­дъ­ко­ва по­бър­за да за­я­ви в про­фи­ла си, че „ре­мон­тът не е до­вър­шен“и всич­ко то­ва те­пър­ва щя­ло да се оп­ра­вя. То­ва е тра­ди­ци­он­но оп­рав­да­ние на об­щи­на­та за все­ки гро­зен, не­ка­чес­т­вен ре­монт в гра­да.

Но са­ма­та Фан­дъ­ко­ва е за­я­вя­ва­ла, че ре­мон­тът на „Гра­фа“е „клю­чо­ви­ят про­ект“за та­зи го­ди­на - един вид вит­ри­на­та на гра­да. Фак­тът, че об­щи­на­та има ни­сък ка­па­ци­тет да кон­т­ро­ли­ра ка­чес­т­ве­но до­ри най­важ­ния си про­ект, тряб­ва да е ра­зо­ча­ро­ва­ние и сиг­нал­на лам­пич­ка за 1.5 млн. ду­ши, 99% от ко­и­то жи­ве­ят на ули­ци, за ко­и­то об­щи­на­та не счи­та, че са „клю­чо­ви“.

Сто­лич­ни­ят кмет по тра­ди­ция ос­та­ва не­за­сег­нат в рей­тин­ги­те за­ра­ди греш­на­та пред­с­та­ва, че тя е от­го­вор­на за вло­же­ни­я­та в гра­да (по­ве­че­то от тях са ев­рос­ред­с­т­ва, та­ка или ина­че пла­ни­ра­ни за Со­фия) и за­ра­ди ман­т­ра­та, че на­ла­га сан­к­ции. Ра­но или късно тряб­ва да бъ­де за­да­ден въп­ро­сът кой в край­на смет­ка от­го­ва­ря за то­ва зве­на ка­то стро­и­тел­ния над­зор и Ин­с­пек­то­ра­та да ра­бо­тят доб­ре и за­що по­доб­ни проб­ле­ми в Со­фия са сис­тем­ни.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.