Lili Pham

Capital - - Съдържание #40 - Ма­ри­на Ка­ра­ко­но­ва ав­тор

ПП­о­доб­но мяс­то от­дав­на тряб­ва­ше да се по­я­ви в Со­фия: мо­де­рен ази­ат­с­ки рес­то­рант.

То­ва е за­дъл­жи­те­лен еле­мент от все­ки мал­ко по-раз­вит град.

“Ли­ли Фам” нас­ле­ди ад­ре­са на „Гло­рия мар“на ул. “Сла­вян­с­ка”. Драс­тич­ни про­ме­ни в дос­та го­ля­мо­то по­ме­ще­ние ня­ма. Има съв­сем яс­но обо­со­бе­ни че­ти­ри са­ло­на и от­дел­на стая за мал­ки час­т­ни обя­ди или ве­че­ри. Соб­с­т­ве­ни­ци­те имат же­ла­ние за ав­тен­тич­ност, то си ли­чи най­ве­че от ста­ра­ни­е­то им да на­е­мат про­фе­си­о­на­лен ви­ет­нам­с­ки гот­вач, кой­то да от­го­ва­ря за го­ля­ма част от ме­ню­то, а за де­сер­ти­те – френ­с­ки майс­тор, съ­що и от де­тай­ли ка­то кръг­ли­те вър­тя­щи се ки­тайс­ки ма­си, сер­ви­зи­те и при­бо­ри­те.

Гръб­на­кът на ме­ню­то е ви­ет­нам­с­ка­та кух­ня. Тя е де­ли­кат­на и мно­гоп­лас­то­ва, съ­че­та­ва­ща ки­тайс­ки тех­ни­ки с мес­т­ни про­дук­ти, френ­с­ки фи­нес, а на юг - ня­кои от под­п­рав­ки­те и аро­ма­ти­те на Ин­дия. Три са ку­ли­нар­ни­те цен­т­ро­ве на стра­на­та - Ха­ной, Хуе и Сай­гон (град Хо­ши­мин), но по-важ­но­то е, че е и кух­ня­та на мно­го по­ве­че ри­бен сос, от­кол­ко­то со­ев, на лю­ти­те чуш­ки, ори­зо­ви­те нуд­ли, не тол­ко­ва на пър­же­не­то, кол­ко­то на ва­ре­не­то и за­ду­ша­ва­не­то. И най-ве­че - на ов­ла­дя­на­та до съ­вър­шен­с­т­во иг­ра на уви­ва­не­то: сам да си за­ви­еш ме­со, зе­лен­чу­ци и под­п­рав­ки в ори­зо­ви или са­лат­ни лис­та и все­ки път да си “сгло­бя­ваш” хап­ка­та по раз­ли­чен на­чин.

В “Ли­ли Фам” ем­б­ле­ма­тич­ни­те про­лет­ни рул­ца нем бя­ха хруп­ка­ви от­вън и с лек и пух­кав пъл­неж, су­па­та фъ бе­ше с ве­ли­ко­ле­пен го­веж­ди бу­льон и два ви­да те­леш­ко, из­не­ве­ри­ха й са­мо по­ла­га­щи­те й се го­ля­мо ко­ли­чес­т­во въз­мож­но най-све­жи зе­ле­ни под­п­рав­ки, лет­ни­те рул­ца със свин­с­ко и ска­ри­ди, ма­кар и не­доб­ре за­ви­ти, бя­ха с до­бър ба­ланс на вку­са. При всич­ко ви­ет­нам­с­ко не­дос­та­тъ­кът бе­ше ос­къд­но­то зе­ле­но, ко­е­то би след­ва­ло да е в щед­ро ко­ли­чес­т­во и в топ фор­ма.

Ме­ню­то ни пред­ла­га и не­ща, ко­и­то до­се­га ня­ма­ше къ­де да от­к­ри­ем - се­дем ви­да дим сум, по­пу­ляр­ни­те рул­ца нем са че­ти­ри ви­да, сред су­пи­те са и тай­лан­д­с­ка­та том ям, том ка кай, уон­тон, три ви­да пад тай, два ви­да сан­д­ви­чи бан ми.

Де­сер­ти­те са френ­с­ки, ко­е­то е съв­сем ес­тес­т­ве­но пред­вид ку­ли­нар­ни­те сле­ди, ко­и­то Фран­ция е ос­та­ви­ла в Ин­до­ки­тай.

Важ­но уточ­не­ние е, че рес­то­ран­тът все още е в ре­жим на soft opening и ме­ню­то ще тър­пи още про­ме­ни.

Ви­на­та са пре­дим­но френ­с­ки и бъл­гар­с­ки, из­бо­рът им е ин­те­ре­сен, над­цен­ка­та - мно­го ра­зум­на. Но тук ам­би­ци­я­та е те да са на­рав­но с кок­тей­ли­те. В “Ли­ли Фам” ще вър­вят и в по­со­ка на съ­че­та­ва­не на хра­на с кок­тей­ли, ко­е­то в мо­мен­та е съв­сем от­чет­ли­ва све­тов­на тен­ден­ция.

За­ра­ди всич­ко то­ва рес­то­ран­тът е по­зи­тив­на но­ви­на, осо­бе­но на фо­на на та­ка бед­на­та ни от­към чуж­дес­т­ран­ни кух­ни ку­ли­нар­на сце­на.

ул. “Сла­вян­с­ка” 29/ 089 684 0507

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.