Опас­на­та иг­ра на Ита­лия

По­пу­лис­т­ко­то пра­ви­тел­с­т­во при­о­ри­ти­зи­ра пуб­лич­ни­те раз­хо­ди, ко­е­то вди­га бю­джет­ния де­фи­цит и во­ди до сб­лъ­сък с ЕС

Capital - - Съдържание #40 - ав­тор Ма­ри­на Ста­не­ва | marina.staneva@capital.bg

По­пу­лис­т­ко­то пра­ви­тел­с­т­во при­о­ри­ти­зи­ра пуб­лич­ни­те раз­хо­ди, ко­е­то вди­га бю­джет­ния де­фи­цит и во­ди до сб­лъ­сък с ЕС

ИИ­та­лия опит­ва да иг­рае опас­на иг­ра, ко­я­то не мо­же да си поз­во­ли. Ми­на­ла­та сед­ми­ца по­пу­лис­т­ко­то ко­а­ли­ци­он­но пра­ви­тел­с­т­во пос­тиг­на спо­ра­зу­ме­ние за пър­вия си бю­джет, кой­то включ­ва уве­ли­ча­ва­не на раз­хо­ди­те, вди­га­що бю­джет­ния де­фи­цит до 2.4% от БВП, оряз­ва­не на да­нъ­ци­те, пред­ло­же­ние за ми­ни­ма­лен до­ход за без­ра­бот­ни­те и спи­ра­не на пла­но­ве­те за по­кач­ва­не на пен­си­он­на­та въз­раст.

Бюджетните пред­ло­же­ния на Рим за 2019 г. мо­мен­тал­но пре­диз­ви­ка­ха нес­та­бил­ност на па­за­ри­те, осо­бе­но пред­вид на­ме­ре­ни­е­то де­фи­ци­тът да ос­та­не на то­ва рав­ни­ще до 2021 г. вк­лю­чи­тел­но. Въп­ре­ки че це­ли­те не над­ви­ша­ват ли­ми­та на ЕС от 3%, ита­ли­ан­с­ки­ят дър­жа­вен дълг, въз­ли­защ на над 130% от БВП (най-го­ле­ми­ят в ев­ро­зо­на­та след гръц­кия), пра­ви ситуацията не­ус­той­чи­ва. Ос­вен то­ва ан­га­жи­мен­ти­те на пре­диш­но­то пра­ви­тел­с­т­во бя­ха да сва­ли бю­джет­ния де­фи­цит до 0.8% до след­ва­ща­та го­ди­на и пос­те­пен­но да го пре­вър­не в из­ли­шък в пос­лед­ва­щи­те две го­ди­ни.

„За­бе­ляз­вам, че ита­ли­ан­с­ко­то пра­ви­тел­с­т­во при­о­ри­ти­зи­ра пуб­лич­ни­те раз­хо­ди.

Те на­ис­ти­на мо­гат да те нап­ра­вят по­пу­ля­рен в крат­кос­ро­чен план, но в край­на смет­ка тряб­ва да си чес­тен кой пла­ща. А ви­на­ги граж­да­ни­те пла­щат”, ко­мен­ти­ра ев­ро­ко­ми­са­рят по ико­но­ми­чес­ки­те и фи­нан­со­ви­те въп­ро­си Пи­ер Мос­ко­ви­си.

В сря­да Рим да­де за­яв­ка, че ле­ко от­с­тъп­ва пред Брюк­сел - но­ва­та цел се очак­ва да е бю­дже­тен де­фи­цит от 2.2% през 2020 г. и 2% през 2021 г., но за до­го­ди­на да ос­та­не 2.4%. Мос­ко­ви­си при­вет­с­т­ва то­зи раз­вой, но пре­дуп­ре­ди, че Ита­лия все още рис­ку­ва да на­ру­ши пра­ви­ла­та на ЕС за 2019 г.

Пре­дуп­реж­де­ни­я­та на па­за­ри­те и на ЕС Ита­ли­ан­с­ко­то пра­ви­тел­с­т­во тряб­ва да пред­с­та­ви бюджетните си планове за одоб­ре­ние пред Ев­ро­пейс­ка­та ко­ми­сия до сре­да­та на то­зи ме­сец. Пре­дуп­реж­де­ни­я­та за де­фи­цит от 2.4% през вся­ка от след­ва­щи­те три го­ди­ни пос­лед­ва­ха не­за­бав­но. „То­ва уве­ли­ча­ва рис­ка от се­рия по­ни­жа­ва­ния на кре­дит­ния рей­тинг и мо­же да до­ве­де до труд­ни дис­ку­сии с ЕК“, каз­ва пред Financial Times Сил­вия Ар­да­ня, ико­но­мист от Goldman Sachs.

Ми­нис­тъ­рът на фи­нан­си­те Джо­ва­ни Триа нас­то­я­ва­ше за по-от­го­во­рен във фис­кал­но от­но­ше­ние бю­джет и ис­ка­ше да ог­ра­ни­чи де­фи­ци­та до 1.6%. Ин­вес­ти­то­ри­те се на­дя­ва­ха, че той ще бъ­де ба­лан­си­ра­ща си­ла в пра­ви­тел­с­т­во­то, но му е труд­но да на­ла­га въз­г­ле­ди­те си над ли­де­ри­те на Дви­же­ние „Пет звез­ди“и на „Ли­га” - Лу­и­джи ди Ма­йо и Ма­тео Сал­ви­ни, ко­и­то са ви­цеп­ре­ми­е­ри.

Пос­ле­ди­ци­те ве­че се усе­ти­ха. Във втор­ник до­ход­ност­та на ита­ли­ан­с­ки­те дър­жав­ни об­ли­га­ции стиг­на най-ви­со­ки­те ни­ва от 2014 г., тъй ка­то фи­нан­со­ви­те па­за­ри за­поч­на­ха да оце­ня­ват ще­ти­те от по­тен­ци­ал­ния сб­лъ­сък меж­ду Рим и Брюк­сел. В ре­зул­тат

до­ве­ри­е­то в ита­ли­ан­с­ки­те фон­до­ви па­за­ри пад­на и раз­п­ро­да­ва­не­то на ита­ли­ан­с­ки дълг се уве­ли­чи, ка­то до­ход­ност­та по 10-го­диш­ни­те об­ли­га­ции се по­ка­чи с 10 ба­зис­ни пун­к­та до 3.401%. Па­за­ри­те до­пъл­ни­тел­но се раз­т­ре­со­ха, след ка­то глав­ни­ят ико­но­ми­чес­ки съ­вет­ник на уп­рав­ля­ва­ща­та „Ли­га“ко­мен­ти­ра, че проб­ле­ми­те на стра­на­та мо­же да се ре­шат с из­ли­за­не от ев­ро­зо­на­та. Ак­ци­и­те на ита­ли­ан­с­ки­те бан­ки се ока­за­ха най-за­сег­на­ти - Unicredit за­гу­би 3.2%, UBI Banca – 3.7%, а Intesa Sanpaolo – 2.7%.

По-късно ико­но­ми­чес­ки­ят съ­вет­ник уточ­ни в ин­тер­вю за Bloomberg: „То­ва пра­ви­тел­с­т­во ня­ма планове да на­пус­ка един­на­та ва­лу­та не­за­ви­си­мо

от мо­и­те лич­ни убеж­де­ния.“В ре­зул­тат в сря­да до­ход­ност­та на ита­ли­ан­с­ки­те об­ли­га­ции се по­ни­жи - та­зи по 10-го­диш­ни­те кни­жа пад­на с пет ба­зис­ни пун­к­та до 3.378%.

Фи­нан­со­ви­те ми­нис­т­ри на ев­ро­зо­на­та пре­дуп­ре­ди­ха Ита­лия, че всич­ки пра­ви­тел­с­т­ва тряб­ва да спаз­ват пра­ви­ла­та за раз­хо­ди­те на бло­ка.

„Ис­кам да ста­не мно­го яс­но, че има пра­ви­ла и те са ед­нак­ви за вся­ка дър­жа­ва. Бъ­де­ще­то на Ита­лия, Фран­ция, Гер­ма­ния, Ис­па­ния и на всич­ки член­ки на ев­ро­зо­на­та са свър­за­ни“, за­я­ви френ­с­ки­ят ми­нис­тър на фи­нан­си­те Брю­но льо Мер.

Пред­се­да­те­лят на ЕК Жа­н­К­лод Юн­кер до­пъл­ни: „Тряб­ва да нап­ра­вим всич­ко въз­мож­но, за да из­бег­нем ед­на но­ва Гър-

ция, то­зи път в Ита­лия.“

Не­ус­той­чи­ви раз­хо­ди

С пла­но­ве­те за бю­дже­тен де­фи­цит от 2.4% ита­ли­ан­с­ки­те по­ли­ти­чес­ки ли­де­ри иг­но­ри­рат не са­мо пре­диш­ни­те ан­га­жи­мен­ти на стра­на­та към ЕС, но и пре­по­ръ­ки­те на соб­с­т­ве­ния си фи­нан­сов ми­нис­тър, ка­то тръг­ват по мно­го опа­сен път, обоб­ща­ва ана­лиз на Financial Times. Съ­щес­т­ву­ват ре­ал­ни и се­ри­оз­ни рис­ко­ве, про­из­ли­за­щи как­то от от­но­ше­ни­е­то на Рим, та­ка и от дейс­т­ви­тел­ни­те ико­но­ми­чес­ки це­ли. Вмес­то да по­мог­не за на­ма­ля­ва­не­то на дър­жав­ния дълг, пла­ни­ра­ни­ят бю­джет при­зо­ва­ва за не­ус­той­чи­ви раз­хо­ди и е труд­но да си пред­с­та­вим как ЕС ще се съг­ла­си.

При­е­ма­не­то му ще на­сър­чи бе­зот­го­вор­но­то по­ве­де­ние и ико­но­ми­чес­ки греш­ни­те це­ли, ко­и­то по­на­ча­ло бя­ха при­чи­на­та Дви­же­ние „Пет звез­ди“и „Ли­га” да дой­дат на власт.

Ита­лия е уч­ре­ди­те­лен член на ЕС, ог­ром­ни­ят й дър­жа­вен дълг я прев­ръ­ща в тик­та­ка­ща бом­ба в ев­ро­зо­на­та, муд­на­та й ико­но­ми­ка има нуж­да от по­мощ, а без на­ли­чи­е­то на ефек­ти­вен ме­ха­ни­зъм стра­на­та е ос­та­ве­на са­ма да се спра­вя с миг­ра­ци­он­ни­те по­то­ци. То­ва са все доб­ри при­чи­ни до­се­га Брюк­сел да бъ­де гъв­кав в от­но­ше­ни­е­то си към нея, но се­га има опас­ност Рим да пре­ка­ли, пи­ше Politico. И до­пъл­ва, че със за­поч­ва­не­то на кон­ф­рон­та­ция с ЕС и фи­нан­со­ви­те па­за­ри пос­ла­ни­е­то от Брюк­сел е

би­ло по­ве­че от яс­но: мо­же да спе­че­ли­те бит­ка­та, но ня­ма да спе­че­ли­те вой­на­та. Пред из­да­ни­е­то по­же­лал ано­ним­ност дип­ло­мат от ЕС по­соч­ва: „Раз­би­ра­ме, че ня­кой мо­же да има вът­реш­ни проб­ле­ми, но ако той про­дъл­жа­ва да пра­ви проб­ле­ми, то­га­ва дру­ги­те ще за­поч­нат да го за­о­би­ка­лят. В дъл­гос­ро­чен план Ита­лия мо­же да се ока­же из­вън об­ла­ги­те от един­ния па­зар. Труд­но е да се наб­лю­да­ва как ед­на стра­на мо­же да се са­мо­и­зо­ли­ра и да ре­ши да из­гу­би вли­я­ние.“

Ако Рим се плъз­не по нак­ло­не­на­та плос­кост, ще бъ­де труд­но да бъ­де спрян. А ико­но­мис­ти пре­дуп­реж­да­ват, че опас­ност­та е не Ита­лия да ста­не но­ва­та Гър­ция, а но­ва­та Аржентина.

Ако Рим се плъз­не по нак­ло­не­на­та плос­кост, ще бъ­де труд­но да бъ­де спрян.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.