Опас­на­та иг­ра на Ита­лия

Capital - - K1 -

По­пу­лис­т­ко­то пра­ви­тел­с­т­во при­о­ри­ти­зи­ра пуб­лич­ни­те раз­хо­ди, ко­е­то вди­га бю­джет­ния де­фи­цит и во­ди до сб­лъ­сък с ЕС

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.