P Ма­ри­не­ла Ара­ба­джи­е­ва опит­ва да прев­зе­ме ком­па­ни­я­та “Бо­ни обо­рот” >

След смърт­та на соб­с­т­ве­ни­ка на най-го­ле­мия ме­соп­ре­ра­бот­ва­тел в стра­на­та - “Бо­ни хол­динг”, за­поч­ват съ­деб­ни де­ла меж­ду нас­лед­ни­ци­те му. Ос­вен съп­ру­га­та и две­те де­ца на Бо­рис­лав Ни­ко­лов се оказ­ва, че той е имал още три дъ­ще­ри от дру­га връз­ка и май­ка им пре

Capital - - #40 - ав­тор Ни­ко­лай Сто­я­нов | nikolay.stoyanov@capital.bg

СС­лед ка­то пре­ди ме­сец Вет­ко и Ма­ри­не­ла Ара­ба­джи­е­ви се сб­лъс­ка­ха чел­но с бъл­гар­с­ко­то пра­во­раз­да­ва­не, се из­пи­са дос­та за кор­по­ра­тив­ни­те вла­де­ния на се­мейс­т­во­то.

Ме­ди­и­те при­пом­ни­ха мно­го от биз­нес кон­так­ти­те им още от 90-те, прос­ле­ди­ха зав­зе­ма­не­то на по­зи­ции в за­хар­ния бранш в схват­ка с “Мул­тиг­руп” и най­ве­че об­ри­су­ва­ха въз­хо­да на хо­те­ли­ер­с­ка­та им­пе­рия.

За раз­ли­ка от доб­ре из­ту­па­ни­те ар­хи­ви из­вън ра­да­ра ос­та­на най-но­ва­та им ед­ра при­до­бив­ка - ве­ро­ят­но за­що­то все още не е съв­сем офи­ци­а­ли­зи­ра­на и из­чис­те­на. Тя оба­че е ви­ди­ма от до­ку­мен­ти в съ­деб­ни­те и кор­по­ра­тив­ни­те ре­гис­т­ри - Ма­ри­не­ла Ара­ба­джи­е­ва чрез сво­е­то дру­жес­т­во “М.А.” ЕООД пре­тен­ди­ра, че дър­жи со­ли­ден дял в ед­на от най-го­ле­ми­те хра­ни­тел­но-вку­со­ви ком­па­нии в стра­на­та и до­ри е нап­ра­ви­ла опит да ов­ла­дее и кон­т­ро­ла в нея. Ста­ва въп­рос за ме­соп­ре­ра­бот­ва­те­ля “Бо­ни хол­динг”, кой­то е ли­дер в про­из­вод­с­т­во­то на свин­с­ко ме­со и кол­ба­си с бли­зо 200 млн. лв. кон­со­ли­ди­ран обо­рот за 2017 г.

А по­хо­дът на Ара­ба­джи­е­ви към “Бо­ни” сам по се­бе си на­по­до­бя­ва ро­ман, ка­то ми­на­ва през ав­то­мо­бил­на ка­тас­т­ро­фа, из­вън­б­рач­на връз­ка, ос­пор­ва­но наследство и фал­ши­фи­ци­ра­ни до­ку­мен­ти.

Мес­ни­ят ги­гант

“Бо­ни хол­динг” е из­г­ра­ден от лов­чан­ли­я­та Бо­рис­лав Ни­ко­лов, кой­то във вто­ра­та по­ло­ви­на на 90-те при­ва­ти­зи­ра ня­кол­ко ме­со­ком­би­на­та - Ве­лин­г­рад, Пра­вец, Ло­веч, Кар­ло­во, Ру­се. През 2000 г. гру­па­та за­поч­ва да ин­вес­ти­ра и в соб­с­т­ве­но сви­неп­ро­из­вод­с­т­во с цел да си оси­гу­ри нуж­ни­те су­ро­ви­ни.

При­до­би­ти са „Хиб­ри­ден цен­тър по сви­не­въд­с­т­во“в Шу­мен и мно­жес­т­во сви­не­ком­п­лек­си в Се­ве­ро­из­точ­на и Юго­из­точ­на Бъл­га­рия.

През 2008 г. е оси­гу­ре­но и фи­нан­си­ра­не от ЕБВР и ка­то ми­но­ри­та­рен пар­т­ньор вли­за дат­с­ка­та ком­па­ния, дос­тав­чик на су­ро­ви­ни за ме­соп­ре­ра­бот­ва­тел­на­та ин­дус­т­рия - BHJ.

Пос­лед­на­та доп­ри­на­ся през го­ди­ни­те за "Бо­ни" с ек­с­пер­ти­за при от­г­леж­да­не­то на спе­ци­ал­ни по­ро­ди пра­се­та, а съ­що та­ка и с обо­рот­но фи­нан­си­ра­не. Тя е соб­с­т­ве­ник на от­де­лен клас ак­ции, ко­и­то й да­ват пра­во при по­ис­к­ва­не от ней­на стра­на да бъ­дат из­ку­пе­ни от бъл­гар­с­кия й пар­т­ньор. Та­ка с бър­зи крач­ки ком­па­ни­я­та се прев­ръ­ща в най­го­ле­мия про­из­во­ди­тел в сек­то­ра, при то­ва с пре­дим­с­т­во­то да има из­г­ра­ден ця­лос­тен зат­во­рен ци­къл от от­г­леж­да­не до пре­ра­бо­те­ни про­дук­ти. През 2012 г. про­даж­би­те на гру­па­та, в ко­я­то ра­бо­тят над 1300 ду­ши, над­х­вър­лят 150 млн. лв., а към 2017 г. ве­че са поч­ти 200 млн. лв. За пос­лед­на­та го­ди­на пе­чал­ба­та е 17.7 млн. лв., а об­що за пос­лед­ни­те пет го­ди­ни - 70 млн. лв. Ос­нов­на­та дей­ност е със­ре­до­то­че­на в ме­со­ком­би­на­ти­те в Ло­веч и Кар­ло­во, как­то и в то­зи в Ру­се, през кой­то се осъ­щес­т­вя­ва вно­сът за нуж­ди­те на гру­па­та.

Кор­по­ра­тив­на­та при­каз­ка оба­че е пос­та­ве­на на кар­та през 2014 г. Мал­ко след пет­де­се­тия си рож­ден ден Бо­рис­лав Ни­ко­лов за­ги­ва в ка­тас­т­ро­фа на ма­гис­т­ра­ла “Тра­кия”. И тъй ка­то до­се­га той е бил не прос­то соб­с­т­ве­ник, но и дви­га­тел на всич­ко във фир­ма­та, лип­са­та му ес­тес­т­ве­но ос­та­вя чув­с­т­ви­те­лен ва­ку­ум. В след­ва­щи­те ме­се­ци мяс­то­то му ка­то из­пъл­ни­те­лен ди­рек­тор на “Бо­ни хол­динг” и в уп­ра­ва­та на мно­го от дъ­щер­ни­те му дру- жес­т­ва за­е­ма си­нът му Ге­ор­ги, кой­то по то­ва вре­ме е ед­ва на 21 го­ди­ни. Ка­то про­ку­рист е наз­на­чен Цве­тан Или­ев, кой­то през 90-те е ра­бо­тил в “Бо­ни”, а след то­ва има дъл­го­го­ди­шен опит в мул­ти­на­ци­о­нал­ния кон­г­ло­ме­рат Bunge, вк­лю­чи­тел­но ка­то из­пъл­ни­те­лен ди­рек­тор на про­из­во­ди­те­ля на олио “Ка­ли­ак­ра”.

Нас­лед­с­т­во­то на Ае­на

Смърт­та на Ни­ко­лов оба­че но­си още един шок за ком­па­ни­я­та. Оказ­ва се, че ос­вен очак­ва­ни­те нас­лед­ни­ци - съп­ру­га­та

му Юли­я­на и две­те де­ца от бра­ка им (Ге­ор­ги и по-го­ля­ма­та му сес­т­ра Бо­ря­на), има и дру­ги. Изглежда, в пос­лед­ни­те си го­ди­ни Бо­рис­лав Ни­ко­лов е имал из­вън­б­рач­на връз­ка, ка­то през 2011 му се раж­да де­те - Бо­рис­ла­ва, а три ме­се­ца пре­ди смърт­та му през 2014 г. се сдо­би­ва и с близ­на­ци - Пре­си­я­на и Би­ля­на.

Та­ка ре­ал­но се оказ­ва, че нас­лед­с­т­во­то на ме­соп­ро­из­во­ди­те­ля вмес­то на три тряб­ва да се де­ли на шест. И още през сеп­тем­в­ри 2014 г. май­ка­та на три­те де­ца - Ае­на Дра­го­ва, за­поч­ва да во­ди съ­деб­ни бит­ки с офи­ци­ал­но­то се­мейс­т­во на Ни­ко­лов. Тя твър­ди, че още на 22 май - сед­ми­ца след смърт­та на ба­ща­та, е по­ис­ка­ла де­ца­та да бъ­дат впи­са­ни ка­то нас­лед­ни­ци, но вмес­то то­ва в ак­ци­о­нер­на­та кни­га са за­пи­са­ни ка­то соб­с­т­ве­ни­ци на по 1/6 иде­ал­на част от нас­лед­с­т­во­то му. Та­ка тя ня­ма въз­мож­ност да уп­раж­ни гла­со­ве­те им. Ней­ни­те опи­ти на ба­за на то­ва да се от­ме­нят ре­ше­ни­я­та на об­що­то съб­ра­ние от юли, с ко­и­то е наз­на­чен Ге­ор­ги Ни­ко­лов за из­пъл­ни­те­лен ди­рек­тор, са от­х­вър­ле­ни от съ­да и ком­па­ни­я­та ос­та­ва под кон­т­ро­ла на Ни­ко­ло­ви. За смет­ка на то­ва оба­че Дра­го­ва бло­ки­ра поч­ти всич­ки но­ви впис­ва­ния (как­то и те­зи на дъ­щер­ни­те му дру­жес­т­ва) от­тук на­та­тък, ко­и­то в го­ля­ма­та си част са ру­тин­ни - при­е­ма­не на го­диш­ни от­че­ти и т.н. По ин­фор­ма­ция на “Ка­пи­тал” още през 2014 г. тя е по­лу­чи­ла офер­та да бъ­де из­ку­пен де­лът на де­ца­та й от се­мейс­т­во­то на Ни­ко­лов, но тя е от­х­вър­ле­на.

По по­не ед­но от де­ла­та е пос­та­но­ве­но ка­то до­ка­за­но, че де­ца­та й са нас­лед­ни­ци и “Бо­ни хол­динг” е за­дъл­же­но да ги впи­ше ка­то та­ки­ва в ак­ци­о­нер­на­та кни­га. По дру­ги оба­че съ­дът ре­ша­ва, че нас­лед­с­т­во­то на по­и­мен­ни­те ак­ции не мо­же да се раз­де­ли та­ка и тряб­ва да ос­та­не ка­то об­ща соб­с­т­ве­ност и шес­ти­ма­та тряб­ва да пос­тиг­нат съг­ла­сие. Та­ка или ина­че Дра­го­ва (ка­то за­ко­нен пред­с­та­ви­тел) кон­т­ро­ли­ра об­що мал­ко над 44% в хол­дин­га - по­ло­ви­на­та от де­ла, при­те­жа­ван от Бо­рис­лав Ни­ко­лов

при­жи­ве. То­ва оба­че не й

Ад­во­ка­ти­те на съп­ру­га­та на по­кой­ния Бо­рис­лав Ни­ко­лов твър­дят, че през 2017 г. май­ка­та на дру­ги­те му де­ца Ае­на Дра­го­ва е опи­та­ла да прев­зе­ме хол­дин­га чрез фал­ши­во пъл­но­мощ­но.

да­ва въз­мож­ност за конт

рол над ком­па­ни­я­та - дру­га­та по­ло­ви­на оти­ва за съп­ру­га­та му и де­ца­та от бра­ка им. Са­ма­та Юли­а­на Ни­ко­ло­ва е ак­ци­о­нер от­п­ре­ди то­ва с 6.42%, та­ка че су­мар­но се­мейс­т­во­то й все пак ос­та­ва с мал­ко над 50% дял.

Опит за зав­ла­дя­ва­не

Въп­ре­ки то­ва Ае­на Дра­го­ва яв­но има ам­би­ции и кон­так­ти да опи­та да ов­ла­дее ме­соп­ре­ра­бот­ва­тел­ния хол­динг. То­ва ста­ва през май 2017 г., ко­га­то за пръв път в ис­то­ри­я­та се по­я­вя­ват се­мейс­т­во Ара­ба­джи­е­ви. То­га­ва за сви­ка­но­то об­що съб­ра­ние на ак­ци­о­не­ри­те за 15 юни Ае­на Дра­го­ва опит­ва да вка­ра до­пъл­ни­тел­на точ­ка, спо­ред ко­я­то съ­ве­тът на ди­рек­то­ри­те се ос­во­бож­да­ва и вмес­то не­го се наз­на­ча­ват са­ма­та тя, Ма­ри­не­ла Ара­ба­джи­е­ва и си­нът й Въл­чо (кой­то бе­ше арес­ту­ван при ак­ци­я­та пре­ди ме­сец). За­яв­ле­ни­е­то е по­да­де­но по ин­тер­нет от адв. Ги­на Гро­ше­ва

Дни по-късно, до­пъл­ни­тел­но чрез друг ад­во­кат - Ге­ор­ги Мла­де­нов, е за­я­ве­но и “пъл­но­мощ­но”, спо­ред ко­е­то Дра­го­ва е упъл­но­мо­ще­на от всич­ки­те шес­ти­ма нас­лед­ни­ци да ги пред­с­тав­ля­ва. Още на съ­щия ден ад­во­ка­тът на Юли­а­на Ни­ко­ло­ва на свой ред вна­ся обяс­ни­тел­на бе­леж­ка до длъж­нос­т­ни­те ли­ца по впис­ва­ни­я­та, че то­зи до­ку­мент е с не­вяр­но съ­дър­жа­ние, тъй ка­то по­не част от под­пи­си­те не са по­ло­же­ни от ли­ца­та, со­че­ни за ав­то­ри. Са­мо­то пъл­но­мощ­но ня­ма и но­та­ри­ал­на за­вер­ка, има и дру­ги до­ку­мен­тал­ни про­пус­ки и за­то­ва точ­ка­та та­ка и не е вклю­че­на в днев­ния ред. За ка­зу­са с евен­ту­ал­но­то фал­ши­во пъл­но­мощ­но е се­зи­ра­на и про­ку­ра­ту­ра­та и се е во­де­ло след­с­т­вие, ко­е­то не е яс­но на ка­къв етап е.

От­къ­де и как се поз­на­ват Ма­ри­не­ла Ара­ба­джи­е­ва с ро­де­на­та през 1979 г. Ае­на Дра­го­ва съ­що не е яс­но. Спо­ред из­точ­ник на “Ка­пи­тал” ста­ва въп­рос за дъл­го­го­диш­но при­я­тел­с­т­во, ка­то до­ри в мо­мен­та при от­със­т­ви­е­то на хо­те­ли­е­ри­те пос­лед­на­та дви­жи опе­ра­тив­но част от де­ла­та им. По-ран­ни офи­ци­ал­ни връз­ки от 2016 г. оба­че не се от­к­ри­ват, ка­то са­ма­та Дра­го­ва е има­ла са­мо ком­па­ния за тър­го­вия с коз­ме­ти­ка със скром­ни обо­ро­ти. Име­то й от пре­ди то­ва се свър­з­ва с де­ло от 2008 г., ко­га­то още ка­то сту­ден­т­ка от НБУ осъж­да бив­шия де­пу­тат Хрис­то Мар­ков за то­ва, че е тряб­ва­ло да “уре­ди” прех­вър­ля­не на брат й Да­ян от Вар­нен­с­кия сво­бо­ден уни­вер­си­тет във ВИАС, за ко­е­то тя пла­ти­ла 4000 лв.

Лю­бо­пит­на връз­ка се поя- вя­ва от Имот­ния ре­гис­тър. Спо­ред дан­ни­те в не­го през 2011 г., ме­сец пре­ди да се ро­ди пър­ва­та й дъ­ще­ря, Ае­на Дра­го­ва ку­пу­ва апар­та­мент от 152 кв.м на сто­лич­ния бул. „Ви­то­ша“, до Юж­ния парк, за 200 хил. лв., по­со­че­ни ка­то ма­те­ри­а­лен ин­те­рес по впис­ва­не­то. В края на 2016 г. тя про­да­ва жи­ли­ще­то на Ма­ри­не­ла Ара­ба­джи­е­ва за 586 749 лв., или точ­но 300 хил. ев­ро.

След съ­би­ти­я­та от май 2017 г. се по­я­вя­ват още преп­ли­та­ния меж­ду Дра­го­ва и Ара­ба­джи­е­ви. От юли 2017 г. тя ста­ва уп­ра­ви­тел и соб­с­т­ве­ник на фир­ма без дей­ност от ор­би­та­та на хо­те­ли­е­ри­те - “Джоб ре­порт”. Дру­жес­т­во­то е ре­гис­т­ри­ра­но на ад­рес на Ара­ба­джи­е­ви и е ос­но­ва­но от Ос­ман Наз­ли­ев, кой­то през го­ди­ни­те е в уп­ра­ва­та на ня­кол­ко ком­па­нии от гру­па­та “Вик­то­рия”. През май 2018 г. Дра­го­ва прех­вър­ля ком­па­ни­я­та на жур­на­лис­та, из­да­ващ жъл­тия сайт Big5.com, Ва­сил Пе­тев.

“Ка­пи­тал” не ус­пя да по­лу­чи офи­ци­а­лен ко­мен­тар от “Бо­ни”.

Вес­т­ни­кът ус­пя да се свър­же с Дра­го­ва на мо­би­лен те­ле­фон и да пре­да­де за как­во я тър­си, но тя ка­за, че в то­зи мо­мент е за­е­та и не мо­же да го­во­ри. На след­ва­щия ден на съ­щия но­мер от­го­ва­ря­ше мъж­ки глас, кой­то обя­ви, че тя не от­го­ва­ря на то­зи но­мер. “Те­ле­фо­нът е слу­же­бен. Раз­да­ва се от HR-ите”, ка­за той и по­яс­ни че не мо­же да пре­да­де съ­об­ще­ние за нея, за­що­то ряд­ко я виж­да. Спо­ред из­точ­ни­ци близ­ки до Дра­го­ва при­чи­на­та за бло­ки­ра­не­то на впис­ва­ни­я­та е, че де­ца­та не са впи­са­ни в кни­га­та на ак­ци­о­не­ри­те и тех­ни пред­с­та­ви­те­ли не са до­пус­ка­ни до об­щи­те съб­ра­ния..

И офи­ци­ал­но: Ма­ри­не­ла

Апе­ти­тът на Ара­ба­джи­е­ви към мес­на­та ком­па­ния ста­ва офи­ци­а­лен в на­ча­ло­то на 2018 г. От съ­деб­ни­те до­ку­мен­ти се виж­да, че на 4 яну­а­ри Ае­на Дра­го­ва е про­да­ла на ед­но­лич­но­то дру­жес­т­во на Ма­ри­не­ла Ара­ба­джи­е­ва “М.А.” пра­ва­та вър­ху нас­лед­с­т­во­то на три­те си де­ца. Та­ка ре­ше­ни­я­та за об­що­то съб­ра­ние от та­зи го­ди­на пак са бло­ки­ра­ни, но ве­че по ис­ка­не на но­вия соб­с­т­ве­ник, кой­то ве­че има ня­кол­ко за­ве­де­ни ис­ка в Со­фийс­кия град­с­ки съд и яв­но е бил го­тов да под­но­ви бит­ка­та за кон­т­ро­ла над “Бо­ни”.

До­го­во­рът не е пуб­лич­но на­ли­чен, но спо­ред ин­фор­ма­ция на “Ка­пи­тал” в не­го це­на­та е в пъ­ти под пред­ло­же­ни­е­то от 2014 г. към Дра­го­ва. А съ­що та­ка и спо­ред не­го ня­ма не­за­бав­но пла­ща­не, ка­то то е об­вър­за­но с дру­ги ус­ло­вия, ка­то нап­ри­мер в “Бо­ни” и в дъ­щер­ни­те му дру­жес­т­ва да вле­зе пред­с­та­ви­тел на Ара­ба­джи­е­ва - не­що, ко­е­то пред­вид ак­ци­о­нер­на­та струк­ту­ра на хол­дин­га труд­но мо­же да се слу­чи.

Се­га със съ­деб­ни­те не­во­ли на хо­те­ли­ер­с­ка­та фа­ми­лия всич­ко то­ва ос­та­ва под още по-го­лям въп­рос. По ис­ка­не на спе­ци­а­ли­зи­ра­на­та про­ку­ра­ту­ра са за­по­ри­ра­ни дя­ло­ве­те на Ма­ри­не­ла Ара­ба­джи­е­ва в пет дру­жес­т­ва.

То­ва не са ком­па­ни­и­те с хо­те­ли, при ко­и­то соб­с­т­ве­ност­та не е пря­ко на се­мейс­т­во­то, а фор­мал­но е на оф­шор­ни ком­па­нии, но пък в спи­съ­ка вли­за и въп­рос­но­то “М.А.”. Ос­вен то­ва от офи­ци­ал­но­то съ­об­ще­ние на ин­с­ти­ту­ци­я­та ста­ва яс­но, че са за­по­ри­ра­ни и 12 бан­ко­ви смет­ки на се­мейс­т­во­то, но не ста­ва яс­но да­ли има пред­п­ри­е­ти дейс­т­вия и спря­мо смет­ки на дру­жес­т­ва. Ако то­ва е та­ка, въз­мож­нос­ти­те на Ара­ба­джи­е­ви да пред­п­ри­е­мат но­ви дейс­т­вия спря­мо “Бо­ни хол­динг” ще бъ­дат сил­но ог­ра­ни­че­ни по­не за из­вес­т­но вре­ме.

Ос­вен нас­лед­с­т­во­то на де­ца­та си Ае­на Дра­го­ва е про­да­ла на Ма­ри­не­ла Ара­ба­джи­е­ва и апар­та­мент до Юж­ния парк в Со­фия за 300 хил. ев­ро.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.