Дра­гия Дра­ги­ев

Capital - - МЕНИДЖМЪНТ & КАРИЕРИ -

е но­ви­ят опе­ра­ти­вен ме­ни­джър на „Пеп­ко Бъл­га­рия“. През пос­лед­ни­те 15 го­ди­ни той ра­бо­ти в раз­лич­ни мул­ти­на­ци­о­нал­ни ком­па­нии в сек­то­ра на тър­го­ви­я­та на дреб­но, бър­зо­о­бо­рот­ни­те сто­ки и нед­ви­жи­ми­те имо­ти, къ­де­то за­е­ма уп­рав­лен­с­ки по­зи­ции на бъл­гар­с­ко и ев­ро­пейс­ко кор­по­ра­тив­но ни­во. Бил е из­пъл­ни­те­лен ди­рек­тор на 3 ком­па­нии за нед­ви­жи­ми имо­ти. Има опит в из­г­раж­да­не­то на тър­гов­с­ки цен­т­ро­ве и тър­гов­с­ки пло­щи, ка­то е из­пъл­ня­вал фи­нан­со­ви и опе­ра­тив­ни дей­нос­ти в Гер­ма­ния и Бъл­га­рия. При­те­жа­ва ма­гис­тър­с­ка сте­пен по биз­нес ад­ми­нис­т­ра­ция от аме­ри­кан­с­кия уни­вер­си­тет „Пър­дю“, по­лу­че­на от GISMA Business School в Ха­но­вер, как­то и ба­ка­ла­вър­с­ка сте­пен по ма­те­ма­ти­чес­ки на­у­ки от Тех­ни­чес­кия уни­вер­си­тет в Мюн­хен.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.