Q&A

Capital - - Мениджмънт & Кариери -

PepsiCo e най-го­ля­ма­та пуб­лич­на ком­па­ния с же­на из­пъл­ни­те­лен ди­рек­тор - но­си ли ня­как­ва от­го­вор­ност то­ва пос­ти­же­ние, ко­е­то не би има­ло зна­че­ние при мъ­же ди­рек­то­ри? >При из­пъл­ни­тел­ни ди­рек­то­ри же­ни ос­та­на­ли­те же­ни в ком­па­ни­я­та съ­що тър­сят ро­ле­ви мо­де­ли. Те ис­кат да раз­го­ва­рят с хо­ра, ко­и­то са стиг­на­ли до та­зи по­зи­ция или въ­об­ще до вис­ши­те ме­ни­джър­с­ки еше­ло­ни, за да на­у­чат как те­зи хо­ра ра­бо­тят в по­мъж­ки ус­ло­вия. Ко­га­то ста­не­те CEO и сте же­на, все­ки гле­да на вас по раз­ли­чен на­чин. Ня­кои твър­дят: „Ами един мъж не би ка­зал или нап­ра­вил то­ва“. Ня­ма ни­как­во съм­не­ние - оце­ня­ват ви по дру­ги стан­дар­ти. Всич­ко, ко­е­то каз­ва­те и пра­ви­те, се ана­ли­зи­ра по раз­ли­чен на­чин. На­дя­вам се с на­рас­т­ва­не на броя ни, ни­кой ве­че да не ни гле­да ка­то же­ни ди­рек­то­ри, а ка­то ли­де­ри на го­ле­ми пред­п­ри­я­тия. Ед­но ця­ло по­ко­ле­ние же­ни на вис­ши по­зи­ции се от­тег­ля, а на тях­но мяс­то не ид­ват дру­ги. За­що? >Ще от­не­ме из­вес­т­но вре­ме. На­е­ма­ме все по­ве­че хо­ра и ус­ко­ря­ва­ме раз­ви­ти­е­то им. Та­ка че смя­там, че в след­ва­щи­те пет до де­сет го­ди­ни ще ви­дим го­ля­ма ко­хор­та от же­ни във вис­шия ме­ни­джъм­нт на кор­по­ра­ци­и­те. (от­къ­си от ин­тер­вю­та за Wall Street Journal и Freakonomics)

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.