Опаш­ка от ев­ро­пейс­ки кан­ди­да­ти за ле­ти­ще Со­фия

Сил­но за­ин­те­ре­со­ва­ни­те от кон­це­си­я­та са по­не се­дем, ко­е­то е над два пъ­ти по­ве­че от пре­диш­ния опит. Сред тях са опе­ра­то­ри на ле­ти­ща в Гер­ма­ния, Фран­ция, Ис­па­ния, Ве­ли­коб­ри­та­ния, ня­кол­ко ги­ган­т­с­ки фон­да, ин­дийс­ки и ко­рейс­ки кан­ди­да­ти, рус­ка­та ВТБ. По­бе­ди­тел

Capital - - Съдържание #40 - ав­тор Ка­ли­на Го­ра­но­ва | kalina.goranova@capital.bg

Сил­но за­ин­те­ре­со­ва­ни­те от кон­це­си­я­та са по­не се­дем, ко­е­то е над два пъ­ти по­ве­че от пре­диш­ния опит.

НН­ай-ма­щаб­на­та сделка за дър­жа­вен ак­тив за пос­лед­но­то де­се­ти­ле­тие - кон­це­си­я­та на ле­ти­ще Со­фия, то­зи път прив­ли­ча не­виж­дан до­се­га меж­ду­на­ро­ден ин­те­рес: от опе­ра­то­ри на ле­ти­ща в Гер­ма­ния, Фран­ция, Ис­па­ния, Ве­ли­коб­ри­та­ния, в ком­би­на­ция с ня­кол­ко ги­ган­т­с­ки фон­да за пар­т­ньо­ри, до ек­зо­тич­ни ин­дийс­ки и ко­рейс­ки кан­ди­да­ти и поз­на­ти име­на ка­то рус­ка­та ВТБ.

По­ред­ни­ят опит да се на­ме­ри час­тен сто­па­нин с опит е в ход. От не­го дър­жа­ва­та се на­дя­ва да по­лу­чи над 1 мл­рд. ев­ро за 35 го­ди­ни: пър­во­на­чал­на су­ма от по­не 550 млн. лв. без ДДС, още поч­ти тол­ко­ва от го­диш­ни кон­це­си­он­ни так­си. От­дел­но има за­дъл­же­ние за 600 млн. ев­ро ин­вес­ти­ции. Път­ни­ци­те пък раз­чи­тат на по-доб­ро об­с­луж­ва­не и по­ве­че оп­ции за пъ­ту­ва­не.

Ос­вен за­си­ле­ния ин­те­рес дру­га­та си­гур­на но­ви­на е, че сро­кът за по­да­ва­не на офер­ти ня­ма да е 22 ок­том­в­ри, а ще е ме­сец по-късно. Въз­мож­но е и още ед­но удъл­жа­ва­не.

Дру­го­то, ко­е­то тряб­ва да се слу­чи, е да се от­с­т­ра­ни без­к­рай­на­та от­го­вор­ност на край­ни­те учас­т­ни­ци в кон­сор­ци­у­ми­те. Проб­ле­мът е за­лег­нал в но­вия За­кон за кон­це­си­и­те, ка­то спо­ред кон­сул­тан­ти той над­пис­ва ев­ро­ди­рек­ти­ва­та и за­то­ва тряб­ва бър­зо да се про­ме­ни. При­тес­не­ни­е­то е, че ин­вес­ти­то­ри­те в про­ек­т­на­та ком­па­ния ще от­го­ва­рят за всич­ко, а прак­ти­ка­та по све­та е рис­кът да се но­си от спе­ци­ал­но съз­да­де­на­та ком­па­ния, а са­мо фи­нан­со­ви­те от­го­вор­нос­ти да се га­ран­ти­рат.

Вто­ри проб­лем е, че за­ко­нът не пред­виж­да обез­ще­те­ние на кон­це­си­о­не­ра за нап­ра­ве-

ни­те ин­вес­ти­ции в слу­чай на фор­с­ма­жор­ни об­с­то­я­тел­с­т­ва, спо­ле­те­ли ле­ти­ще­то. До­тук по ин­фор­ма­ция на „Ка­пи­тал“дър­жа­ва­та е на­яс­но с при­тес­не­ни­я­та на кан­ди­да­ти­те и ис­ка да ги раз­сее, но яв­но уп­рав­ля­ва­щи­те за­се­га из­бяг­ват ре­ше­ни­е­то от ст­рах от опо­зи­ци­о­нен шум в пар­ла­мен­та при при­е­ма­не на ре­дак­ции в за­ко­на.

Ако та­зи прег­ра­да бъ­де пре­мах­на­та, мо­же да се очак­ват по­не пет, ако не и се­дем офер­ти. То­ва по­ка­за про­уч­ва­не на „Ка­пи­тал“сред кан­ди­да­ти и кон­сул­тан­ти (виж кои по-до­лу). До­тук поч­ти 30 ком­па­нии и ад­во­ка­ти или кон­сул­тан­ти са до­пус­на­ти в т.нар. Data room, къ­де­то про­уч­ват со­фийс­ко­то

ле­ти­ще и за­да­ват въп­ро­си към дър­жа­ва­та. В най-ак­тив­на ро­ля на пи­та­щи са 7-8 кан­ди­да­та.

Нак­рат­ко, то­ва е над двой­но по­ве­че спря­мо пре­диш­ния опит за концесия с три за­ин­те­ре­со­ва­ни. Част от обяс­не­ни­е­то е, че се­га има меж­ду­на­ро­ден кон­сул­тант (IFC и EBRD), ко­е­то га­ран­ти­ра по-чес­т­но със­те­за­ние и про­фе­си­о­нал­на про­це­ду­ра. Ос­вен то­ва след сдел­ка­та за ле­ти­ще­то в Бел­г­рад не­ус­пе­ли­те кан­ди­да­ти ве­ро­ят­но са пог­лед­на­ли и към Со­фия ка­то биз­нес въз­мож­ност.

Кой ис­ка ле­ти­ще Со­фия > Manchester Airports Group

Един­с­т­ве­ни­ят офи­ци­ал­но за­я­вил се кан­ди­дат до мо­мен-

та е Manchester Airports Group (MAG). Ком­па­ни­я­та при­те­жа­ва и уп­рав­ля­ва три ле­ти­ща във Ве­ли­коб­ри­та­ния. То­ва са Ман­чес­тър, лон­дон­с­ко­то Стан­с­тед и Ийст Мид­лан­дс, ко­е­то е спе­ци­а­ли­зи­ра­но в пре­во­за на то­ва­ри. Три­те ае­ро­га­ри за­ед­но об­с­луж­ват бли­зо 60 млн. път­ни­ци го­диш­но и 70 ави­о­ком­па­нии. Ле­ти­ще Стан­с­тед е ку­пе­но от MAG през 2013 г. То от­чи­та 40% ръст на път­ни­ци­те до мо­мен­та, а то­ва в Ман­чес­тър - 33%. Manchester Airports Group е пуб­лич­но-час­т­на ком­па­ния.

Ак­ци­о­не­ри са мес­т­ни­те влас­ти на ра­йон Ман­чес­тър и Industry Fund Management (IFM). IFM e ин­вес­ти­ци­о­нен ав­с­т­ра­лийс­ки пен­си­о­нен фонд, при­те­жа­ващ дял в 16 ле­ти­ща в Ав­с­т­ра­лия и Ев­ро­па, вк­лю­чи­тел­но ле­ти­ще Ви­е­на.

За кон­це­си­я­та на ле­ти­ще Со­фия MAG ще учас­т­ва в пар­т­ньор­с­т­во с Beijing Construction and Engineering Group International (BCEG). Ки­тайс­ка­та дър­жав­на ком­па­ния обя­вя­ва се­бе си за ед­на от 50те най-го­ле­ми стро­и­тел­ни ком­па­нии в све­та, ка­то в мо­мен­та из­г­раж­да един от най­го­ле­ми­те ави­а­ци­он­ни про­ек­ти в све­та - пе­кин­с­ко­то меж­ду­на­род­но ле­ти­ще Дак­синг, ко­е­то ще раз­по­ла­га с 9 пис­ти и ще об­с­луж­ва 130 млн. път­ни­ци го­диш­но. Ки­тайс­ка­та ком­па­ния ра­бо­ти с MAG от 2013 г. по ин­вес­ти­ци­он­ния про­ект Airport City, кой­то се строи на те­ри­то­ри­я­та на ле­ти­ще Ман­чес­тър и е на стой­ност 2.2 мл­рд. лв.

> Aéroports de Paris Group

Groupe ADP опе­ри­ра три­те ле­ти­ща под бран­да Paris Aéroport, под кой­то по­па­дат три па­риж­ки ле­ти­ща. Гло­бал­но гру­па­та уп­рав­ля­ва 26 ле­ти­ща в све­та през 2017 г., през ко­и­то са пре­ми­на­ли 228 млн. път­ни­ци.

При пре­диш­на­та про­це­ду­ра за концесия на ле­ти­ще Со­фия гру­па­та тръг­на с тур­с­кия бранд TAV, в кой­то френ­с­ка­та ком­па­ния има 46% учас­тие. TAV е опе­ра­тор на се­гаш­но­то го­ля­мо ле­ти­ще в Ис­тан­бул Ataturk, но то до ме­се­ци ще зат­во­ри и за­то­ва Aéroports de Paris Group тър­си но­ва сил­на въз­мож­ност за при­със­т­вие в Из­точ­на Ев­ро­па, как­ва­то доб­ра оп­ция е Со­фия. TAV уп­рав­ля­ва и дру­ги ле­ти­ща в Гру­зия, Ту­нис, Са­у­дит­с­ка Ара­бия. През 2011 г. тя вле­зе за 20 го­ди­ни в ма­ке­дон­с­ки­те ле­ти­ща в Ско­пие и Ох­рид, а през 2013 г. с ан­га­жи­мен­та за ин­вес­ти­ции от 331 млн. ев­ро и на ле­ти­ще­то в Заг­реб, ко­е­то е с ка­па­ци­тет на­по­ло­ви­на на то­зи на со­фийс­ко­то. Френ­с­ка­та гру­па има учас­тие и в хо­лан­д­с­ка­та Royal Schiphol Group, опе­ри­ра­ща ле­ти­ще­то в Ам­с­тер­дам.

> Fraport

Един от най-чес­то спря­га­ни­те кан­ди­да­ти е опе­ра­то­рът на ле­ти­ще­то във Фран­к­фурт Fraport, кой­то про­уч­ва со­фийс­кия биз­нес и в пре­диш­ния опит за концесия. Ком­па­ни­я­та ве­че има сил­но при­със­т­вие на ави­а­ци­он­ния па­зар в Бъл­га­рия ка­то опе­ра­тор на две­те чер­но­мор­с­ки ле­ти­ща Вар­на и Бур­гас. Тя има 60% учас­тие в дру­жес­т­во­то кон­це­си­о­нер „Фра­порт ту­ин стар еър­порт ме­ни­дж­мънт“, ка­то не­ин мес­тен пар­т­ньор е ком­па­ния от гру­па­та на „Хи­мим­порт“.

Се­га не е яс­но да­ли мес­т­ни­ят учас­т­ник ще е в кон­сор­ци­у­ма, ка­то ин­фор­ма­ции има и в две­те по­со­ки.

Fraport има сил­но при­съст- вие и в ре­ги­о­на. Съв­мес­т­но с гръц­ка­та Stantel, част от хол­дин­га Copelouzos на Ди­мит­рис Ко­пе­лу­зос, тя опе­ри­ра 14 ле­ти­ща в Гър­ция. Уп­рав­ля­ва и ле­ти­ща­та в Люб­ля­на, Ан­та­лия и в Санкт Пе­тер­бург. Ком­па­ни­я­та опе­ри­ра още две ле­ти­ща в Бразилия, ле­ти­ще­то в Ли­ма, Ха­но­вер и ед­на ае­ро­га­ра в Ки­тай.

> Ле­ти­ще Цю­рих с фон­да Meridiam

Друг кан­ди­дат е ле­ти­ще­то в Цю­рих, ко­е­то про­я­ви ин­те­рес и на фи­на­ла на пре­диш­на­та прек­ра­те­на про­це­ду­ра. Ле­ти­ще­то в Цю­рих се при­те­жа­ва от опе­ра­то­ра Flughafen Zürich (FZAG).

Ком­па­ни­я­та ще учас­т­ва за­ед­но с фон­да Meridiam, ка­то все още не е яс­но да­ли ще се вклю­чи и тре­ти учас­т­ник. Ком­па­ни­я­та е ос­но­ва­на през ап­рил 2000 и е лис­т­на­та на швей­цар­с­ка­та фон­до­ва бор­са (SIX Swiss Exchange), ка­то с най-го­ля­мо учас­тие, ми­ни­мум ед­на тре­та, в ком­па­ни­я­та е кан­то­нът Цю­рих. В меж­ду­на­ро­ден план Fflughafen Zürich има сил­но раз­ви­тие в Ла­тин­с­ка Аме­ри­ка, има и ре­ги­о­на­лен офис в Бразилия. Там ком­па­ни­я­та учас­т­ва в опе­ри­ра­не­то и под­дър­жа­не­то на ле­ти­ща­та в Бе­ло Ори­зон­те и Фло­ри­а­но­по­лис. Две са и ле­ти­ща­та в Чи­ли. От 2009 г. Flughafen Zürich е ми­но­ри­та­рен съд­руж­ник в ком­па­ни­я­та, опе­ри­ра­ща ле­ти­ще­то в Кю­ра­сао. Швей­цар­с­ка­та ком­па­ния има и до­го­вор за тех­ни­чес­ка под­дръж­ка с кон­це­си­о­не­ра на El Dorado International Airport в Бо­го­та, Ко­лум­бия.

Фон­дът Meridiam е ба­зи­ран в Па­риж, ка­то е с фо­кус ин­ф­рас­т­рук­тур­ни про­ек­ти в Ев­ро­па, Се­вер­на Аме­ри­ка и Аф­ри­ка.

> Ав­с­т­ра­лийс­ки­ят фонд First State и ис­пан­с­ки­ят опе­ра­тор AENA

Срав­ни­тел­но из­не­над­ва­що и на къ­сен етап в про­уч­ва­не­то се е вклю­чил и друг кон­сор­ци- ум с го­ле­ми ин­вес­ти­то­ри - ав­с­т­ра­лийс­ки­ят фонд First State в пар­т­ньор­с­т­во с ком­па­ни­я­та, опе­ри­ра­ща ле­ти­ще­то в Бар­се­ло­на. То­ва е AENA aeropuertos.

Тя опе­ри­ра 47 ле­ти­ща и 2 хе­ли­коп­тер­ни пло­щад­ки в Ис­па­ния, ка­то дър­жи кон­т­рол­ния па­кет и в лон­дон­с­ко­то Лу­тън. От­дел­но AENA Group е ди­рек­т­но или ин­ди­рек­т­но във­ле­че­на в уп­рав­ле­ни­е­то на 27 дру­ги ле­ти­ща по све­та. Ком­па­ни­я­та е ос­но­ва­на през 1990 г. Спо­ред сай­та на AENA тя е най-го­ле­ми­ят ле­ти­щен опе­ра­тор в све­та с 265 млн. път­ни­ци през 2017 г., а об­щи­те при­хо­ди са над 4 мл­рд. ев­ро.

Фон­дът First State Investments е съз­да­ден през 1988 г., ка­то се­га има 11 офи­са в Азия, Ав­с­т­ра­лия, Ев­ро­па и Се­вер­на Аме­ри­ка и уп­рав­ля­ва ак­ти­ви за над 157 мл­рд. до­ла­ра. От 2000 г. е част от Commonwealth Bank of Australia. Клю­чо­ви ак­ти­ви в ави­а­ци­я­та за фон­да са ав­с­т­ра­лийс­ки­те ле­ти­ща Adelaide и Brisbane.

> Ин­дийс­ка­та GMR Group

Ин­дийс­ка­та ин­ф­рас­т­рук­тур­на ком­па­ния GMR Group раз­ви­ва дей­ност в сфе­ра­та на енер­ге­ти­ка­та, тран­с­пор­та и град­с­ка­та ин­ф­рас­т­рук­ту­ра. В енер­ге­ти­ка­та об­ща­та про­из­вод­с­т­ве­на мощ­ност е 4400 MW, а дру­го по­де­ле­ние на гру­па­та се за­ни­ма­ва с под­дър­жа­не­то на ма­гис­т­ра­ли. В ави­а­ци­я­та час­т­на­та ком­па­ния със се­да­ли­ще в Ню Дел­хи при­те­жа­ва и ек­с­п­ло­а­ти­ра меж­ду­на­род­но­то ле­ти­ще в Дел­хи и меж­ду­на­род­но­то ле­ти­ще Хай­да­ра­бад. Гру­па­та раз­ви­ва и ле­ти­ще­то в Мо­па, Се­вер­на Гоа, ка­то пе­че­ли кон­це­си­он­на­та про­це­ду­ра за из­г­раж­да­не и уп­рав­ле­ние през 2016 г. В пар­т­ньор­с­т­во с Megawide Construction Corporation на Фи­ли­пи­ни­те ек­с­п­ло­а­ти­ра и раз­ви­ва меж­ду­на­род­но­то ле­ти­ще Mactan Cebu - вто­ро­то по го­ле­ми­на ле­ти­ще във Фи­ли­пи­ни­те. В ре­ги­о­на в обе­ди­не­ние с гръц­ка­та стро­и­тел­на ком­па­ния Terna GMR Airports спе­че­ли тър­га за из­г­раж­да­не на но­во­то ле­ти­ще на ос­т­ров Крит. Пак с Terna кан­ди­дат­с­т­ва и за ле­ти­ще­то в Бел­г­рад.

> Ле­ти­ще Се­ул

Ин­те­рес в на­ча­лен етап е про­я­вил и юж­но­ко­рейс­ки­ят опе­ра­тор на ле­ти­ще­то в Се­ул, ка­то ком­па­ни­я­та не би­ла свръ­хак­тив­на в про­уч­ва­не­то на со­фийс­кия обект. Incheon International Airport Corporation (IIAC) кан­ди­дат­с­т­ва и за ле­ти­ще­то в Бел­г­рад. Тя е ос­но­ва­на през 1991 г. ка­то опе­ра­тор на меж­ду­на­род­но­то ле­ти­ще Ин­чон. Про­це­сът за­поч­ва, след ка­то ста­ва яс­но, че по-мал­ко­то ле­ти­ще Gimpo, ко­е­то се ме­на­жи­ра от Korea Airports Corporation, не е в със­то­я­ние да се спра­ви с на­рас­т­ва­щия тра­фик.

> С ин­те­рес, но слаб

В гру­па­та на не мно­го ак­тив­но ин­те­ре­су­ва­щи­те се по­па­да ле­ти­ще Mюн­хен, ко­и­то спо­ред из­точ­ни­ци, близ­ки до про­це­ду­ра­та, все още ня­мат кон­сул­тант, та­ка че ед­ва ли ще по­да­дат офер­та. Про­уч­ва­не в да­ден мо­мент са пра­ви­ли и ле­тищ­ни­ят опе­ра­тор на Рим (кой­то е и кон­це­си­о­нер на пад­на­лия ма­гис­т­ра­лен мост в Ита­лия), как­то и от френ­с­ка­та стро­и­тел­на ком­па­ния Bouygues. Уме­ре­но пи­та­щи са и от рус­ка­та VTB Capital Infrastructure, ко­я­то бе­ше сред кан­ди­да­ти­те за Бел­г­рад и про­уч­ва­ше со­фийс­кия обект пре­диш­ния път, но в кон­сор­ци­ум.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.