Q&A

Capital - - Предприемач -

> Как­ви са ва­ши­те пар­т­ньо­ри?

>Ра­бо­тим на два прин­ци­па - ка­то кон­т­рак­то­ри си пар­т­ни­ра­ме със соф­ту­ер­ни ком­па­нии, ко­и­то имат нуж­да от прог­ра­мис­ти - ос­нов­но ста­ва въп­рос за бъл­гар­с­ки. Има­ме и край­ни кли­ен­ти, по­ве­че­то от ко­и­то са от чуж­би­на - от САЩ, Швей­ца­рия. Ние сме им по­диз­пъл­ни­тел.

Как раз­би­рат за вас?

>В пър­ви­те го­ди­ни ня­м­aх­ме биз­нес раз­ви­тие, по-ско­ро хо­ра­та на­у­ча­ва­ха за нас чрез поз­на­ти, ко­и­то са им ка­за­ли за нас. Се­га има­ме един слу­жи­тел, кой­то по­ма­га за на­ми­ра­не­то на кон­так­ти и кли­ен­ти, но с по­ве­че­то сме се свър­з­ва­ли чрез на­ши поз­на­ти, ко­и­то са бъл­га­ри и жи­ве­ят в чуж­би­на. Има­ме два та­ки­ва кли­ен­та в САЩ, от­дел­но ра­бо­тих­ме и за хо­ра с дей­нос­ти в Ки­тай, как­то и в Ев­ро­па.

Мис­ли­те ли да се раз­ви­ва­те в дру­ги гра­до­ве?

>Ис­ка­ме да се фо­ку­си­ра­ме вър­ху дей­ност­та си във Вра­ца. Не мис­лим, че пра­вим не­що уни­кал­но, ня­ма­ме го­то­ва ре­цеп­та и мо­дел. Прис­по­со­бя­ва­ме се спо­ред ситуацията. От­во­ре­ни сме и ще се рад­ва­ме, ако ня­кой от дру­го на­се­ле­но мяс­то има ин­те­рес - ще му раз­ка­жем за нас и опи­та си, ако и той ис­ка да съз­да­де не­що по­доб­но. Във Вра­ца за­се­га оба­че има дос­та пре­диз­ви­ка­тел­с­т­ва и аз лич­но ис­кам да се фо­ку­си­рам вър­ху ед­но мяс­то.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.