Осем ки­но ми­га от есен­та

Capital - - Съдържание #40 - Ня­кол­ко бъл­гар­с­ки фил­ма, ко­и­то ще мо­же да гле­да­ме на го­лям ек­ран през след­ва­щи­те ме­се­ци ав­тор Све­тос­лав То­до­ров | svetoslav.todorov@capital.bg

Ня­кол­ко бъл­гар­с­ки фил­ма, ко­и­то ще мо­же да гле­да­ме на го­лям ек­ран

K„Къ­де да го гле­дам“е чест въп­рос, ко­га­то ста­не ду­ма за меж­ду­на­ро­ден ус­пех на бъл­гар­с­ки филм. От­го­во­рът не е тол­ко­ва ле­сен. До го­ля­ма сте­пен, кол­ко­то по-ус­пе­шен е един филм по ки­но­фо­ру­ми, тол­ко­ва по­ве­че се ба­ви та­ка или ина­че проб­лем­но­то в стра­на­та ма­со­во раз­п­рос­т­ра­не­ние. Та­ка че заг­ла­ви­я­та тук вли­зат в ка­те­го­ри­я­та „дъл­го­о­чак­ва­ни“, а дру­ги има­ме ряд­ка въз­мож­ност да ви­дим в ки­но са­лон та­зи есен.

ВЕ­ЧЕ ПО КИНАТА

“¾” Ре­жи­сьор: Или­ян Ме­тев

Зас­нет са­мо за 54 дни, с неп­ро­фе­си­о­нал­ни ак­тьо­ри и ус­ло­вен сце­на­рий, от де­бю­тант в ху­до­жес­т­ве­но­то ки­но – всич­ко то­ва би тряб­ва­ло да ни из­пъл­ва със съм­не­ния, но ре­зул­та­тът е из­к­лю­чи­тел­но ин­те­ре­сен, и то не са­мо в кон­тек­с­та на бъл­гар­с­ко­то ки­но. Или­ян Ме­тев, съз­да­тел на мно­гок­рат­но наг­раж­да­ва­ния до­ку­мен­та­лен филм „Пос­лед­на­та ли­ней­ка в Со­фия“, над­ник­ва в ежед­не­ви­е­то, на­деж­ди­те и рав­нос­мет­ки­те на ед­но се­мейс­т­во, а всич­ко три­ви­ал­но, пос­те­пен­но при­до­би­ва важ­ност.

Фил­мът до­не­се "Зла­тен ле­о­пард" в ка­те­го­ри­я­та "Ре­жи­сьо­ри на нас­то­я­щ­e­то" на фес­ти­ва­ла в Ло­кар­но ми­на­ла­та го­ди­на, а пос­ле нап­ра­ви по­я­ва на прес­тиж­ния ки­но­фес­ти­вал в То­рон­то. „3/4“бе­ше по­каз­ван съ­що та­ка Хон­конг, Лос Ан­дже­лис, Ско­пие, Шан­хай, Ти­мо­шо­а­ра, Един­бург, Еру­са­лим, Ли­са­бон, а пос­лед­но наг­ра­да за­во­ю­ва в Бар­се­ло­на. Той съ­що та­ка спе­че­ли го­ля­ма­та наг­ра­да на пос­лед­ния „Со­фия филм фест“. “Хрис­то”

Ако сте от хо­ра­та, ко­и­то смя­тат, че бъл­гар­с­ко­то ки­но е твър­де дра­ма­тич­но и се фо­ку­си­ра един­с­т­ве­но вър­ху най-ло­шо­то от на­шия жи­вот и об­щес­т­во, „Хрис­то“ня­ма да раз­ва­ли пре­ду­беж­де­ни­я­та ви, че из­точ­но­ев­ро­пейс­ки­те ни мъ­ки са по фор­му­ла. Фил­мът раз­каз­ва за опи­ти­те на 18-го­диш­ния ед­но­и­ме­нен ге­рой да се от­де­ли от ми­зе­ри­я­та и Ре­жи­сьо­ри: Ге­ор­ги Леф­те­ров и То­дор Ма­ца­нов

да за­поч­не нор­ма­лен жи­вот, въп­ре­ки че всич­ко е про­тив не­го – той ня­ма об­ра­зо­ва­ние, ни­то до­ку­мен­ти, ни­то се­мейс­т­во, на ко­е­то мо­же да раз­чи­та. Дра­ма­та ид­ва в мо­мен­та, в кой­то без­дом­с­т­ве­ност­та, все по-труд­на­та ре­а­ли­за­ция на мла­ди­те по­ко­ле­ния, пра­ва­та на ра­бот­ни­ци­те и тру­дът на чер­но са все по-об­съж­да­ни те­ми.

Мо­же би най-го­ле­ми­ят плюс на фил­ма е из­к­лю­чи­тел­на­та иг­ра на ак­тьо­ри­те Ди­ми­тър Ни­ко­лов ка­то Хрис­то и Ди­ми­тър Кру­мов ка­то спът­ни­ка му в труд­нос­ти­те на жи­во­та без дом Ван­чо. Мо­же да ви­ди­те Ни­ко­лов в съв­сем раз­лич­на ро­ля в „Без­к­рай­на­та гра­ди­на“.

„Хрис­то“бе­ше по­ка­зан още през 2016 г., ко­га­то спе­че­ли наг­ра­да­та на мла­деж­ко­то жу­ри на фес­ти­ва­ла във Вар­ша­ва.

В ПРОГ­РА­МА­ТА НА CINELIBRI

„Без­к­рай­на­та гра­ди­на“, де­бю­тът на те­ат­рал­ния ре­жи­сьор Га­лин Сто­ев в ки­но­то, по­лу­чи сме­се­ни от­зи­ви, но все още тър­си всич­ки­те си по­тен­ци­ал­ни зри­те­ли. След про­жек­ции на “Ки­но­ма­ния“, „Со­фия филм фест“, „Бур­гас филм фест“се­га ви­зу­ал­но­то обяс­не­ние в лю­бов към Со­фия на Сто­ев е в прог­ра­ма­та на ки­но-ли­те­ра­тур­ния фес­ти­вал CineLibri. Той ще бъ­де по­ка­зан на 12 сеп­тем­в­ри в „Лю­ми­е­р­Л­идл“.

Фес­ти­ва­лът да­ва въз­мож­ност да ви­дим ряд­ко по­каз­ва­ния “Аз съм ти, Ад­ри­а­на“(2012) на Пе­тър Поп­з­ла­тев, ба­зи­ран ед­нов­ре­мен­но на „Ро­ман без заг­ла­вие“на Ди­ми­тър Ди­мов и „Ад­ри­а­на“на дъ­ще­ря му Те­о­до­ра Ди­мо­ва. Той ще има

про­жек­ции меж­ду 12 и 24 ок­том­в­ри.

На 15 ок­том­в­ри в Кул­тур­ния цен­тър към СУ ще бъ­де пред­с­та­вен до­ку­мен­тал­ни­ят „Си­мон сре­щу стра­ха (Слу­ча­ят Вар­са­но)“на пи­са­те­ля и дра­ма­тург Ге­ор­ги Те­нев, кой­то в ки­но­де­бю­та си раз­каз­ва за реп­ре­си­и­те по вре­ме на со­ци­а­лиз­ма сре­щу из­вес­т­ния фо­тог­раф Си­мон Вар­са­но.

До­ку­мен­тал­на­та прог­ра­ма на CineLibri включ­ва още „Соб­с­т­ве­на стая... с из­г­лед към ХХ век“, кой­то е пос­ве­тен на дей­ност­та на дъл­го­го­диш­на­та пре­во­дач­ка от ан­г­лийс­ки Иг-

ли­ка Ва­си­ле­ва (16 ок­том­в­ри в Кул­ту­рен цен­тър към СУ).

Вар­са­но е и в още един филм, но из­не­над­ва­що ка­то ак­тьор. Де­бют в не­го пред ка­ме­ра­та пра­ви и Те­о­дор Ушев. То­ва е ом­ни­бус фил­мът 8’19” (на 15 ок­том­в­ри в „Лю­ми­ер-Лидл“), ба­зи­ран на раз­лич­ни раз­ка­зи на Ге­ор­ги Гос­по­ди­нов. Учас­т­ват съ­що та­ка Ир­ме­на Чи­чи­ко­ва, Ки­то­дар То­до­ров, Свет­ла­на Ян­че­ва.

СКОРОШНА ПРЕ­МИ­Е­РА

Но­ви­ят про­ект на ре­жи­сьо­ра на „По­тъ­ва­не­то на Со­зо­пол“е са­ти­ра на со­ци­а­лиз­ма в Бъл­га­рия и не­ща­та, ко­и­то е нуж­но да нап­ра­виш, за да спе­че­лиш до­ве­ри­е­то на сил­ни­те на де­ня.

След пре­ми­е­ра­та си на „Злат­на ро­за“във Вар­на „Да­леч от бре­га“се очак­ва в прог­ра­ма­та на „Ки­но­ма­ния“, а раз­п­рос­т­ра­не­ни­е­то му се пла­ни­ра не твър­де дъл­го след то­ва.

Фил­мът е ба­зи­ран на фраг­мен­ти от ро­ма­на „Чай­ки да­леч от бре­га“на нег­лас­но цен­зу­ри­ра­ния до 1989 г. пи­са­тел Ев­ге­ний Куз­ма­нов. Кни­га­та е на­пи­са­на през 1983 г., бър­зо по­ту­ле­на, но пре­из­да­де­на през 2016 г. от из­да­тел­с­т­во „Лъ­че­зар Ми­нев“. В ек­ра­ни­за­ци­я­та учас­т­ва раз­поз­на­ва­ем със­тав от акь­то­ри: Пен­ко Гос­по­ди­нов (кой­то има опит с иро­нич­ния пог­лед към ня­ко­гаш­ния строй – той иг­ра То­дор Жив­ков във „Вик­то­рия“), Йо­а­на Бу­ков­с­ка -Да­ви­до­ва, Лу­и­за Гри­го­ро­ва– Ма­ка­ри­ев, Цве­та­на Ма­не­ва, Мая Но­во­сел­с­ка, Ма­рий Ро­сен.

Прог­ра­ма­та на „Ки­но­ма­ния“се очак­ва през след­ва­щи­те сед­ми­ци на kinomania.bg „Да­леч от бре­га“Ре­жи­сьор: Кос­та­дин Бо­нев В прог­ра­ма­та на „Ки­но­ма­ния“

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.