Без уго­вор­ки

Samsung Note 9 е по-го­лям, по-бърз и по-из­д­ръж­лив от всич­ки свои пред­шес­т­ве­ни­ци. Ко­е­то го пра­ви един от най-впе­чат­ля­ва­щи­те мо­де­ли на па­за­ра

Capital - - Съдържание #40 - Кон­с­тан­тин Ни­ко­лов | konstantin.nikolov@capital.bg ав­тор SSamsung без­с­пор­но ще вле­зе в учеб­ни­ци­те по мар­ке­тинг с ре­ак­ци­я­та си към из­бух­ва­щия мо­дел Galaxy Note 7 от­п­ре­ди две го­ди­ни. Юж­но­ко­рейс­ки­ят ги­гант не са­мо ус­пя да ос­та­ви зад гър­ба си бранд кри­за­та,

Samsung Note 9 е по-го­лям, по-бърз и по­из­д­ръж­лив

Ди­зайн

Ек­ра­нът на Samsung Galaxy Note 9 е по­го­лям спря­мо то­зи на пред­шес­т­ве­ни­ка му - 6.4 ин­ча (6.3 при Note 8). Въп­ре­ки то­ва раз­ме­ри­те на те­ле­фо­на ос­та­ват поч­ти съ­щи­те без осо­бе­ни про­ме­ни в ди­зай­на. Из­к­лю­че­ние пра­ви сен­зо­рът за от­пе­ча­тъ­ци, кой­то ве­че е под ка­ме­ра­та, а не до нея, ко­е­то ог­ра­ни­ча­ва въз­мож­нос­ти­те за не­вол­но до­кос­ва­не и съ­от­вет­но ца­па­не на обек­ти­ва. Из­ви­ти­ят ек­ран е поз­на­ти­ят AMOLED на Samsung с ре­зо­лю­ция 2960x1440, кой­то про­дъл­жа­ва да бъ­де най-доб­ри­ят на па­за­ра. Той пок­ри­ва поч­ти ця­ла­та пред­на част на смар­т­фо­на. Стък­ле­ни­ят гръб е неп­ро­ме­нен и все та­ка прив­ли­чащ от­пе­ча­тъ­ци. За раз­ли­ка от дру­ги про­из-

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.