Ав­то­кас­ко за ку­че­та

Capital - - ДИГИТАЛНИ МОДЕЛИ -

Хо­ра­та не оби­чат да ку­пу­ват зас­т­ра­хов­ки, за­що­то про­це­сът е ску­чен и е свър­зан със срав­ня­ва­не на офер­ти и по­пъл­ва­не на до­ку­мен­ти. Но ком­па­ни­я­та Cover смя­та, че има ре­ше­ние. Тя съ­би­ра офер­ти­те на над 45 зас­т­ра­хо­ва­те­ля в един общ мар­кет­п­лейс, в кой­то пот­ре­би­те­лят мо­же да на­ме­ри пок­ри­тие за всич­ко - от ко­ла, дом, през биз­нес и до­ри до­маш­ни лю­бим­ци. Се­га фир­ма­та се опит­ва да ком­би­ни­ра раз­лич­ни­те въз­мож­нос­ти в плат­фор­ма­та си, за да пред­ла­га но­ви и по­пъл­ни ус­лу­ги. Сред тях нап­ри­мер са кур­со­ве по шо­фи­ра­не, ко­и­то при за­вър­ш­ва­не пре­дос­та­вят по-нис­ка пре­мия за застраховане на ко­ла­та. Мно­жес­т­во­то въз­мож­нос­ти яв­но прив­ли­чат и ин­вес­ти­то­ри­те, за­що­то ком­па­ни­я­та прив­ле­че фи­нан­си­ра­не от 16 млн. до­ла­ра в рунд В, во­ден от фон­да Tribe Capital. В не­го се вклю­чи­ха и Y Combinator, Social Capital, Exor и Samsung.

Та­ка об­щи­ят наб­ран ка­пи­тал до­се­га е над 27 млн. до­ла­ра. „Пот­ре­би­те­ли­те чес­то при­е­мат зас­т­ра­хо­ва­тел­ни­те ус­лу­ги ка­то да­нък, а ние ис­ка­ме да го про­ме­ним“, за­я­вя­ва пред TechCrunch Карн Са­роя.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.