От­тег­ля­не­то на ед­на ико­на

Ин­д­ра Ну­йи, до­се­га­шен из­пъл­ни­те­лен ди­рек­тор на PepsiCo

Capital - - Мениджмънт & Кариери - ав­тор Кон­с­тан­тин Ни­ко­лов | konstantin.nikolov@capital.bg

ООт иг­рач на кри­кет и ки­та­рист в жен­с­ка рок гру­па в род­ния си Мад­рас (дне­шен Че­най) в Ин­дия до ед­на от най-ува­жа­ва­ни­те ме­ни­джър­с­ки по­зи­ции в све­та - из­пъл­ни­те­лен ди­рек­тор на PepsiCo.

Ка­ри­е­ра­та на Ин­д­ра Ну­йи мо­же да се опи­ше нак­рат­ко с то­ва не­ве­ро­ят­но из­ре­че­ние, но ес­тес­т­ве­но е мно­го по­ве­че от не­го и съ­дър­жа един от най-впе­чат­ля­ва­щи­те въз­хо­ди в съв­ре­мен­ния кор­по­ра­ти­вен свят. С от­тег­ля­не­то й от PepsiCo мал­ко­то же­ни, уп­рав­ля­ва­щи во­де­щи гло­бал­ни пуб­лич­ни ком­па­нии, на­ма­ля­ват (бро­ят им ве­че е 23 в ком­па­нии от Fortune 500). Но Ну­йи ос­та­ва при­мер как все­ки мо­же да дос­тиг­не до най-ви­со­ко­то стъ­па­ло, ако има нуж­ни­те ка­чес­т­ва и же­ла­ние.

Ну­йи са­ма дос­тиг­на до ре­ше­ни­е­то да се от­тег­ли, и то в иде­ал­ния мо­мент - на пос­лед­ния й ден ка­то CEO ком­па­ни­я­та от­че­те 16% уве­ли­че­ние на пе­чал­ба­та си за тре­то­то три­ме­се­чие: по­бе­да над ма­кар и мал­ко­то кри­ти­ци на из­пъл­ни­тел­ния ди­рек­тор, ко­и­то ис­ка­ха тя да от­де­ли биз­не­са с га­зи­ра­ни на­пит­ки от об­щия за­ра­ди по-сла­бия му рас­теж. „В ком­па­ни­я­та съм от 24 го­ди­ни,

а съм из­пъл­ни­те­лен ди­рек­тор от це­ли два­на­де­сет го­ди­ни.

То­ва е да­леч над сред­ния прес­той на по­ве­че­то ме­ни­джъ­ри на то­зи пост. Пре­ди го­ди­на си ка­зах: зна­еш ли, май е вре­ме да нап­ра­виш про­ме­ни в жи­во­та си. Ще пъ­ту­вам с ця­ло­то се­мейс­т­во и май­ка ми, ко­я­то е дос­та въз­рас­т­на“, каз­ва тя в ин­тер­вю за Wall Street Journal.

Имен­но май­ка й мо­же да бъ­де со­че­на ка­то ед­на от при­чи­ни­те Ну­йи да е тол­ко­ва це­ле­ус­т­ре­ме­на и ам­би­ци­оз­на. Ка­то до­ма­ки­ня, ко­я­то ни­ко­га не е по­се­ща­ва­ла ко­леж, за­що­то ро­ди­те­ли­те й смя­та­ли, че мо­ми­че­та­та не би­ва да учат, тя оку­ра­жа­ва Ин­д­ра и сес­т­ра й Чан­д­ри­ка „да меч­та­ят“. Ка­ра ги да из­на­сят ре­чи пред се­мейс­т­во­то в ро­ля­та на ин­дийс­кия пре­ми­ер или друг све­то­вен ли­дер. До­ри на­пъл­но се­ри­оз­но сключ­ва спо­ра­зу­ме­ние с тях, че при ло­ши оцен­ки в учи­ли­ще ще ги омъ­жи на 18 го­ди­ни.

То­ва мо­ти­ви­ра мо­ми­че­та­та да са от­лич­ни­ци - Ну­йи за­вър­ш­ва ко­леж с дип­ло­ма по ма­те­ма­ти­ка, хи­мия и фи­зи­ка, а впос­лед­с­т­вие по­лу­ча­ва и ма­гис­тър­с­ка сте­пен по биз­нес ад­ми­нис­т­ра­ция в Кал­ку­та.

Въп­ре­ки ува­же­ни­е­то си към кон­сер­ва­тив­ни­те се­мей­ни тра­ди­ции, мла­да­та же­на след­ва своя път и се раз­ви­ва ка­то бун­тар­ка - учас­т­ва в жен­с­ки от­бор по кри­кет и в рок бан­да със свои при­я­тел­ки.

Нап­ред към Йейл

След ра­бо­та в ня­кол­ко мес­т­ни ком­па­нии тя раз­би­ра, че все още не е под­гот­ве­на за све­та на биз­не­са, и ре­ша­ва да учи в Yale School of Management след ка­то про­чи­та за прес­тиж­ния уни­вер­си­тет в спи­са­ние Time.

При­тес­не­ни­я­та й не ид­ват тол­ко­ва от пред­с­то­я­що­то елит­но об­ра­зо­ва­тел­но пре­диз­ви­ка­т­eл­с­т­во, а от фак­та, че ко­га­то се вър­не в Ин­дия, ня­ма да е доб­ра кан­ди­дат­ка за съп­ру­га.

„Бе­ше не­чу­ва­но за доб­ро, кон­сер­ва­тив­но юж­но­ин­дийс­ко мо­ми­че от се­мейс­т­во на бра­ми­ни да из­вър­ши по­доб­но не­що, ко­е­то я пра­ви из­ця­ло „не­о­мъ­жи­ма“, каз­ва тя в ин­тер­вю за Financial Times. Се­мейс­т­во­то й оба­че я под­к­ре­пя (ма­кар май­ка й пър­во­на­чал­но да я зап­лаш­ва, че ще гла­ду­ва, ако тръг­не) и до­ри пла­ща би­ле­та й до САЩ. С 500 до­ла­ра в джо­ба и сти­пен­дия от Йейл, през 1978 г. тя за­поч­ва аме­ри­кан­с­ка­та си аван­тю­ра на 23-го­диш­на въз­раст. Ра­бо­ти ка­то ре­цеп­ци­о­нист, за да се из­дър­жа. Из­би­ра сме­ни­те след 22 ч. ве­чер­та, за­що­то зап­ла­ща­не­то е с 50 цен­та по­ве­че на час. Пре­ка­ра­ни­те две го­ди­ни в биз­нес уни­вер­си­те­та я убеж­да­ват, че мяс­то­то й е в САЩ и тя ре­ша­ва да се при­съ­е­ди­ни към Boston Consulting Group (BCG). Днес Ну­йи каз­ва, че ра­бо­та­та й в кон­сул­тан­с­ка­та

Най-го­ля­ма­та из­не­на­да, ко­га­то ста­неш из­пъл­ни­те­лен ди­рек­тор, е че ня­ма „ме­ден ме­сец“, от пър­вия ден си са­ма - ти си „та­зи на вър­ха“.

ком­па­ния, из­вес­т­на с теж­ки­те си изис­к­ва­ния, е би­ла ос­но­вен етап от из­рас­т­ва­не­то й и я на­у­ча­ва на ре­жим, кой­то тя след­ва през ця­ла­та си ка­ри­е­ра. „Та­зи по­зи­ция ми да­де де­сет­го­ди­шен опит са­мо за срок от шест го­ди­ни. И ме нап­ра­ви по­доб­ра“, ко­мен­ти­ра тя.

Доб­ре дош­ла в PepsiCo

След ус­пеш­ни прес­тои и в ком­па­нии ка­то Motorola и AВВ през 1994 г. Джак Уелч от General Electric и Уейн Ка­ло­у­ей от PepsiCo й пред­ла­гат ра­бо­та по ед­но и съ­що вре­ме. Тя из­би­ра вто­ра­та ком­па­ния, къ­де­то от­го­ва­ря за кор­по­ра­тив­на­та стра­те­гия. Две от ини­ци­а­ти­ви­те й - при­до­би­ва­ни­я­та от PepsiCo на Tropicana и Quaker Oats (соб­с­т­ве­ник на Gatorade) се прев­ръ­щат в ог­ро­мен ус­пех, за­що­то раз­ши­ря­ват дей­ност­та на ком­па­ни­я­та да­леч из­вън га­зи­ра­ни­те на­пит­ки. Пре­ми­на­ва и през пос­та на фи­нан­сов ди­рек­тор, пре­ди през 2006 г. да зас­та­не на­че­ло на ця­ла­та гру­па ка­то из­пъл­ни­те­лен ди­рек­тор и пре­зи­дент.

„Най-го­ля­ма­та из­не­на­да, ко­га­то ста­неш CEO, е че ня­ма „ме­ден ме­сец“, от пър­вия ден си са­ма - ти си „та­зи на вър­ха“, през теб ми­на­ва всич­ко, и си от­го­вор­на да по­лу­ча­ваш ця­ла­та ин­фор­ма­ция от ком­па­ни­я­та, да я из­к­рис­та­ли­зи­раш до лес­но­о­бяс­ни­ми це­ли и идеи, след ко­е­то да ка­жеш на ця­ла­та ор­га­ни­а­ция как­во да пра­ви“, приз­на­ва Ну­йи.

Мо­мен­тът на наз­на­ча­ва­не­то й не е най-доб­ри­ят въз­мо­жен - за­да­ва­ща­та се фи­нан­со­ва кри­за съв­па­да с об­щес­т­ве­ни­те нас­т­ро­е­ния сре­щу слад­ки­те из­де­лия и на­пит­ки и нез­д­ра­вос­лов­ни­те хра­ни, ко­и­то при­тис­кат ком­па­нии ка­то PepsiCo. Ну­йи из­би­ра да на­со­чи ком­па­ни­я­та към поз­д­ра­вос­лов­ни­те про­дук- > 56

ти, ка­то ку­пу­ва и дру­ги про­из­во­ди­те­ли ка­то Naked Juice и Sabra (ко­я­то пра­ви ху­мус), нав­ли­за все по-ак­тив­но в бу­ти­ли­ра­на­та во­да и со­ко­ве.

Ст­ра­ти­ги­я­та й включ­ва три ос­нов­ни ка­те­го­рии: „fun for you“(„за­бав­ни за теб“- чип­со­ве и обик­но­ве­ни га­зи­ра­ни на­пит­ки, „better for you“(„по­доб­ри за теб“на­пит­ки и хра­ни с по-нис­ко съ­дър­жа­ние на за­хар и маз­ни­ни), и „good for you“(„доб­ри за теб“мюс­ли и др.). Тя уве­ли­ча­ва раз­хо­ди­те за пос­лед­ни­те две гру­пи, и про­веж­да ре­ди­ца кам­па­нии за здра­вос­лов­но хра­не­не с цел да нап­ра­ви PepsiCo по-от­го­вор­на кор­по­ра­тив­на ор­га­ни­за­ция.

За из­пъл­ни­тел­ния ди­рек­тор пре­об­ра­зя­ва­не­то изис­к­ва то­тал­но прес­т­рук­ту­ри­ра­не на „ино­ва­ци­и­те, мар­ке­тин­га и бю­дже­ти­те“в ком­па­ни­я­та и ця­лос­т­на про­мя­на на кор­по­ра­тив­на­та кул­ту­ра.

„Пот­ре­би­тел­с­ки­те на­ви­ци в хра­ни­те и на­пит­ки­те се про­ме­нят по-бър­зо от дру­ги ка­те­го­рии. Наб­лю­да­вах­ме ряз­ко пре­на­соч­ва­не на пред­по­чи­та­ни­я­та на ця­ло­то об­щес­т­во към дру­ги про­дук­ти.

И си ка­зах­ме: то­ва е стра­хот­на въз­мож­ност да про­ме­ним пор­т­фо­ли­о­то си и да бъ­дем там, къ­де­то е кли­ен­тът. Но не съм тол­ко­ва глу­па­ва, че да ис­кам та­зи про­мя­на да ста­не за ден. Та­ка че ця­ла­та про­мя­на в кул­ту­ра­та ни от­не вре­ме.

И оче­вид­но през це­лия про­цес ин­вес­ти­то­ри­те бя­ха не­тър­пе­ли­ви“, каз­ва Ну­йи в ин­тер­вю за под­каст плат­фор­ма­та Freak­о­nomics.

В съ­що­то вре­ме има и ог-

ром­ни съм­не­ния към стра­те­ги­я­та от кри­ти­ци на уп­рав­ле­ни­е­то й, ко­и­то не же­ла­ят да пра­вят про­ме­ни в пе­че­лив­шия мо­дел на ком­па­ни­я­та. „Тряб­ва­ше да се обър­на лич­но към слу­жи­те­ли­те. Ка­зах им: виж­те, соб­с­т­ве­ни­те ви на­ви­ци се про­ме­нят, за­що очак­ва­те да е раз­лич­но при ос­та­на­ли­те пот­ре­би­те­ли“, уточ­ня­ва тя.

Но­ва­та кул­ту­ра в ком­па­ни­я­та се оказ­ва ус­пех и во­ди със се­бе си уве­ли­че­ние на при­хо­ди­те и пе­чал­ба­та - при 12-го­диш­но­то й уп­рав­ле­ние обо­ро­тът на PepsiCo на­рас­на с 80% до 63.5 мл­рд. до­ла­ра, а ак­ци­и­те пос­къп­на­ха със 78%.

Сти­лът на Ну­йи включ­ва и мик­ро­ме­ни­дж­мънт. Тя чес­то сни­ма ети­ке­ти­те и опа­ков­ки­те на про­дук­ти­те и мяс­то­то им в ма­га­зи­ни­те и пра­ща ди­рек­т­на об­рат­на връз­ка на ди­зай­нер­с­кия или мар­ке­тинг от­де­ла. „Тряб­ва да гле­да­ме це­лия път на про­дук­та до раф­та в ма­га­зи­ни­те, а за­що не и до до­ма на пот­ре­би­те­ля - точ­на ли е опа­ков­ка­та и вли­за ли в хла­дил­ни­ка“, каз­ва тя в ин­тер­вю­то за Freak­о­nomics. „Аз не съм са­мо CEO, а и кли­ент“, до­пъл­ва ме­ни­джъ­рът.

За Ну­йи про­из­хо­дът и кул­ту­ра­та й съ­що под­по­ма­гат ня­кои ме­ни­джър­с­ки решения.

Мал­ко след ка­то ог­ла­вя­ва ком­па­ни­я­та, по­се­ща­ва Ин­дия, къ­де­то раз­лич­ни гос­ти в до­ма й поз­д­ра­вя­ват май­ка й за ус­пе­ха.

Тя раз­би­ра, че ро­ди­те­ли­те на доб­ри­те слу­жи­те­ли ряд­ко по­лу­ча­ват нуж­но­то ува­же­ние.

Ето за­що пи­ше лич­но над 400 пис­ма до май­ки­те й ба­щи­те на вис­ши­те ме­ни­джъ­ри в ком­па­ни­я­та, в ко­и­то опис­ва кол­ко е бла­го­дар­на как са ги въз­пи­та­ли. Об­рат­на­та връз­ка и от слу­ги­те­ли­те, и от ро­ди­те­ли­те е из­к­лю­чи­тел­но по­ло­жи­тел­на, а иде­я­та се прев­ръ­ща в тра­ди­ция. Це­на­та

Съ­щев­ре­мен­но са­ма­та тя приз­на­ва, че ус­пе­хът й има оп­ре­де­ле­на це­на. „Да, имам всич­ко. Щас­т­ли­ва съм да имам прек­ра­сен съп­руг, две стра­хот­ни де­ца и зад­руж­но се­мейс­т­во, прек­рас­на ра­бо­та и екип. Но, за да стиг­на до­тук бя­ха нуж­ни мно­го ком­п­ро­ми­си и не­вин­ни жер­т­ви“, каз­ва Ну­йи в ин­тер­вю за сп. Fortune. Тя до­пъл­ва, че чес­то е „жи­вя­ла“в PepsiCo и гру­па­та ви­на­ги е би­ла на пър­во мяс­то пред се­мейс­т­во­то й.

И до­ри в от­но­ше­ни­я­та с най­лю­би­ми­те й хо­ра се за­бе­ляз­ва кон­ку­рен­т­ни­ят й ха­рак­тер.

„Ко­га­то дъ­ще­ря ми бе­ше в ка­то­ли­чес­ко учи­ли­ще, вся­ка сря­да май­ки­те се съ­би­ра­ха за сут­реш­но ка­фе с пре­по­да­ва­те­ли­те. Пред­с­та­ве­те си коя ра­бо­те­ща же­на има вре­ме за по­доб­ни не­ща. Та­ка че про­пус­ках по­ве­че­то от те­зи съ­би­ра­ния и дъ­ще­ря ми се при­би­ра­ше и ми каз­ва­ше кои май­ки са би­ли. Уми­рах от ви­на.

Но от­к­рих ре­ше­ние - обаж­дах се в учи­ли­ще­то и пи­тах кой е при­със­т­вал на сре­ща­та. И се ока­за, че и дру­ги не са ус­пя­ва­ли.

Ето за­що ка­зах на дъ­ще­ря ми - не съм един­с­т­ве­на­та ло­ша май­ка“, приз­на­ва до­се­гаш­ни­ят из­пъл­ни­те­лен ди­рек­тор на PepsiCo.

Те­зи й виж­да­ния се раз­ли­ча­ват ко­рен­но от раз­би­ра­ни­я­та на соб­с­т­ве­на­та й май­ка.

Ну­йи чес­то раз­каз­ва за де­ня, в кой­то ста­ва пре­зи­дент на PepsiCo. Връ­ща се у до­ма, за да спо­де­ли доб­ра­та но­ви­на, но пър­во­то не­що, ко­е­то май­ка й каз­ва, е: всич­ко мо­же да по­ча­ка, за­що­то ня­ма мля­ко. Тя из­ли­за и ку­пу­ва, и ко­га­то се връ­ща, каз­ва ядо­са­но: „Меж­дув­п­ро­чем, ста­нах пре­зи­дент на PepsiCo”. Май­ка й от­го­ва­ря: там мо­же и да си пре­зи­дент, но тук си са­мо дъ­ще­ря, съп­ру­га и май­ка.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.