КАПИТАЛНО

Capital - - Коментари & Анализи -

Ди­зайн & Фо­тог­ра­фия: visual@capital.bg Ви­зу­а­лен ре­дак­тор:

1000 Со­фия, ул. „Иван Ва­зов“20

Ре­дак­ция тел. 02/ 4615 414 editors@capital.bg / Рек­ла­ма тел. 02/ 4615 444 reklama@economedia.bg / Або­на­мент тел. 02/ 4615 349 аbonament@economedia.bg / Пе­чат „Бул­вест принт“АД

„И ще по­мог­нем на всич­ки. Все­ки път, ка­то има мач, хи­ля­ди хо­ра псу­ват и обик­но­ве­но... Сно­щи кол­ко има­ше на ма­ча на на­ци­о­нал­ния ста­ди­он? 200 чо­ве­ка. А два ми­ли­о­на не мо­же­ха да ми­нат пок­рай ста­ди­о­на. Е, пра­вил­но ли е? Не. Но вие вдиг­не­те те­ма­та и ще ни по­мог­не­те.“ Ми­нис­тър-пред­се­да­те­лят Бой­ко Бо­ри­сов пред жур­на­лис­ти, ци­ти­ран от Днев­ник.бг

„В ед­ва 0.5% от всич­ки слу­чаи (на ка­тас­т­ро­фи - бел. ред.) при­чи­на са път­ни­те ус­ло­вия, а тех­ни­чес­ка­та не­из­п­рав­ност е при­чи­на за ед­ва 0.07% от про­из­шес­т­ви­я­та.“

Вът­реш­ни­ят ми­нис­тър Мла­ден Ма­ри­нов на кон­фе­рен­ция в Со­фия, ци­ти­ран от Днев­ник.бг.

„Тряб­ва да сме по-скром­ни за то­зи мач, за­що­то пре­ми­е­рът иг­рае в съ­пер­ни­ка и мо­же да ста­не ня­коя греш­ка. Пре­диш­ния път не се сбъд­на то­ва, ко­е­то же­ла­ех, но днес прос­то пред­чув­с­т­вах, че ще бъ­дем в Со­фия. Поч­ти сме за­поз­на­ти с „Ви­то­ша“(Бис­т­ри­ца), то­ва е от­бор, кой­то ед­на-две го­ди­ни е в А гру­па“

„Мо­га съв­сем чес­т­но да за­я­вя, че през жи­во­та си не съм из­пил и ед­на би­ра. То­ва е ед­но от мал­ко­то ми доб­ри ка­чес­т­ва. Пред­с­та­вя­те ли си как­ва ка­тас­т­ро­фа ще­ше да е, ако пи­ех? Бих бил най-ло­ши­ят чо­век на све­та. Ни­ко­га не съм пил, раз­б­рах­те ли?“

Аме­ри­кан­с­ки­ят­п­ре­зи­дент До­налд Тръмп на прес­кон­фе­рен­ция в Бе­лия дом, ци­ти­ран от „Асо­ши­ей­тед прес“и „Франс прес“, пре­да­де БТА.

„Що се от­на­ся до Ск­ри­пал и та­ка на­та­тък - из­кус­т­ве­но се раз­дух­ва то­зи по­ре­ден шпи­он­с­ки скан­дал. Прег­леж­дам ня­кои ин­фор­ма­ци­он­ни из­точ­ни­ци, ва­ши­те ко­ле­ги ся­каш про­бут­ват ми­съл­та, че гос­по­дин Ск­ри­пал е ед­ва ли не ня­ка­къв пра­во­за­щит­ник. Той прос­то е шпи­о­нин

- пре­да­тел на Ро­ди­на­та. Раз­би­ра­те ли, има та­ко­ва по­ня­тие - пре­да­тел на Ро­ди­на­та.“ Пре­зи­ден­тът на Ру­сия Вла­ди­мир Пу­тин, ци­ти­ран от РИА „Но­вос­ти“ Из­да­те­ли:

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.