Убийс­т­во­то е раз­к­ри­то, про­ва­ли­те ос­та­ват

Смъртта на 30-го­диш­на­та Вик­то­рия Ма­ри­но­ва на­со­чи меж­ду­на­род­но­то вни­ма­ние към Бъл­га­рия. Въп­ре­ки че ня­ма об­що с ра­бо­та­та ù, слу­ча­ят ста­на по­вод от­но­во да се за­го­во­ри за вло­ше­на­та ме­дий­на сре­да и лип­са­та на ре­зул­та­ти в бор­ба­та с ко­руп­ци­я­та. Про­фе­си­о­нал­ни­те

Capital - - ТЕМА НА БРОЯ - ав­тор Екип на „Ка­пи­тал“

ПП­рез 2017 г. в Бъл­га­рия са би­ли из­вър­ше­ни 154 умиш­ле­ни убийс­т­ва, ка­то бли­зо две тре­ти от тях са би­ли раз­к­ри­ти от по­ли­ци­я­та. Ед­но от тях оба­че - бру­тал­но­то убийс­т­во на 30-го­диш­на­та Вик­то­рия Ма­ри­но­ва в Ру­се, вка­ра Бъл­га­рия в све­тов­ни­те но­ви­ни и мо­би­ли­зи­ра об­щес­т­во­то, как­то ряд­ко се случ­ва.

Граж­да­ни от ця­ла­та стра­на по­че­то­ха па­мет­та ù. Те­ма­та вле­зе в све­тов­ни­те но­ви­ни и бе­ше ко­мен­ти­ра­на от пре­зи­ден­та на ЕК Жан-Клод Юн­кер и ге­не­рал­ния сек­ре­тар на ООН Ан­то­ниу Гу­те­риш.

Фак­тът, че жер­т­ва­та е мла­да же­на, ра­бо­те­ща в ре­ги­о­нал­на те­ле­ви­зия, по­ка­за­ла те­ма, ко­я­то е по-ско­ро та­бу за мейн­с­т­рийм ме­ди­и­те, пов­диг­на въп­ро­са да­ли на­па­де­ни­е­то не е свър­за­но с ра­бо­та­та ù. На­чи­нът, по кой­то бе­ше из­вър­ше­но

бру­тал­но­то по­се­га­тел­с­т­во, по-ско­ро из­к­люч­ва­ше по­доб­на хи­по­те­за.

По­ли­ци­я­та ус­пя да раз­к­рие из­вър­ши­те­ля за по-мал­ко от 72 ча­са. Убе­ди­тел­ни­те до­ка­за­тел­с­т­ва со­чат, че убийс­т­во­то на Вик­то­рия Ма­ри­но­ва ня­ма връз­ка с ра­бо­та­та ù в ре­ги­о­нал­на­та те­ле­ви­зия TVN, а ста­ва ду­ма за спон­тан­но на­па­де­ние.

Пред­по­ла­га­е­ми­ят из­вър­ши­тел е за­дър­жан в Гер­ма­ния, къ­де­то се е кри­ел след де­я­ни­е­то. Всъщ­ност пер­фек­т­на­та ра­бо­та на бъл­гар­с­ка­та по­ли­ция е един­с­т­ве­ни­ят по­зи­ти­вен мо­мент в ця­ла­та ис­то­рия.

Но как та­ка един кри­ми­на­лен слу­чай ус­пя да пре­диз­ви­ка та­къв от­з­вук? Убийс­т­во­то на Вик­то­рия ка­та­ли­зи­ра та­ка­ва ре­ак­ция за­ра­ди не­до­ве­ри­е­то, ко­е­то съ­щес­т­ву­ва към уп­рав­ле­ни­е­то - как­то от об­щес­т­во­то (виж­те дан­ни­те на „Ал­фа Ри­сърч“), та­ка и от­вън. А то се ба­зи­ра на съв­сем кон­к­рет­ни фак­ти:

> Дъл­го­го­диш­ни­ят от­каз на ин­с­ти­ту­ци­и­те да раз­с­лед­ват зло­у­пот­ре­би с ев­ро­фон­до­ве и ко­руп­ция.

> Трай­на­та тенденция за вло­ша­ва­не на ме­дий­на­та сре­да в Бъл­га­рия, ко­я­то не мо­же да из­пъл­ня­ва ро­ля­та си на ко­рек­тив на власт­та, а раз­к­ри­ти­я­та на мал­ко­то сво­бод­ни ме­дии ос­та­ват не­за­бе­ля­за­ни.

> Лип­са­та на до­ве­рие в ин­с­ти­ту­ци­и­те, ко­е­то во­ди със се­бе си съм­не­ние, че прес­тъп­ле­ни­я­та би­ват раз­к­ри­ти, а ви­нов­ни­те - на­ка­за­ни.

Как убийс­т­во­то ста­на све­тов­на но­ви­на

В края на сеп­тем­в­ри Вик­то­рия Ма­ри­но­ва (виж­те ка­ре­то) во­ди пре­да­ва­не­то “Де­тек­тор” (за пръв и пос­ле­ден път), къ­де­то е пред­с­та­ве­но раз­с­лед­ва­не­то за из­ма­ми с ев­ро­фон­до­ве, про­ве­де­но от сай­та “Би­во­лъ”

и на­ре­че­но „Джи Пи гейт“. Има ин­тер­вю­та с Ди­ми­тър Сто­я­нов и Ати­ла Би­ро, ко­и­то ня­кол­ко сед­ми­ци по-ра­но бя­ха за­дър­жа­ни от по­ли­ци­я­та, до­ка­то се опит­ва­ха да до­ка­жат из­га­ря­не­то на до­ку­мен­ти, има­щи, спо­ред тях, от­но­ше­ние към слу­чая.

В края на пре­да­ва­не­то Вик­то­рия Ма­ри­но­ва каз­ва: „Кар­ти­на­та на раз­с­лед­ва­ща­та жур­на­лис­ти­ка в Бъл­га­рия е дос­та про­ти­во­ре­чи­ва. От ед­на стра­на - си­лен пра­ви­тел­с­т­вен и кор­по­ра­ти­вен на­тиск вър­ху соб­с­т­ве­ни­ци­те на ме­ди­и­те и вър­ху са­ми­те ме­дии. Все по­ве­че заб­ра­не­ни те­ми. Сис­те­ма­тич­но от­с­т­ра­ня­ва­не на раз­с­лед­ва­щи жур­на­лис­ти. И от дру­га стра­на - без­с­пор­ни ус­пе­хи на раз­с­лед­ва­ния през пос­лед­ни­те го­ди­ни, го­ля­ма част от ко­и­то са пуб­ли­ку­ва­ни и на сай­та Bivol.bg. Еки­път ни се ан­га­жи­ра и в бъ­де­ще да да­ва три­бу­на на жур­на­лис­ти­чес­ки про­уч­ва­ния. Как­то и да из­вър­ш­ва

свои та­ки­ва, ка­са­е­щи в из­к­лю­чи­тел­на сте­пен об­щес­т­ве­ния ин­те­рес. За­що­то то­ва е „Де­тек­тор“. Пре­да­ва­не­то, ко­е­то от­чи­та лъ­жа­та. И да­ва пре­дим­с­т­во на ис­ти­на­та.”

“С еки­па на пре­да­ва­не­то ра­бо­тех­ме по съв­мес­т­но раз­с­лед­ва­не - за из­раз­ход­ва­не­то на сред­с­т­ва по въз­с­та­но­вя­ва­не­то на Хит­ри­но след же­ле­зо­път­на­та ка­тас­т­ро­фа”, ко­мен­ти­ра пред “Ка­пи­тал” Ди­ми­тър Сто­я­нов от “Би­во­лъ”. “Бив­ши­ят съп­руг на Вик­то­рия е по­лу­ча­вал зап­ла­хи, ние по­лу­ча­ва­ме пос­то­ян­ни зап­ла­хи”, обяс­ня­ва Сто­я­нов съм­не­ни­я­та, по­я­ви­ли се в пър­ви­те ча­со­ве на убийс­т­во­то, че то мо­же да има не­що об­що с ра­бо­та­та на Вик­то­рия.

Имен­но през “Би­во­лъ” но­ви­на­та за убийс­т­во­то дос­ти­га до две вли­я­тел­ни ор­га­ни­за­ции - „Ре­пор­те­ри без гра­ни­ци“и ОCCRP (Про­ект за раз­с­лед­ва­не на ор­га­ни­зи­ра­на­та прес­тъп­ност и ко­руп­ция-

та). Те­ма­та по­па­да в Politico, кой­то

е из­к­лю­чи­тел­но вли­я­те­лен в Брюк­сел. Не за­къс­ня­ват пуб­ли­ка­ции в ре­ди­ца за­пад­ни ме­дии, ев­ро­пейс­ки по­ли­ти­ци и ор­га­ни­за­ции из­ли­зат с ос­т­ри по­зи­ции, ба­зи­ра­ни най-ве­че на пър­во­на­чал­ни­те съ­об­ще­ния. Фак­ти­те се гу­бят в пре­во­да. Заг­ла­ви­я­та, че “раз­с­лед­ващ жур­на­лист, ра­бо­тил по ко­руп­ция и из­ма­ми с ев­ро­фон­до­ве, е звер­с­ки убит” не за­къс­ня­ват.

И ако ин­фор­ма­ци­я­та, ко­я­то се по­я­вя­ва на За­пад е из­к­ри­ве­на, то при­зи­ви­те, от­п­ра­ве­ни към бъл­гар­с­ки­те влас­ти от ев­ро­пейс­ки­те по­ли­ти­ци, са съв­сем обек­тив­ни - бър­зо раз­к­ри­ва­не на из­вър­ши­те­ля, ус­та­но­вя­ва­не на евен­ту­ал­на­та връз­ка на де­я­ни­е­то с ра­бо­та­та на Вик­то­рия Ма­ри­но­ва и раз­с­лед­ва­не на раз­к­ри­ти­я­та за зло­у­пот­ре­би с ев­ро­фон­до­ве. Бъл­гар­с­ки­те влас­ти се спра­ви­ха ус­пеш­но с пър­ви­те две. Тре­то­то ос­та­ва проб­лем.

Раз­с­лед­ва­не на­си­ла

На 10 сеп­тем­в­ри в сай­та “Би­во­лъ” из­ли­за пър­ва­та пуб­ли­ка­ция по т.нар. ка­зус „Джи Пи груп“. Те­ма­та не на­ми­ра мяс­то в цен­т­рал­ни­те ме­дии и е под­ми­на­та от про­ку­ра­ту­ра­та. Че­ти­ри дни по-къс­но арес­тът (кой­то е по-ско­ро ре­зул­тат на раз­ва­лен те­ле­фон, от­кол­ко­то на опит за реп­ре­сия) на Ди­ми­тър Сто­я­нов и Ати­ла Би­ро ста­ва меж­ду­на­род­на но­ви­на. Чак то­га­ва про­ку­ра­ту­ра­та съ­об­ща­ва, че се е са­мо­се­зи­ра­ла от пуб­ли­ка­ци­я­та и е въз­ло­жи­ла про­вер­ка по слу­чая на ДАНС. Пре­ми­е­рът Бо­ри­сов раз­по­ре­ди всич­ки длъж­нос­т­ни ли­ца, ко­и­то се спо­ме­на­ват в пуб­ли­ка­ци­и­те, да бъ­дат от­с­т­ра­не­ни или да из­ля­зат в от­пуск.

Ко­га­то по­се­ти Ру­се за­ра­ди раз­с­лед­ва­не­то на убийс­т­во­то на Вик­то­рия Ма­ри­но­ва, в от­го­вор на жур­на­лис­ти­чес­ки въп­рос глав­ни­ят про­ку­рор Со­тир Ца­ца­ров раз­к­ри, че про­вер­ка­та по “Джи Пи гейт” е пре­рас­на­ла в до­съ­деб­но про­из­вод­с­т­во, а по ис­ка­не на про­ку­ра­ту­ра­та е бил бло­ки­ран съм­ни­те­лен пре­вод за 14 млн. ев­ро.

Ня­ма ни­как­во съм­не­ние, че раз­с­лед­ва­не­то “Джи Пи гейт” е най-го­ля­мо­то за из­ма­ми с ев­ро­фон­до­ве от пос­лед­ни­те де­сет го­ди­ни, ко­е­то про­ку­ра­ту­ра­та

е об­ра­зу­ва­ла. До не­го не се стиг­на,

за­що­то пра­во­ох­ра­ни­тел­ни­те ин­с­ти­ту­ции са из­ко­па­ли фак­ти­те или пък са се са­мо­се­зи­ра­ли от ме­ди­и­те. То се слу­чи са­мо и един­с­т­ве­но за­ра­ди меж­ду­на­род­ния скан­дал пок­рай арес­та на два­ма­та жур­на­лис­ти.

Ама вие сте си сво­бод­ни

Чак след ка­то про­ку­ра­ту­ра­та съ­об­щи, че раз­с­лед­ва “Джи Пи гейт”, а Бо­ри­сов при­зо­ва за ос­тав­ки, те­ма­та се по­я­ви в ма­со­ви­те ме­дии. Имен­но за­ра­ди по­доб­на ав­то­цен­зу­ра меж­ду­на­род­ни­те из­с­лед­ва­ния за сво­бо­да­та на сло­во­то от­чи­тат трай­на не­га­тив­на тенденция за ме­дий­на­та сво­бо­да Бъл­га­рия.

Ре­дак­ци­он­на­та по­ли­ти­ка на вес­т­ни­ци­те, ко­и­то об­що имат бли­зо 70% па­за­рен дял, из­к­люч­ва кри­ти­ка към власт­та (не­за­ви­си­мо от то­ва кой е на власт) или пуб­ли­ка­ции, ко­и­то мо­гат да бъ­дат не­у­доб­ни за свър­за­ни­те с нея ико­но­ми­чес­ки ин­те­ре­си. Па­ра­док­сал­но­то е, че на кри­ти­ка е под­ло­же­на най-ве­че опо­зи­ци­я­та или те­зи, ко­и­то уп­рав­ля­ва­щи­те при­поз­на­ват за свои вра­го­ве.

Та­зи ре­ал­ност сил­но си про­ти­во­ре­чи с ду­ми­те на Бой­ко Бо­ри­сов от сря­да сут­рин­та, ко­га­то той се обър­на към при­със­т­ва­щи­те на прес­кон­фе­рен­ци­я­та по по­вод убийс­т­во­то с ду­ми­те: „Та­ка­ва сво­бо­да да пи­ше­те, да го­во­ри­те, да пре­да­ва­те по вся­ка те­ма е факт.“

Въп­ре­ки ос­т­ри­те меж­ду­на­род­ни ре­ак­ции в про­дъл­же­ние на ня­кол­ко дни пре­ми­е­рът за­па­зи пъл­но мъл­ча­ние. В не­де­ля, по вре­ме на на­ци­о­нал­но­то съ­ве­ща­ние на МВР, Бо­ри­сов ко­мен­ти­ра един­с­т­ве­но, че прес­тъп­ле­ни­е­то ще бъ­де раз­к­ри­то съв­сем ско­ро.

В сря­да сут­рин­та за­ед­но с вът­реш­ния ми­нис­тър Мла­ден Ма­ри­нов и глав­ния про­ку­рор Со­тир Ца­ца­ров той да­де спе­ци­ал­на прес­кон­фе­рен­ция, ка­то ос­но­вен мо­мент

в из­каз­ва­не­то му бе­ше не бе­ше са­мо­то прес­тъп­ле­ние, а меж­ду­на­род­на­та ре­ак­ция, ко­я­то ви­ди­мо го бе­ше вбе­си­ла.

„Бъл­га­ри нап­ра­ви­ха та­ка през те­зи ня­кол­ко дни, че за Бъл­га­рия да се го­во­ри ка­то за Мал­та и за Сло­ва­кия, да си очер­нят дър­жа­ва­та по най-бру­та­лен и га­ден на­чин, да се рад­ват, ако Бъл­га­рия бъ­де в све­тов­ни­те но­ви­ни с не­га­тив­на ин­фор­ма­ция, и то за най-теж­ко прес­тъп­ле­ние - на­па­де­ние на раз­с­лед­ващ жур­на­лист“, ка­за Бо­ри­сов и се обър­на към За­па­да: “Знам, че в Брюк­сел се­га дос­та хо­ра ме гле­дат, аз умиш­ле­но не раз­го­ва­рях с тях през те­зи дни, за­що­то очак­вах, че то­ва, ко­е­то са ни учи­ли - не са­мо на пра­во­съ­дие, раз­с­лед­ва­не, дейс­т­вия на по­ли­ци­я­та, да не се об­ви­ня­ва ни­кой до ка­те­го­рич­но­то до­ка­за­тел­с­т­во, че то­ва е ви­нов­ни­кът. Те ни раз­си­па­ха от ту­и­тъ­ри.”

След прес­кон­фе­рен­ци­я­та Бо­ри­сов и Ца­ца­ров се срещ­на­ха с пос­ла­ни­ци, ка­то спо­ред два не­за­ви­си­ми из­точ­ни­ка на “Ка­пи­тал” сре­ща­та е би­ла в по­со­ка тър­се­не на смет­ка за по­зи­ци­и­те, из­ра­зе­ни във връз­ка с убийс­т­во­то.

С по­зи­ци­я­та си Бо­ри­сов ся­каш ис­ка­ше да ка­же на дър­жа­ви­те от ЕС, ко­и­то не под­к­ре­пят Бъл­га­рия за Шен­ген - ако оби­ча­те, по­ве­че не ми тър­се­те смет­ка за бор­ба­та с ко­руп­ци­я­та и сво­бо­да­та на ме­ди­и­те. При нас всич­ко е на­ред, а кой­то твър­ди об­рат­но­то, е пре­да­тел.

Ус­пеш­но­то раз­с­лед­ва­не на убийс­т­во­то оба­че да­леч не оз­на­ча­ва, че ко­руп­ци­я­та в Бъл­га­рия е пре­бо­ре­на, а ме­ди­и­те из­вед­нъж са ста­на­ли сво­бод­ни. Те­ма­та за убийс­т­во­то в Ру­се ста­на тол­ко­ва го­ля­ма, за­що­то съ­би­ра в се­бе си не­до­вол­с­т­во­то по най-го­ле­ми­те про­ва­ли през 10-го­диш­но­то уп­рав­ле­ние на ГЕРБ - пъл­на­та лип­са на бор­ба с ко­руп­ци­я­та, де­фек­т­ни­те ин­с­ти­ту­ции и под­чи­не­ни­те ме­дии. Уби­е­цът на Вик­то­рия Ма­ри­но­ва бе­ше за­ло­вен. Го­ле­ми­те про­ва­ли си ос­та­ват.

Q Убийс­т­во­то на Вик­то­рия Ма­ри­но­ва до­ве­ди до бде­ния в де­сет­ки бъл­гар­с­ки гра­до­ве, ка­то най-мно­го хо­ра се съб­ра­ха в Ру­се | сним­ка Юлия Ла­за­ро­ва

Q Ръ­ко­во­ди­те­лят на сек­тор „Кри­ми­нал­на по­ли­ция“в ру­сен­с­ка­та по­ли­ция Ни­ко­лай Ко­жу­ха­ров има во­де­ща ро­ля в раз­к­ри­ва­не­то на теж­ко­то прес­тъп­ле­ние | „Ут­ро“

> С еки­па на TVN ра­бо­тих­ме по но­во раз­с­лед­ва­не. След всич­ки зап­ла­хи през те­зи го­ди­ни бе­ше нор­мал­но да по­до­зи­ра­ме, че око­ло убийс­т­во­то има не­що съм­ни­тел­но. Ди­ми­тър Сто­я­нов, ре­пор­тер, „Би­во­лъ“

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.