Ли­са­льот Мънк

Capital - - МЕНИДЖМЪНТ & КАРИЕРИ -

е но­ви­ят гла­вен из­пъл­ни­те­лен ди­рек­тор на соф­ту­ер­на­та „Фа­да­та груп“(Fadata Group), ко­я­то раз­ра­бот­ва ре­ше­ния за зас­т­ра­хо­ва­тел­ни дру­жес­т­ва. Тя нас­ле­дя­ва пос­та от Джон Мак­до­налд. Но­ви­ят ме­ни­джър има дъл­го­го­ди­шен опит в IT сек­то­ра и зас­т­ра­хо­ва­тел­на­та ин­дус­т­рия. Тя е би­ла гла­вен ин­дус­т­ри­а­лен ме­ни­джър за Се­вер­на и Цен­т­рал­на Ев­ро­па в IT ком­па­ни­я­та DXC Technology. Про­фе­си­о­нал­на­та й би­ог­ра­фия включ­ва и по­зи­ции ка­то гла­вен ме­ни­джър на CSC Nordic Insurance, как­то и ви­цеп­ре­зи­дент на от­дел „Про­фе­си­о­нал­ни ус­лу­ги“, а впос­лед­с­т­вие и гла­вен из­пъл­ни­те­лен ди­рек­тор на TIA Technology.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.