P Илън Мъск ве­че ня­ма да ръ­ко­во­ди ди­рек­т­но Tesla, но ще за­па­зи се­ри­о­зен кон­т­рол над ком­па­ни­я­та >

Спо­ра­зу­ме­ни­е­то на Tesla и Илън Мъск със SEC за ед­ва 40 млн. до­ла­ра гло­ба е по-ле­ко от всич­ки очак­ва­ния, но мо­же да до­ве­де до по­ло­жи­тел­ни про­ме­ни в ком­па­ни­я­та. Ма­кар пред­п­ри­е­ма­чът да гу­би пос­та на пред­се­да­тел на бор­да, той ос­та­ва най-вли­я­тел­ни­ят чо­век в к

Capital - - #40 - ав­тор Кон­с­тан­тин Ни­ко­лов | konstantin.nikolov@capital.bg

ПП­рез пос­лед­ни­те над три­де­сет го­ди­ни в кор­по­ра­тив­ния свят пос­те­пен­но се на­ло­жи поч­ти не­за­о­би­ко­лим за­кон: глав­ни­те из­пъл­ни­тел­ни ди­рек­то­ри тряб­ва да са ка­то рок звез­ди. Лий Яко­ка в Chrysler, Джак Уелч в GE и Стив Джобс в Apple про­ме­ни­ха изос­но­ви ком­па­ни­и­те си не са­мо с биз­нес уме­ния, а и с ха­риз­ма, ко­я­то им оси­гу­ри кул­тов ста­тус сред пот­ре­би­те­ли и ана­ли­за­то­ри.

По­ве­че­то от те­зи ме­ни­джъ­ри са сред ви­зи­о­не­ри­те на на­ше­то съв­ре­мие, но и хо­ра с ог­ром­но его. Ко­е­то в не­мал­ко слу­чаи мо­же да се от­ра­зи не­га­тив­но и на фир­ми­те им.

До­каз­ва го и „най-ха­риз­ма­тич­ни­ят“ме­ни­джър на то­ва де­се­ти­ле­тие Илън Мъск, съз­дал ком­па­нии - сим­во­ли на бъ­де­ще­то, ка­то Tesla и SpaceX. През та­зи го­ди­на той се за­бър­ка в ня­кол­ко са­мо­ръч­но при­чи­не­ни скан­да­ла, ко­и­то не са­мо нав­ре­ди­ха на по­зи­ци­и­те му на кор­по­ра­тив­на ико­на, но до­ри пос­та­ви­ха под съм­не­ние бъ­де­ще­то на Tesla.

Дейс­т­ви­я­та му пре­диз­ви­ка­ха бър­за про­вер­ка от аме­ри­кан­с­ка­та Ко­ми­сия за цен­ни кни­жа и фон­до­ви бор­си (SEC), а в

края на ми­на­ла­та сед­ми­ца и гло­ба от 40 млн. до­ла­ра за не­го и ав­то­мо­бил­ния про­из­во­ди­тел. Ко­е­то мо­же да се ока­же най-доб­ра­та но­ви­на за Tesla от пос­лед­ни­те ме­се­ци, и то не са­мо за­що­то ог­ра­ни­ча­ва по­тен­ци­ал­ни­те ще­ти до ми­ни­мум.

Как­во­то сам си нап­ра­виш...

През ав­густ Мъск из­пол­з­ва про­фи­ла си в Twitter, за да обя­ви, че об­мис­ля да сва­ли Tesla от бор­са­та на це­на от 420 до­ла­ра

на ак­ция, или поч­ти 17% над то­га­ваш­на­та им стой­ност.

Из­пъл­ни­тел­ни­ят ди­рек­тор на Tesla обя­ви, че има оси­гу­ре­но фи­нан­си­ра­не за из­ку­пу­ва­не­то, как­то и под­к­ре­па­та на ак­ци­о­не­ри­те. Впос­лед­с­т­вие се ока­за, че це­на­та не е ис­тин­с­ка, а е из­пол­з­ван от ка­на­бис кул­ту­ра­та на­мек към то­га­ваш­на­та му при­я­тел­ка - пе­ви­ца­та Граймс, с кой­то ис­ка да я впе­чат­ли. „Си­гур­на­та“ка­пи­та­ло­ва ин­жек­ция (от са­у­дит­с­кия дър­жа­вен ин­вес­ти­ци­о­нен фонд) съ­що из­ле­зе пре­си­ле­на

ус­т­на уго­вор­ка.

То­зи пост оба­че бе­ше са­мо кул­ми­на­ци­я­та на кас­ка­да от пуб­лич­ни га­фо­ве през та­зи го­ди­на, ко­и­то се­ри­оз­но при­тес­ни­ха ин­вес­ти­то­ри­те в Tesla за пси­хи­чес­ка­та ус­той­чи­вост на Мъск под ог­ром­но­то нап­ре­же­ние на ра­бо­та­та му и упот­ре­ба­та на ме­ди­ка­мен­ти. Пре­ди вре­ме той на­ре­че (от­но­во в Twitter) пе­до­фил един от спа­си­те­ли­те на де­ца­та в тай­лан­д­с­ка­та пе­ще­ра, раз­к­ри­ти­ку­вал пред­ло­же­ни­я­та на Мъск за по­мощ, а в ин­тер­вю за New York Times маг­на­тът бе­ше опи­сан ка­то „чо­век, ре­ду­ващ смях със съл­зи“. За об­що­то впе­чат­ле­ние не по­мог­на и ра­ди­о­учас­тие, в ко­е­то той пу­ши ма­ри­ху­а­на. А през пос­лед­ни­те 18 ме­се­ца 30 вис­ши ме­ни­джъ­ри в Tesla са на­пус­на­ли ком­па­ни­я­та, и то в мо­мент, ко­га­то тя се опит­ва да ус­ко­ри про­из­вод­с­т­во­то. Ус­ло­ви­я­та в за­во­да във Фри­монт, Ка­ли­фор­ния, съ­що са кри­ти­ку­ва­ни от слу­жи­те­ли.

Пос­тът за де­лис­т­ва­не­то на Tesla хвър­ли бор­да на ди­рек­то­ри­те в па­ни­ка и прив­ле­че гне­ва на SEC за­ра­ди не­вер­ни и под­веж­да­щи твър­де­ния. Ко­ми­си­я­та об­ви­ни ми­ли­ар­де­ра в из­ма­ма и в опит за ма­ни­пу­ла­ция на ка­пи­та­ло­ви­те па­за­ри, ко­е­то до­ве­де до срив с 14% на ак­ци­и­те на Tesla (виж гра­фи­ка­та). Раз­с­лед­ва­не­то мо­же­ше да до­ве­де и до заб­ра­на на Мъск да за­е­ма ръ­ко­вод­ни пос­то­ве в пуб­лич­на ком­па­ния, но в край­на смет­ка бор­со­ви­ят ре­гу­ла­тор ре­ши да сан­к­ци­о­ни­ра маг­на­та и Tesla с по 20 млн. до­ла­ра. Той бе­ше от­с­т­ра­нен ка­то пред­се­да­тел на бор­да за пе­ри­од от три го­ди­ни, но за­па­зи пос­та си на из­пъл­ни­те­лен ди­рек­тор, как­то и ос­та­на в над­зор­ния ор­ган ка­то ди­рек­тор. Ком­па­ни­я­та съ­що та­ка се съг­ла­си да сле­ди пуб­лич­ни-

те му ко­му­ни­ка­ции, как­то и бе при­ну­де­на да наз­на­чи два­ма не­за­ви­си­ми ди­рек­то­ри. Ка­то част от спо­ра­зу­ме­ни­е­то Мъск не е длъ­жен да приз­на­ва за из­вър­ше­но на­ру­ше­ние.

По­мощ­ни­кът SEC

Спо­ред наб­лю­да­те­ли Мъск и Tesla са из­бег­на­ли най-ло­шо­то.

За мно­зи­на съ­щес­т­ву­ва­не­то на ком­па­ни­я­та без ви­зи­о­не­ра й е не­въз­мож­но, и то в мо­мент, ко­га­то тя се опит­ва да се пре­вър­не в ма­сов ав­топ­ро­из­во­ди­тел. Асем­б­ли­ра­не­то на Model 3 се ус­ко­ря­ва (виж ка­ре­то), но в съ­що­то вре­ме ком­па­ни­я­та има ог­ром­ни дъл­го­ве, до­се­га ни­ко­га не е би­ла на пе­чал­ба и из­га­ря ке­ша си бър­зо.

За го­ля­ма част от ек­с­пер­ти­те най-по­ло­жи­тел­но­то в це­лия скан­дал са точ­ни­те дейс­т­вия на SEC - вмес­то да на­ла­га ог­ром­ни гло­би на про­из­во­ди­те­ля, ре­гу­ла­то­рът из­б­ра кон­к­рет­ни мер­ки, ко­и­то да му по­мог­нат. „Ця­ло­то спо­ра­зу­ме­ние има спе­ци­фич­на­та цел да ук­ре­пи кор­по­ра­тив­но­то уп­рав­ле­ние на Tesla и да за­щи­ти ин­вес­ти­то­ри­те“, обя­ви в изяв­ле­ние Сте­фа­ни Ава­ки­ян, ди­рек­тор на пра­во­раз­да­ва­тел­ния от­дел на SEC.

„Те­зи сан­к­ции мо­гат да пре­мах­нат ог­ром­ни сла­бос­ти в Tesla, ко­и­то от го­ди­ни дър­пат ком­па­ни­я­та на­зад. Бор­дът на ди­рек­то­ри­те на Tesla е сред най-сла­би­те от го­ле­ми­те пуб­лич­ни ком­па­нии - със­тои се от при­я­тел­че­та­та и ро­да­та на Мъск. Са­мо ня­кол­ко ди­рек­то­ри имат ле­ко по­до­бие на не­за­ви­си­мост“, за­я­ви в свой ко­мен­тар във Forbes Ан­то­ан Га­ра. Спо­ред не­го имен­но та­зи лип­са на кон­т­рол е да­ла въз­мож­ност на Мъск (с дял от 22% в про­из­во­ди­те­ля, чрез ко­и­то мо­же да на­ла­га ве­то на вся­как­ви решения) да да­ва не­из­пъл­ни­ми обе­ща­ния на ин­вес-

ти­то­ри и пот­ре­би­те­ли, да се ка­ра пуб­лич­но с ана­ли­за­то­ри и зна­ме­ни­тос­ти и да гу­би фо­кус за биз­не­са на Tesla. В бор­да са брат му Ким­бъл, ня­кои от най-ран­ни­те ин­вес­ти­то­ри в Tesla и един от най-доб­ри­те му при­я­те­ли - Джеймс Мър­док (си­нът на ме­дий­ни­ят маг­нат Ру­пърт Мър­док).

Наз­на­ча­ва­не­то на нов пред­се­да­тел на бор­да и два­ма не­за­ви­си­ми ди­рек­то­ри ще по­мог­не за стра­те­ги­чес­ко­то пла­ни­ра­не и пос­та­вя­не­то на пос­ти­жи­ми це­ли. Ка­то из­пъл­ни­те­лен ди­рек­тор Мъск ще про­дъл­жи да ръ­ко­во­ди все­кид­нев­ни­те опе­ра­ции в ком­па­ни­я­та, но и там има мяс­то

за про­ме­ни, осо­бе­но ка­то се има пред­вид, че в пос­лед­ни­те ме­се­ци той спе­ше в за­во­да, за да по­доб­ри про­из­вод­с­т­ве­ни­те про­це­си. От го­ди­на се го­во­ри за наз­на­ча­ва­не­то на опе­ра­ти­вен ди­рек­тор, кой­то да се спра­вя с част от за­да­чи­те на ми­ли­ар­де­ра. Пре­по­да­ва­те­лят в Yale School of Management Джеф­ри Со­нен­фелд смя­та, че е въз­мож­но и наз­на­ча­ва­не­то на вре­ме­нен CEO, кой­то да от­ме­ни Мъск. Той до­ри ди­рек­т­но пред­ла­га своя кан­ди­да­ту­ра - бив­ши­ят из­пъл­ни­те­лен ди­рек­тор на Ford Марк Фийл­дс, кой­то е ува­жа­ван в ин­дус­т­ри­я­та и е сред най-го­ле­ми­те под­дръж­ни­ци на но­ви­те тех­но­ло­гии ка­то ав­то­ном­ни­те ко­ли.

Ви­зи­о­нер без пе­чал­ба

„Мъск е Tesla и без не­го ком­па­ни­я­та е прост ав­топ­ро­из­во­ди­тел, кой­то го­ри кеш и има дъл­го­ве, ко­и­то ско­ро па­де­жи­рат“, смя­та ана­ли­за­то­рът Дей­вид Уис­тън от Morningstar. Но нуж­да­та от свеж фи­нан­сов ре­сурс е ви­ди­ма с Мъск или без Мъск. Tesla раз­по­ла­га с 2 мл­рд. до­ла­ра в брой за про­дъл­жа­ва­не на про­из­вод­с­т­во­то в близ­ки­те ме­се­ци и над 10 мл­рд. до­ла­ра дъл­го­ве. В пис­мо до слу­жи- те­ли­те след обя­вя­ва­не­то на гло­ба­та от SEC Мъск обя­ви, че ско­ро ком­па­ни­я­та за пръв път мо­же да е на пе­чал­ба, но не да­де по­ве­че под­роб­нос­ти.

В съ­що­то вре­ме не всич­ки наб­лю­да­те­ли спо­де­лят оп­ти­миз­ма за дейс­т­ви­я­та на SEC.

„Илън Мъск е счи­тан за без­раз­съ­ден и им­пул­си­вен ме­ни­джър и ще про­дъл­жи да бъ­де та­къв. То­ва е чо­век, за ко­го­то е труд­но да раз­ли­чи факт от из­мис­ли­ца, и има нуж­да от кон­т­ро­ла на въз­рас­тен“, ко­мен­ти­ра пред Financial Times Джон Ко­фи, пре­по­да­ва­тел в юри­ди­чес­кия фа­кул­тет на Columbia University.

Чар­лз Ели­сън, пре­по­да­ва­тел по кор­по­ра­тив­но уп­рав­ле­ние в University of Delaware, съ­що е из­не­на­дан, че SEC не са из­к­лю­чи­ли Мъск из­ця­ло от бор­да на ди­рек­то­ри­те. „Мъск по­каз­ва лип­са на как­во­то и да би­ло въз­дър­жа­ние и спо­соб­ност да приз­нае греш­ки­те си“, до­пъл­ва ек­с­пер­тът. Спо­ред не­го с де­ла си от 22% той та­ка или ина­че ще про­дъл­жи да има ве­то над важ­ни­те решения в ком­па­ни­я­та. Юри­ди­чес­ки­те проб­ле­ми пред Tesla и Мъск да­леч не са прик­лю­чи­ли. В мо­мен­та те­че раз­с­лед­ва­не и от аме­ри­кан­с­ко­то пра­во­съд­но ми­нис­тер­с­т­во на пос­то­ве­те му в Twitter. Въз­мож­но е и ин­вес­ти­то­ри да имат пре­тен­ции за пре­тър­пе­ни вре­ди от це­но­ви­те под­с­ко­ци вслед­с­т­вие на из­каз­ва­ни­я­та му.

До­ри най-ярос­т­ни­те кри­ти­ци на Мъск не се съм­ня­ват в пред­п­ри­е­ма­чес­ки­те му уме­ния и ви­зия. Но все­кид­нев­но­то уп­рав­ле­ние на пуб­лич­на ком­па­ния, ко­я­то ис­ка да ста­не ма­сов про­из­во­ди­тел на елек­т­ро­мо­би­ли, в ком­би­на­ция с дру­ги­те му про­ек­ти ка­то SpaceX и всич­ки­те му пуб­лич­ни изя­ви пра­вят за­да­ча­та му из­к­лю­чи­тел­но слож­на.

Q Въп­ре­ки „по­ни­же­ни­е­то“си Илън Мъск за­паз­ва дял от 22% в Tesla | Reuters

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.