ДО­МАШ­НО КИ­НО

Capital - - СВОБОДНО ВРЕМЕ -

Apostle

Уел­с­ки­ят ре­жи­сьор Га­рет Евънс все по-бър­зо се прев­ръ­ща в го­ля­мо име в жан­ро­во­то ки­но, а най-но­ви­ят му филм е ис­то­ри­чес­ки­ят хо­рър Apostle. Про­дук­ци­я­та е с учас­ти­е­то на Дан Сти­вънс, Лу­си Бойн­тън (ско­ро в ки­на­та с би­ог­ра­фич­ния филм за Фре­ди Мер­кю­ри Bohemian Rhapsody) и Май­къл Шийн.

Сю­же­тът ни връ­ща в САЩ през 1905 г., а глав­ни­ят ге­рой тряб­ва да спа­си сес­т­ра си от мис­те­ри­оз­на ре­ли­ги­оз­на сек­та.

В Netflix от 12 ок­том­в­ри.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.