> ПРОФИЛ

Capital - - Медиа И Реклама -

Ра­дж Ра­гу­на­тан е про­фе­сор по мар­ке­тинг в McCombs School of Business към University of Texas в Ос­тин. Той из­с­лед­ва вли­я­ни­е­то на ре­ше­ни­я­та, ко­и­то хо­ра­та взи­мат, вър­ху тях­но­то соб­с­т­ве­но щас­тие и удов­лет­во­ре­ност. Ав­тор е на кни­га­та “Ти си умен, ус­пе­шен, но да­ли си щас­т­лив?”, ко­я­то раз­г­леж­да щас­ти­е­то сред хо­ра с раз­но­об­раз­ни про­фе­сии и на раз­лич­ни ета­пи от жи­во­та им, тър­сей­ки въз­мож­ни за­ви­си­мос­ти. „Ка­пи­тал“раз­го­ва­ря с Ра­дж Ра­гу­на­тан за вли­я­ни­е­то на рек­ла­ми­те, пред­с­та­вя­щи иди­лич­ни ис­то­рии, вър­ху пот­ре­би­те­ли­те, има ли връз­ка меж­ду поз­на­ни­я­та и щас­ти­е­то и мо­же ли хо­ра­та да се на­у­чат са­ми да бъ­дат щас­т­ли­ви.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.