Ро­ди се звез­да

Ме­ло­ди­и­те на сър­це­то в та­лан­т­ли­ва вер­сия на хо­ли­вуд­с­ка­та при­каз­ка

Capital - - СВОБОДНО ВРЕМЕ - Ян­ко Тер­зи­ев ко­лум­нист, „Ка­пи­тал“

ДД­ве са го­ле­ми­те из­не­на­ди в A Star Is Born, ва­ри­ант 2018 г. Лей­ди Га­га е за­вър­ше­на ак­т­ри­са, Брад­ли Ку­пър е обе­ща­ващ ре­жи­сьор. Ис­то­ри­я­та е ста­ра ка­то Хо­ли­вуд. Сер­ви­тьор­ка (Га­га) тай­но пи­ше пес­ни, пее след сме­ни­те си в ка­ра­о­ке бар в пок­рай­ни­ни­те на Лос Ан­же­лис. Рок звез­да (Ку­пър) с кън­т­ри и блус ко­ре­ни да­ви от­ми­на­ва­ща­та си сла­ва в джин и ше­пи ле­кар­с­т­ва, вли­за слу­чай­но в съ­щия бар да си до­пие.

Влюб­ват се. Той про­виж­да в нея бъ­де­ща­та звез­да, да­ва й шанс. Тя вли­за в мъ­ка­та му и е го­то­ва да зах­вър­ли ус­пе­ха и сла­ва­та, за да го спа­ся­ва от не­го са­мия. Той е пред тра­ги­чен из­бор. Но­во­то в при­каз­ка­та е емо­ци­о­нал­на­та дос­то­вер­ност – и в ре­жи­су­ра­та на Ку­пър, и в из­пъл­не­ни­е­то на Сте­фа­ни Джер­ма­но­та, из­вес­т­на ка­то Лей­ди Га­га.

Сви­де­те­ли сме на ого­лен до ко­ре­ни­те та­лант в дейс­т­вие.

Ку­пър с ин­с­тин­к­та да дър­жи ка­ме­ра­та от­б­ли­зо, да хва­ща важ­ни­те ак­тьор­с­ки ню­ан­си. Лей­ди Га­га, без грим и с при­тес­не­ни­я­та за но­са си, се­бе си от вре­ме­то на Сте­фа­ни - обик­но­ве­но­то мо­ми­че по джин­си и бя­ла те­нис­ка, с ко­е­то ще се раз­ми­неш по ули­ца­та. Пос­ле гла­сът вли­за в дейс­т­вие и „звез­да­та се раж­да“на ми­га, пред очи­те ни. Жи­ви­те из­пъл­не­ния са и дра­ма­тич­ни кул­ми­на­ции – Ку­пър, ки­та­ра и во­кал; Га­га, во­кал и пи­а­но; гру­па­та зад тях е бен­дът на Нийл Йънг, во­ди ги си­нът на Уи­ли Нел­сън, Лу­кас.

Във фил­ма та­лан­тът е еман­ци­пи­ран от по­ла, с ко­е­то пос­ла­ни­е­то е ак­ту­ал­но. Съв­ре­мен­на­та Га­ла­тея съ­що „фор­ми­ра“своя Пиг­ма­ли­он. То­ва е вер­си­я­та с най-мно­го вре­ме за раз­па­да на мъ­жа звез­да в срав­не­ние с кла­си­чес­ка­та с Джу­ди Гар­ланд от 1954 г. и по-ле­ка­та, поп-рок, с Бар­ба­ра Ст­рей­занд от 1976 г. Тук ак­тьор­с­ки Ку­пър е на ни­во­то на ре­жи­су­ра­та си. В един мо­мент и лю­бов­та ста­ва без­сил­на сре­щу кръ­гов­ра­та на шо­у­биз­не­са (жи­во­та) – за да се ро­ди звез­да, дру­га тряб­ва да за­ле­зе. Ос­та­ват та­лан­тът и пес­ни­те. Още от съ­що­то: La La Land.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.