Смя­там, че про­ек­тът за цен­тъ­ра е ор­га­ни­зи­ран доб­ре

Capital - - ПОЛИТИКА И ИКОНОМИКА - Йор­дан­ка Фан­дъ­ко­ва,

ция - на сто­лич­ния бул.

“Алек­сан­дър Ма­ли­нов” №51. Ин­те­рес­но­то е, че за “Ев­ро строй 2016” ня­ма поч­ти ни­как­ва пуб­лич­на ин­фор­ма­ция - фир­ма­та до­ри ня­ма соб­с­т­вен ин­тер­нет сайт. Въп­ре­ки то­ва с по­зи­ци­о­ни­ра­не­то си в Со­фия ком­па­ни­я­та на Ива­но­ва из­вед­нъж за­поч­ва да пе­че­ли го­ле­ми по­ръч­ки от Сто­лич­на­та об­щи­на. Те са как­то за дос­тав­ка на гра­ни­ти, та­ка и за пар­ко­ва ме­бел, го­ре­на тел, тех­ни­ка и до­ри опа­ко­въч­но фо­лио за ба­ли­ра­но RDF-го­ри­во от за­во­да за от­па­дъ­ци. До­го­во­ри­те на “Ев­ро строй 2016” с кмет­с­т­во­то са за 2.1 млн. лв., ка­то за срав­не­ние - през 2016 г. при­хо­ди­те на дру­жес­т­во­то са ед­ва 18 хил. ле­ва.

Да слу­чиш на майс­то­ри “Тех­ни­чес­ки­те по­ка­за­те­ли и за гра­ни­та, и за бе­тон­ни­те пло­чи са максималните въз­мож­ни към днеш­ни­те ус­ло­вия”, ка­те­го­ри­чен е арх. Пан­те­ле­ев. При­ло­же­ни­те към до­го­во­ри­те сер­ти­фи­ка­ти, ко­и­то са пуб­ли­ку­ва­ни в про­фи­ла на ку­пу­ва­ча на Сто­лич­на об­щи­на, съ­що пот­вър­ж­да­ват то­ва. За­що то­га­ва нас­тил­ки­те не се ха­ре­са­ха от хо­ра­та?

Най-оче­вид­ни­ят от­го­вор е, че пло­чи­те и па­ве­та­та прос­то не са по­ло­же­ни как­то тряб­ва - не­рав­нос­ти, кри­ви фу­ги, лип­са на си­мет­рия, ха­о­тич­но раз­по­ло­же­ни шах­ти и т.н. Всич­ко то­ва е де­ло на ра­бот­ни­ци­те, ко­и­то, из­г­леж­да, не дос­ти­гат.

“Проб­лем с кад­ри­те в стро­и­тел­с­т­во­то има, той не е от вче­ра и е ед­на от на­бо­ле­ли­те об­щес­т­ве­ни те­ми”, пот­вър­ди­ха и от “Джи Пи груп”, по­соч­вай­ки, че за ре­мон­та на Зо­на 2 из­пол­з­ват въз­мож­но най-доб­ри­те гру­пи, тех­ни­чес­ки ръ­ко­во­ди­те­ли, ръ­ко­во­ден пер­со­нал и ме­ха­ни­за­ция.

От до­го­во­ра на “Джи Пи груп” се раз­би­ра, че за це­ли­те на це­но­об­ра­зу­ва­не­то е пол­з­ва­на ча­со­ва­та став­ка от 4.5 лв. То­ва пра­ви сред­но въз­наг­раж­де­ние от 720 лв. на ме­сец. При “ПСТ груп” ча­со­ва­та став­ка е 6.1 лв., или 976 лв. ме­сеч­но.

Въп­рос и на над­зор

За ка­чес­т­ве­но­то из­пъл­не­ние на дей­нос­ти­те ос­вен ра­бот­ни­ци­те от­го­вор­ност има и стро­и­тел­ни­ят над­зор. За две­те зо­ни, в ко­и­то ра­бо­тят “Джи Пи хруп” и “ПСТ хруп”, та­зи дей­ност е въз­ло­же­на на Кон­сор­ци­ум “Про­джект над­зор Со­фия” сре­щу су­ма­та от 1 034 400 лв. Кме­тът Йор­дан­ка Фан­дъ­ко­ва обя­ви, че ще гло­би обе­ди­не­ни­е­то със 100 хил. лв. за­ра­ди про­пус­ки в ра­бо­та­та му, но по-важ­но­то в слу­чая е дру­го. Во­де­що учас­тие в кон­сор­ци­у­ма има “Тран­с­кон­султ - БГ” - фир­ма, ко­я­то се оказ­ва дос­та близ­ка със стро­и­те­ли­те.

“Тран­с­кон­султ - БГ”, как­то и свър­за­ни­те с не­го “Тран­с­кон­султ - 21” и “Тран­с­кон­султ - 22” (фир­ми­те спо­де­лят един офис и те­ле­фо­ни, а соб­с­т­ве­ни­ци­те им са в род­нин­с­ки от­но­ше­ния), са ре­дов­ни пар­т­ньо­ри на “Джи Пи груп” в ре­ди­ца об­щес­т­ве­ни по­ръч­ки. Те ра­бо­те­ха за­ед­но по За­пад­на­та дъ­га на сто­лич­но­то око­лов­ръс­т­но, а в мо­мен­та се със­те­за­ват за Юж­на­та дъ­га. Тан­де­мът учас­т­ва още в тър­го­ве­те за ма­гис­т­ра­ла­та до Ка­ло­ти­на, про­би­вът на бул.

“То­дор Каб­леш­ков”, как­то и в прек­ра­те­на­та в на­ча­ло­то на 2016 г. про­це­ду­ра за ма­гис­т­ра­ла “Хе­мус”, къ­де­то обе­ди­не­ни­е­то им бе из­б­ра­но за по­бе­ди­тел. С “ПСТ Груп” пък над­зор­ни­ци­те са ра­бо­ти­ли по ре­мон­ти на ма­гис­т­ра­ла “Тра­кия” и са кан­ди­дат­с­т­ва­ли за­ед­но за об­но­вя­ва­не­то на бул.“Вла­ди­мир Ва­зов”.

Кме­тът Фан­дъ­ко­ва от­ка­за да ко­мен­ти­ра те­зи об­вър­за­нос­ти. За­що об­щи­на­та вле­зе в оп­рав­да­те­лен ре­жим, а не по­ис­ка от из­пъл­ни­те­ля “Джи Пи груп” и над­зо­ра на про­ек­та да обяс­нят как­во точ­но се случ­ва с ре­мон­та на ул. “Граф Иг­на­ти­ев” и гра­дин­ка­та “Св.

Не мо­га да при­е­ма по­ли­ти­чес­ки си­ли, ко­и­то ос­та­ви­ха гра­да в раз­ру­ха, да ко­мен­ти­рат на­ша­та ра­бо­та.

Сед­мо­чис­ле­ни­ци”? По­лу­чи се та­ка ся­каш за­щи­та­ва­те стро­и­те­ли­те, вмес­то да им по­тър­си­те от­го­вор­ност. - С дейс­т­ви­я­та си до­се­га съм по­ка­за­ла, че съм аб­со­лют­но без­ком­п­ро­мис­на към из­пъл­ни­те­ли­те, ко­и­то и да са те. Мно­го е лес­но още в съ­щия ден, ко­га­то въз­ник­не да­ден проб­лем, да обя­вя, че гло­бя­вам из­пъл­ни­те­ля или прек­ра­тя­вам до­го­во­ра. Но то­ва не е от­го­вор­но. Та­зи сед­ми­ца на­ло­жих гло­ба от 100 хил. лв. на стро­и­тел­ния над­зор на обек­та, и то не за­ра­ди вдиг­на­лия се шум, а на ба­за­та на три про­то­ко­ла от сеп­тем­в­ри на­сам, с ко­и­то са ус­та­но­ве­ни про­пус­ки в ра­бо­та­та му и лип­са­та на спе­ци­а­лис­ти на те­рен, ко­и­то да сле­дят за ка­чес­т­во­то на ре­мон­ти­те. Ако те­зи про­то­ко­ли не бя­ха със­та­ве­ни, сан­к­ци­я­та ще­ше да пад­не в съ­да. То­ва е пър­ва­та и пос­лед­на сан­к­ция за над­зо­ра, тъй ка­то при след­ва­що на­ру­ше­ние ще прис­тъ­пим към раз­ва­ля­не­то на до­го­во­ра. В до­го­во­ри­те с из­пъл­ни­те­ли­те съ­що сме вклю­чи­ли дос­та­тъч­но ме­ха­низ­ми, ко­и­то ни поз­во­ля­ват да осъ­щес­т­вя­ва­ме строг кон­т­рол вър­ху тях. Кон­к­рет­но за то­зи с “Джи Пи груп” сан­к­ци­и­те за за­ба-

вя­не и ло­шо ка­чес­т­во мо­гат да стиг­нат бли­зо 6 млн. ле­ва, ка­то е за­ло­же­но да им за­дър­жим по­ло­ви­на­та от вне­се­на­та га­ран­ция или 300 хил. лв. за це­лия га­ран­ци­о­нен срок на обек­та, кой­то е 8 го­ди­ни.

Кон­к­рет­но за над­зо­ра, то­ва, ко­е­то въз­му­ти хо­ра­та, е, че му се пла­ща бли­зо 1 млн. лв. и има ос­но­ва­ния да се смя­та, че ед­на от фир­ми­те в кон­сор­ци­у­ма „Про­джект над­зор Со­фия“е близ­ка до са­ми­те стро­и­те­ли.

- Важ­но е да се уточ­ни, че въп­рос­на­та су­ма е за над­зор на ре­мон­т­ни­те ра­бо­ти и в две­те зо­ни - та­зи око­ло ул. “Граф Иг­на­ти­ев”, по ко­я­то ра­бо­ти “Джи Пи груп”, и та­зи на “ПСТ груп”, в ко­я­то по­па­дат гра­дин­ки­те “Крис­тал”, “Св. Кли­мент Ох­рид­с­ки” и пло­ща­дът око­ло “Алек­сан­дър Нев­с­ки”. Об­ща­та ин­вес­ти­ция в тях е над 46 млн. лв., ка­то бю­дже­тът за стро­и­те­лен над­зор е съ­об­ра­зен с ев­ро­пейс­ки­те прак­ти­ки точ­но за­що­то не­го­ва­та ро­ля е из­к­лю­чи­тел­но важ­на. Мо­га да ка­жа, че сред­с­т­ва­та са обос­но­ва­ни. Въп­ро­сът е да­ли на­е­ти­те фир­ми си вър­шат ра­бо­та­та. То­ва, ко­е­то се ви­дя, е, че не връ­щат стро­и­те­ля сво­ев­ре­мен­но да поп­ра­ви ви­ди­ми не­ред­нос­ти. Смя­там, че с дейс­т­ви­я­та си и на­ло­же­на­та гло­ба по­ка­зах, че сле­дя стрик­т­но за то­ва.

Що се от­на­ся до то­ва да­ли има об­вър-

за­нос­ти меж­ду стро­и­те­ли­те и над­зо­ра, аз не мо­га да ко­мен­ти­рам. Фир­ми­те са из­б­ра­ни чрез пуб­лич­ни тър­го­ве, ця­ла­та до­ку­мен­та­ция е об­що­дос­тъп­на и ако има­ше не­що не­ред­но, до­се­га със си­гур­ност ще­ше да бъ­де по­со­че­но.

Как­ва спо­ред вас е при­чи­на­та при все­ки по-зна­ков ре­монт в Со­фия да се сти­га до по­доб­ни скан­да­ли и спо­ро­ве за ка­чес­т­во­то?

- Та­зи ре­ак­ция е обяс­ни­ма. На­ши­те обек­ти се ре­а­ли­зи­рат в град­с­ка сре­да, пред очи­те на всич­ки, съз­да­ват из­к­лю­чи­тел­ни не­у­доб­с­т­ва и за­то­ва се сле­дят под лу­па. Ко­е­то е доб­ре за по-доб­ро­то из­пъл­не­ние на ре­мон­ти­те. В от­го­вор на об­щес­т­ве­на­та ре­ак­ция съм по­ка­ни­ла екип от ек­с­пер­ти на­че­ло с проф. Ди­ми­тър На­зър­с­ки, кой­то да из­вър­ши пов­то­рен ана­лиз на вла­га­ни­те ма­те­ри­а­ли и да да­де ста­но­ви­ще за на­чи­на на из­пъл­не­ние на про­ек­та.

Виж­да­те ли проб­ле­ми в ор­га­ни­за­ци­я­та на це­лия про­ект за смя­на на нас­тил­ки­те в цен­тъ­ра - от фор­му­ли­ра­не­то на за­да­ни­я­та до кон­т­ро­ла и вре­ме­то на из­пъл­не­ни­е­то? Тряб­ва­ше ли всич­ко да се слу­чи на­вед­нъж?

- Те­зи про­ек­ти за­поч­на­ха да се под­гот­вят още през 2013 г. и ве­че пет го­ди­ни вър­ви про­це­сът по об­но­вя­ва­не на цен­т­рал­ни­те град­с­ки час­ти. През то­ва вре­ме бя­ха про­ве­де­ни ре­ди­ца кон­кур­си, в ко­и­то кон­ку­рен­ци­я­та меж­ду ар­хи­тек­ти­те за ви­зи­я­та бе­ше го­ля­ма, има­ше об­щес­т­ве­ни об­съж­да­ния с мно­жес­т­во спо­ро­ве, из­пъл­ни­те­ли­те бя­ха из­б­ра­ни след от­к­ри­ти про­це­ду­ри и ця­ла­та до­ку­мен­та­ция за то­ва е пуб­лич­на.

Ве­ро­ят­но във всич­ки те­зи еле­мен­ти има ня­как­ви про­пус­ки или не­що, ко­е­то не сме ус­пе­ли да обяс­ним, но ка­то ця­ло смя­там, че про­ек­тът е ор­га­ни­зи­ран доб­ре.

Об­но­вя­ва­не­то на цен­т­рал­на­та част на сто­ли­ца­та се очак­ва­ше да до­не­се по­ли­ти­чес­ки ди­ви­ден­ти за ГЕРБ пре­ди мес­т­ни­те из­бо­ри до­го­ди­на, но се­га, из­г­леж­да, се случ­ва точ­но об­рат­но­то.

Ще има ли по­ли­ти­чес­ки пос­лед­с­т­вия от проб­ле­ми­те око­ло те­зи ре­мон­ти?

- Раз­би­ра се, вся­ко на­ше дейс­т­вие има по­ли­ти­чес­ки пос­лед­с­т­вия. В слу­чая кам­па­ни­я­та за след­ва­щи­те мес­т­ни из­бо­ри ве­че се во­ди уси­ле­но. И мис­ля, че мо­и­те ко­ле­ги до­ри мо­гат да ме уп­рек­нат, че точ­но в на­ве­че­ри­е­то на мес­т­ни­те из­бо­ри за­поч­нах та­къв ма­ща­бен ре­монт, кой­то очак­ва­но пре­диз­вик­ва мно­жес­т­во ко­мен­та­ри.

Не мо­га да при­е­ма оба­че спе­ку­ла­ци­и­те, ма­ни­пу­ла­ци­и­те и до­ри, бих ка­за­ла, от­к­ро­ве­ни­те лъ­жи от стра­на на по­ли­ти­чес­ки си­ли във връз­ка с ре­мон­ти­те. Кон­к­ре­тен при­мер за то­ва е изяв­ле­ни­е­то на кме­та на ра­йон “Сре­дец” Ма­рия Ач­ко­ва от ДСБ, ко­я­то ка­за, че е из­не­на­да­на от ви­да на пло­чи­те. Ис­ти­на­та е, че тя или не­ин пред­с­та­ви­тел при­със­т­ват ре­дов­но на сед­мич­ни­те сре­щи за нап­ре­дъ­ка по про­ек­та и доб­ре зна­ят как­во се случ­ва. Не мо­же да ка­же, че се­га е ви­дя­ла цве­та на пло­чи­те.

Не мо­га да при­е­ма съ­що пред­с­та­ви­те­ли на по­ли­ти­чес­ки си­ли, ко­и­то ос­та­ви­ха гра­да в раз­ру­ха, да ко­мен­ти­рат на­ша­та ра­бо­та. То­ва мо­гат да пра­вят граж­да­ни­те - те пла­щат да­нъ­ци­те си тук и имат пра­во да бъ­дат взис­ка­тел­ни.

А ще се кан­ди­да­ти­ра­те ли за нов ман­дат ка­то кмет на Со­фия до­го­ди­на?

- Мно­го е ра­но да ко­мен­ти­рам то­зи въп­рос. Аз не съм в пре­диз­бор­на кам­па­ния, а съм в ра­бо­тен про­цес и има мно­го не­ща, ко­и­то тряб­ва да до­вър­ша.

сним­ка Цве­те­ли­на Бе­лу­то­ва

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.