5 и 6.10 “Жъл­ти­те па­ве­та”.

Capital - - Свободно Време -

Пе­то­то из­да­ние на му­зи­кал­ния фес­ти­вал и та­зи го­ди­на ка­ни клас­ни съв­ре­мен­ни све­тов­ни му­зи­кан­ти. Ярон Гот­ф­рид, мул­ти­дис­цип­ли­на­рен из­пъл­ни­тел от Из­ра­ел, свър­з­ващ кла­си­чес­ка­та, съв­ре­мен­на­та и джаз му­зи­ка­та, ще гос­ту­ва с три­о­то си в един ден с ком­по­зи­то­ра, флей­тист, им­п­ро­ви­за­тор и ку­ра­тор Нед Мак­го­у­ън и не­го­вия бенд. В съ­бо­та с гру­па­та си ще сви­ри Ин­бар Фрид­ман – джаз ки­та­рист, за­поч­нал обу­че­ни­е­то си на 16-го­диш­на въз­раст в Из­ра­ел и про­дъл­жил го в Ню Йорк, а след не­го на сце­на­та ще се ка­чи “Па­ра­докс трио” със спе­ци­а­лен гост Те­о­до­сий Спа­сов.

Съз­да­де­на от Мат Да­риу през 1994 г., фор­ма­ци­я­та смес­ва джаз и твор­чес­ка им­п­ро­ви­за­ция с ме­ло­дии, мо­ду­ла­ции и рит­ми на бал­кан­с­ки, клез­мер­с­ки, кел­т­с­ки и ци­ган­с­ки фол­к­лор­ни му­зи­кал­ни тра­ди­ции. Кон­цер­ти ще има и в Габ­ро­во. В “Те­а­тър на бъл­гар­с­ка­та ар­мия”, ця­ла­та прог­ра­ма е на http://paveta.bg.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.