9.10

Capital - - Свободно Време -

Ratio пред­с­та­вя: Food Evolution. Смя­та се, че хра­на­та, ко­я­то кон­су­ми­ра­ме, мо­же да ни раз­бо­лее или из­ле­ку­ва. Раз­бе­ре­те по­ве­че как вли­яе тя на тя­ло­то и имун­на­та ни сис­те­ма, как­во зна­чи здра­вос­лов­на и ба­лан­си­ра­на ди­е­та и как мо­же да оси­гу­рим не­об­хо­ди­ми­те хра­ни­тел­ни ре­сур­си на на­рас­т­ва­що­то на­се­ле­ние на Зе­мя­та в дис­ку­сия със спе­ци­а­лис­ти­те Ни­ко­ла То­мов, съ­ос­но­ва­тел на Aesthetic by Science, пи­ше­щия про­фе­си­о­нал­но за хра­на Ки­рил Ру­сев, би­о­ло­гът и спе­ци­а­лист по иму­но­ло­гия д-р Ни­ко­ла Ке­ре­ков. След дискусията е про­жек­ци­я­та на до­ку­мен­тал­ния филм Food Evolution, из­с­лед­ващ про­ти­во­ре­чи­я­та око­ло ген­но­мо­ди­фи­ци­ра­ни­те хра­ни на фо­на на по­ля­ри­зи­ра­ния и емо­ци­о­на­лен де­бат по те­ма­та. В клуб Carrusel, от 20:00 ч., вход: 7 лв. от http:// ratio.bg/food-evolution/

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.