Най-из­вес­т­ни­те про­дук­ти

Capital - - Макродашборд -

НИ­ВА­ЛИН

През 1958 г. д-р Ди­ми­тър Пас­ков съз­да­ва све­тов­но­из­вес­т­ния ни­ва­лин – по­мог­нал на ми­ли­о­ни по цял свят в бор­ба­та с дет­с­ки па­ра­лич. Днес “Со­фар­ма” от­г­леж­да в Ка­зан­лък клю­чо­ва­та със­тав­на на ни­ва­лин – блат­но ко­ки­че, и е един­с­т­ве­ни­ят про­из­во­ди­тел на ек­с­т­рак­та от не­го.

АНАЛГИН

Най-про­да­ва­но­то ле­кар­с­т­во в ка­те­го­рия бол­ко­ус­по­ко­я­ва­щи в Бъл­га­рия през пос­лед­ни­те 10 го­ди­ни по дан­ни на Quintiles IMS.

ТАБЕКС

Тра­ди­ци­о­нен ле­кар­с­т­вен про­дукт на рас­ти­тел­на ос­но­ва за от­каз от тю­тю­но­пу­ше­не. Пред­с­тои про­дук­тът да бъ­де ре­гис­т­ри­ран в Аме­ри­ка, ка­то за про­из­вод­с­т­во­то му ком­па­ни­я­та ще за­са­ди над 1 млн. жъл­ти ака­ции край Чир­пан.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.