Кол­ко стру­ва власт­та на Бо­ри­сов

Capital - - КОМЕНТАРИ & АНАЛИЗИ -

СС­а­мо за две сед­ми­ци ста­на­ха яс­ни два скан­дал­ни фак­та:

Пра­ви­тел­с­т­во­то чрез уп­рав­ля­ва­на­та от не­го дър­жав­на ком­па­ния ЕСО да­ва го­диш­но 27 млн. ле­ва на ТЕЦ Вар­на за т.нар. сту­ден ре­зерв. Дру­жес­т­во­то е соб­с­т­ве­ност на Ах­мед До­ган, ка­то той ста­на член и на бор­да на ди­рек­то­ри­те му. Осо­бе­но­то в пла­ща­ни­я­та за сту­ден ре­зерв е, че да­ли мощ­нос­ти­те ще бъ­дат ак­ти­ви­ра­ни за нуж­ди­те на енер­гий­на­та сис­те­ма в го­ля­ма сте­пен е су­бек­тив­на пре­цен­ка на ръ­ко­вод­с­т­во­то на ЕСО, за­що­то в про­ти­во­ре­чие с ев­ро­пейс­ки­те ре­гу­ла­ции в Бъл­га­рия все още ня­ма па­зар на ба­лан­си­ра­ща енер­гия. На­пъл­но въз­мож­но е сту­де­ни­ят ре­зерв от цен­т­ра­ла­та на Ах­мед

До­ган ни­ко­га да не бъ­де ак­ти­ви­ран и пла­ща­не­то от ЕСО да из­к­рис­та­ли­зи­ра в не­ло­ша пе­чал­ба за по­ли­ти­ка. Вли­за­не­то на по­чет­ния пред­се­да­тел на ДПС ка­то явен ак­ци­о­нер бе­ле­жи нов етап в ле­га­ли­зи­ра­не­то на ико­но­ми­чес­ко­то вли­я­ние на ДПС в раз­лич­ни сфе­ри на ико­но­ми­ка­та, ка­то нед­вус­мис­ле­но по­каз­ва пъ­лен ком­форт със се­гаш­но­то ста­тук­во.

Уп­рав­ля­ва­щи­те ще про­пи­ле­ят па­ри­те на да­нъ­коп­лат­ци­те, за да ку­пят най-скъ­пия те­рен за пар­кинг. Кон­т­ро­ли­ра­ни­ят от ГЕРБ об­щин­с­кия съ­вет на Вар­на по пред­ло­же­ние на из­диг­на­тия от ГЕРБ кмет Иван Пор­т­них гла­су­ва да из­ку­пи сре­щу 43 млн. ле­ва т.нар. дуп­ка в цен­тъ­ра на гра­да от един от ли­де­ри­те на БСП - Ге­ор­ги Гер­гов. Той ви­на­ги е бил ед­на от връз­ки­те на БСП с ГЕРБ и с глав­ния про­ку­рор Со­тир Ца­ца­ров, ка­то до­ри зас­тъп­ва­ше те­за­та за със­та­вя­на на ши­ро­ка ко­а­ли­ция меж­ду ГЕРБ и БСП. В мо­мен­та Гер­гов е и един от вът­реш­ни­те опо­зи­ци­о­не­ри в чер­ве­на­та пар­тия, за­то­ва по­доз­ре­ни­я­та до­ри на част от уп­рав­ля­ва­щи­те са, че па­ри­те за “дуп­ка­та” всъщ­ност са вид по­да­рък за вра­го­ве­те на ли­де­ра на БСП Кор­не­лия Ни­но­ва.

По­ка­за­тел­но се­га е, че об­щин­с­ки­те съ­вет­ни­ци на БСП във Вар­на гла­су­ва­ха про­тив. До­ри на съд­руж­ни­ка

на Ах­мед До­ган в ТЕЦ Вар­на, Да­на­ил Па­па­зов, кой­то е и об­щин­с­ки съ­вет­ник в мор­с­кия град, су­ма­та от 43 млн. за „дуп­ка­та на Гер­гов“се ви­дя аб­сур­д­на и той съ­що гла­су­ва про­тив. Ос­вен че е на сил­но за­ви­ше­на це­на, осо­бе­но­то и в та­зи сделка е, че ще бъ­де фи­нан­си­ра­на от бю­дже­та, т.е. от­но­во с пря­ка­та по­ли­ти­чес­ка от­го­вор­ност на Бой­ко Бо­ри­сов и с па­ри­те на всич­ки да­нъ­коп­лат­ци.

Как­во точ­но ку­пу­ва Бой­ко Бо­ри­сов, из­хар­ч­вай­ки за ни­що 82 млн. от на­ши­те да­нъ­ци? Оче­вид­но - по­ли­ти­чес­ко спо­койс­т­вие. По съ­щия на­чин и под зап­ла­ха­та от про­тес­ти в на­ча­ло­то на го­ди­на­та пре­ми­е­рът обе­ща 100 млн. лв. по­ве­че за по-ви­со­ки зап­ла­ти на по­ли­ца­и­те, още 15 млн. лв. на БАН...

Всич­ки те­зи неп­ред­ви

де­ни щед­рос­ти ве­ро

ят­но ня­ма­ше да

са въз­мож­ни, ако

тре­та по­ред­на

го­ди­на бю­дже

тът не се пла­ни­ра та­ка, че още през про­лет­та да из­ле­зе на ог­ро­мен из­ли­шък. Ко­е­то пък поз­во­ля­ва на пра­ви­тел­с­т­во­то да пре­раз­п­ре­де­ля сто­ти­ци ми­ли­о­ни са­мо с ед­но свое ре­ше­ние, без де­бат и, как­то от­бе­ля­за и пре­зи­ден­тът Ру­мен Ра­дев - без сан­к­ци­я­та на пар­ла­мен­та. За справ­ка, то­зи сеп­тем­в­ри при­хо­ди­те над­ви­ша­ват раз­хо­ди­те с над 2.4 мл­рд. лв. Ед­на част от тях са ве­че по­хар­че­ни за дру­ги спор­ни на­чи­на­ния – ка­то по­ло­ви­ния ми­ли­ард, за­пи­сан под чер­та за неп­роз­рач­на­та Дър­жав­на кон­со­ли­да­ци­он­на ком­па­ния, ко­я­то без ни­ка­къв опит ще ре­мон­ти­ра опас­ни­те язо­ви­ри в дър­жа­ва­та. Или 108 млн. лв. за ре­монт на ба­зи­те на дър­жав­ния ре­зерв, при по­ло­же­ние че вед­нъж в ми­на­ло­то са да­де­ни па­ри за то­ва на близ­ки до Де­лян Пе­ев­с­ки ком­па­нии.

Опи­ти­те за от­ку­пу­ва­не на по­ли­ти­чес­ко спо­койс­т­вие с па­ри на да­нъ­коп­ла­те­ца ед­ва ли ще спрат до­тук – об­щес­т­во­то ре­а­ги­ра на вся­ка тра­ге­дия в дър­жа­ва­та все по-край­но, а спо­ред со­ци­о­ло­ги­я­та пред­ни­на­та на ГЕРБ пред БСП се сто­пя­ва. Не е яс­но оба­че до­ко­га пръс­ка­не­то на па­ри ще има ефект. За­що­то це­на­та на спо­койс­т­ви­е­то ви­ди­мо се по­кач­ва.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.