//ТРАН­С­ПОРТ Ко­ла­та на граж­да­ни­на е све­ще­на

На­ци­о­нал­на­та прог­ра­ма за бор­ба смръс­ния въз­дух пред­виж­да са­мо ме­ки мер­ки по от­но­ше­ние на ав­то­мо­би­ли­те

Capital - - Тема На Броя - ав­тор Ка­ли­на Го­ра­но­ва | kalina.goranova@capital.bg

ЗЗ­а­сил­ва­не на кон­т­ро­ла вър­ху тех­ни­чес­ки­те прег­ле­ди и ог­ра­ни­ча­ва­не на най-мръсните ди­зе­ли от цен­т­ро­ве­те на гра­до­ве­те. То­ва са ос­нов­ни-

те мер­ки, ко­и­то пред­ла­га прог­ра­ма­та за из­чис­т­ва­не на въз­ду­ха. Тя ще бъ­де при­е­та от пра­ви­тел­с­т­во­то през след­ва­щи­те сед­ми­ци и е пър­ви­ят по-сис­те­ма­ти­чен опит да се ре­ши проб­лем, кой­то ре­ал­но

стру­ва хи­ля­ди чо­веш­ки жи­во­ти на го­ди­на.

Мер­ки­те, ко­и­то пред­ла­га прог­ра­ма­та, мо­гат да се оп­ре­де­лят с ед­на ду­ма - пла­хи. При­чи­ни­те за то­ва са две. Спо­ред про­ек­та на На­ци­о­нал­на­та прог­ра­ма за по­доб­ря­ва­не ка­чес­т­во­то на ат­мос­фер­ния въз­дух би­то­во­то отоп­ле­ние на дър­ва и въг­ли­ща в сто­ли­ца­та ге­не­ри­ра 824 то­на от фи­ни­те пра­хо­ви час­ти­ци на го­ди­на, а лич­ни­те ав­то­мо­би­ли - 87 то­на го­диш­но, или поч­ти 9 пъ­ти по-мал­ко. Ос­вен то­ва ре­ша­ва­не­то на въпроса със за­мър­ся­ва­щи­те ко­ли, ка­ми­о­ни и ав­то­бу­си изис­к­ва съ­дейс­т­ви­е­то на мно­го хо­ра, има дъл­бо­ки со­ци­ал­но-ико­но­ми­чес­ки ко­ре­ни, а вся­как­ви опи­ти за на­ла­га­не на ог­ра­ни­че­ния вър­ху лич­ния ав­то­мо­бил и не­го­ва­та упот­ре­ба се при-

емат ка­то по­ли­ти­чес­ки не­по­пу­ляр­ни.

В гро­би­ще­то за ста­ри ав­то­мо­би­ли

В дъ­но­то на всич­ко е ка­чес­т­во­то на ав­то­мо­бил­ния парк в стра­на­та. Спо­ред из­чис­ле­ни­я­та, вър­ху ко­и­то стъп­ва прог­ра­ма­та, поч­ти 70% от ле­ки­те ав­то­мо­би­ли в стра­на­та са на въз­раст над 15 го­ди­ни.

Най-се­ри­о­зен при­нос за за­мър­ся­ва­не­то имат ста­ри­те ди­зе­ли с еко­ло­гич­на ка­те­го­рия пре­ди Euro и Euro 1, при ко­и­то ня­ма кон­т­рол вър­ху пре­дел­но до­пус­ти­ми­те стой­нос­ти на еми­си­и­те, със­тав­ля­ват зна­чи­те­лен дял от об­щия брой ле­ки ав­то­мо­би­ли и са соб­с­т­ве­ност пре­дим­но на хо­ра с нис­ки до­хо­ди, ко­и­то ня­мат ал­тер­на­ти­ва, се каз­ва в на­ци­о­нал­на­та прог­ра­ма.

Пре­воз­ни­те сред­с­т­ва от та­зи ка­те­го­рия са из­точ­ник на око­ло 35% до 40% от еми­си­и­те на от­ра­бо­те­ни га­зо­ве от ав­то­мо­бил­ния тран­с­порт в Со­фия (без еми­си­и­те от ка­ми­о­ни­те).

Друг фак­тор е, че част от соб­с­т­ве­ни­ци­те на ав­то­мо­би­ли от­с­т­ра­ня­ват по фи­нан­со­ви или дру­ги при­чи­ни ка­та­ли­за­то­ри­те и фил­т­ри­те за твър­ди час­ти­ци, с как­ви­то раз­по­ла­гат по-мо­дер­ни­те

ди­зе­ло­ви ав­то­мо­би­ли Euro 5 и Euro 6.

Об­рат­но към ка­та­ли­за­то­ри­те

Фак­то­рът нис­ки до­хо­ди е взет пред­вид и ра­ди­кал­ни идеи за на­ма­ля­ва­не на еми­си­и­те от ав­то­мо­би­ли­те в прог­ра­ма­та ня­ма и пред­ла­га две ос­нов­ни мер­ки. Пър­ва­та има на­ци­о­на­лен ефект и пред­виж­да да се по­доб­ри ка­чес­т­во­то на тех­ни­чес­ки­те прег­ле­ди как­то при пър­во­на­чал­на­та ре­гис­т­ра­ция на ав­то­мо­би­ла, та­ка и по вре­ме на упот­ре­ба­та му. На­деж­да­та е да се спре пре­мах­ва­не­то на ка­та­ли­тич­ни­те фил­т­ри и на фил­т­ри­те за твър­ди час­ти­ци (DPF) от ди­зе­ли­те ка­те­го­рия Euro 5 и Euro 6. То­ва тряб­ва да се ком­би­ни­ра със сан­к­ции за соб­с­т­ве­ни­ци­те, ко­и­то са пре­мах­на­ли ус­т­ройс­т­ва­та.

Вли­за­не­то заб­ра­не­но

Вто­ра­та мяр­ка е да се въ­ве­дат т.нар. зо­ни с нис­ки еми­сии (ЗНЕ) в най-ур­ба­ни­зи­ра­ни­те гра­до­ве ка­то Со­фия и Плов­див, ко­е­то да ог­ра­ни­чи вли­за­не­то на ди­зе­ло­ви ав­то­мо­би­ли Ев­ро 0 и Ев­ро 1 в цен­т­ро­ве­те на гра­до­ве­те.

По­доб­ни идеи ве­че се об­съж­дат в Со­фия, но в пе­ри­о­ди­те с про­дъл­жи­тел­но из­вън­ред­но ви­со­ко съ­дър­жа­ние на фи­ни

пра­хо­ви час­ти­ци, ко­е­то пък тряб­ва да бъ­де пот­вър­де­но ед­нов­ре­мен­но от всич­ки из­мер­ва­тел­ни стан­ции в раз­лич­ни­те ра­йо­ни на гра­да.

Ка­те­го­ри­за­ци­я­та на ав­то­мо­би­ла тряб­ва да ста­ва със сти­ке­ри на ба­за еко­нор­ма­та, ко­я­то пок­ри­ва ав­то­мо­би­лът.

Иде­я­та е при нуж­да за­ра­ди мо­мен­тен скок на за­мър­ся­ва­не­то да се заб­ра­ня­ва дви­же­ни­е­то през съ­от­вет­ния ден на ко­ли с да­ден цвят сти­кер, т.е. най-ца­па­щи­те. Дру­га идея е при мно­го мръ­сен въз­дух да има двой­но уве­ли­ча­ва­не на це­на­та за пар­ки­ра­не в си­ня зо­на и на­ма­ля­ва­не на це­на­та на би­ле­та за град­с­ки тран­с­порт.

Не­що лип­с­ва

По-ра­ди­кал­ни мер­ки оба­че лип­с­ват. До­ка­то в за­пад­на­та част на Ев­ро­па бя­ха при­е­ти мер­ки сре­щу ста­ри­те ди­зе­ло­ви ав­то­мо­би­ли, дър­жа­ва­та не пред­виж­да ог­ра­ни­че­ния за тях и ос­та­вя ши­ро­ко от­во­ре­на вра­та­та за ста­ри­те ди­зе­ли, ко­и­то ще тър­сят но­ва ре­а­ли­за­ция. Да­нъч­на­та по­ли­ти­ка на дър­жа­ва­та в мо­мен­та (ма­кар и ле­ко ко­ри­ги­ра­на) на­сър­ча­ва при­те­жа­ва­не­то на стар ав­то­мо­бил и на­каз­ва по­куп­ка­та на нов. Да се про­ме­ни то­ва е по­ли­ти­чес­ка за­да­ча, с ко­я­то ни­кой не ис­ка да се на­гър­би.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.