Гу­бе­щи­ят биз­нес­мен

Capital - - Политика И Икономика -

Ка­то ця­ло биз­не­си­те на Гер­гов тра­ди­ци­он­но от­чи­тат за­гу­би, въп­ре­ки че в пор­т­фей­ла му вли­зат ня­ко­га ем­б­ле­ма­тич­ни ком­па­нии ка­то „Меж­ду­на­ро­ден па­на­ир Плов­див“, ЦУМ - Со­фия, ку­рор­тът „Слън­чев ден“и т.н. Въп­ре­ки то­ва съ­що тол­ко­ва тра­ди­ци­он­но той се рад­ва на сил­на дър­жав­на под­к­ре­па - как­то за при­до­би­ва­ни­я­та си, та­ка и за фи­нан­си­ра­не­то им.

Ня­кол­ко ме­се­ца пре­ди про­ва­ла на сдел­ка­та с Плов­див и Вар­на през 2017 г. дър­жав­на­та Бъл­гар­с­ка бан­ка за раз­ви­тие (ББР) оси­гу­ри на Гер­гов 31.8 млн. ев­ро за­ем, с ко­и­то да из­п­ла­ти кре­ди­та на „Меж­ду­на­ро­ден па­на­ир Плов­див“към Уник­ре­дит Бул­банк. Ос­та­на­ха до­ри па­ри, с ко­и­то биз­нес­ме­нът смя­та­ше да из­г­ра­ди апар­т­хо­те­ли на мяс­то­то на съ­бо­ре­ни­те ста­ри хо­те­ли „Ве­ро­ни­ка“и „Ми­раж“в ком­п­лек­са „Слън­чев ден“. Сме­ли­те планове то­га­ва бя­ха до май 2017 г. но­ви­те сгра­ди да са факт, а най-късно до пет го­ди­ни, т.е. до края на 2021 г., за­е­мът да бъ­де пок­рит от про­даж­ба на апар­та­мен­ти­те. За­се­га ня­ма ин­ди­ка­ции ком­па­ни­я­та да е пос­т­ро­и­ла не­що, въп­ре­ки че спо­ред от­че­та й към края на 2017 г. от за­е­ма са ус­во­е­ни 8.6 млн. лв. (ве­ро­ят­но за ре­мон­ти на хо­те­ли­те му,). От ББР не ко­мен­ти­ра­ха да­ли кре­ди­тът се об­с­луж­ва ре­дов­но. До са­мия па­деж има вре­ме - той е в края на но­ем­в­ри 2023 г. Един из­вън­ре­ден при­ход от 43 млн. лв. от па­ри­те на да­нъ­коп­лат­ци­те оба­че ня­ма да е из­ли­шен при из­дъл­жа­ва­не­то му към дър­жав­на­та бан­ка.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.